ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chide

CH AY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chide-, *chide*
Possible hiragana form: ちで
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chide(vt) ดุด่า, Syn. scold, berate, criticize
chide(vi) ดุด่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chide(ไชดฺ) {chided,chiding,chides} vt. ติเตียน,ตำหนิ,ด่า,ดุ,ตะเพิด,พัดเสียงดัง (ลม) ,คำราม,แสดงความไม่พอใจ, Syn. rebuke

English-Thai: Nontri Dictionary
chide(vt) ดุ,ตะเพิด,ด่าว่า,คำราม,ตำหนิ,ติเตียน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chideHe chided her for her unfaithfulness.
chideMy refusing to eat meat occasioned an inconvenience, and I was frequently chided for my singularity.
chideShe chided her child for cutting in.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โทษ(v) blame, See also: chide, reproach, accuse, Syn. กล่าวโทษ, Example: คนบางคนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวขึ้นมักจะโทษดวง หรือบอกว่าเป็นอิทธิฤทธิ์อะไรบางอย่างเป็นต้น, Thai Definition: อ้างเอาความผิดให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอกกล้วยไม้[døk klūaymai] (n) EN: orchid  FR: orchidée [f]
เอื้อง[eūang] (n) EN: Dendrobium ; orchid  FR: orchidée [f]
กล้วยไม้[klūaymāi] (n) EN: orchid  FR: orchidée [f]
ลูกเนียง[lūk nīeng] (n, exp) EN: Archidendron jiringa ; Luk Nieng Tree
น้ำมันถั่วลิสง[nāmman thūalisong] (n, exp) EN: groundnut oil  FR: huile d'arachide [f]
ถั่วลิสง[thūalisong] (n) EN: peanut  FR: arachide [f] ; cacahuète [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHIDE CH AY1 D
CHIDED CH AY1 D IH0 D
CHIDES CH AY1 D Z
CHIDEYA CH IH0 D IY1 Y AH0
CHIDEYA CH IH0 D EY1 Y AH0
CHIDESTER CH IH1 D IH0 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chide (v) tʃˈaɪd (ch ai1 d)
chided (v) tʃˈaɪdɪd (ch ai1 d i d)
chides (v) tʃˈaɪdz (ch ai1 d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喝叱[hē chì, ㄏㄜ ㄔˋ, ] chide, #92,344 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Orchidee(n) |die, pl. Orchideen| กล้วยไม้

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADHD[エーディーエッチディー, e-dei-ecchidei-] (n) attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD [Add to Longdo]
HDD[エッチディーディー;エイチディーディー, ecchidei-dei-; eichidei-dei-] (n) {comp} (See ハードディスク) hard disk drive; HDD [Add to Longdo]
HDDVD;HD・DVD[エッチディーディーブイディー(HDDVD);エッチディー・ディーブイディー(HD・DVD), ecchidei-dei-buidei-( HDDVD ); ecchidei-. dei-buidei-( HD.DVD )] (n) high-definition digital versatile disc (HD DVD, high-definition DVD) [Add to Longdo]
HDSL[エッチディーエスエル, ecchidei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) high-bit-rate digital subscriber line; HDSL [Add to Longdo]
エイチディー[eichidei-] (n) {comp} HD [Add to Longdo]
エイチディーエルシー[eichidei-erushi-] (n) {comp} HDLC [Add to Longdo]
エフディーエイチディー[efudei-eichidei-] (n) {comp} FDHD [Add to Longdo]
ニーエイチディー[ni-eichidei-] (n) {comp} 2HD [Add to Longdo]
マルチディスプレイ[maruchideisupurei] (n) {comp} multi-display [Add to Longdo]
口では大阪の城も建つ[くちではおおさかのしろもたつ, kuchidehaoosakanoshiromotatsu] (exp) (id) easier said than done; if it's just talking you can even build Osaka Castle [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
半値電力幅[はんちでんりょくはば, hanchidenryokuhaba] half power beamwidth (also 3dB beamwidth) [Add to Longdo]
エイチディーディー[えいちでいーでいー, eichidei-dei-] HDD [Add to Longdo]
エイチディーエルシー[えいちでいーえるしー, eichidei-erushi-] HDLC [Add to Longdo]
エイチディー[えいちでいー, eichidei-] HD [Add to Longdo]
ニーエイチディー[にーえいちでいー, ni-eichidei-] 2HD [Add to Longdo]
エフディーエイチディー[えふでいーえいちでいー, efudei-eichidei-] FDHD [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chide
   v 1: censure severely or angrily; "The mother scolded the child
      for entering a stranger's car"; "The deputy ragged the
      Prime Minister"; "The customer dressed down the waiter for
      bringing cold soup" [syn: {call on the carpet}, {take to
      task}, {rebuke}, {rag}, {trounce}, {reproof}, {lecture},
      {reprimand}, {jaw}, {dress down}, {call down}, {scold},
      {chide}, {berate}, {bawl out}, {remonstrate}, {chew out},
      {chew up}, {have words}, {lambaste}, {lambast}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top