ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cheery

CH IH1 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cheery-, *cheery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cheery(adj) ที่มีความสุข, See also: สดชื่น, แจ่มใส, Syn. bright, cheerful, lively

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cheery(เชีย'รี) adj. ร่าเริง,เป็นสุข,สนุกสนาน., See also: cheerily adv. -cheeriness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
cheery(adj) ยินดี,ร่าเริง,สนุกสนาน,เบิกบาน,ชื่นบาน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cheeryHe seems cheery but, on the contrary, he is sad.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยิ้มแย้มแจ่มใส[yimyaēmjaemsai] (v) EN: be cheerful ; be in good spirits ; be cheery

CMU English Pronouncing Dictionary
CHEERY CH IH1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cheery (j) tʃˈɪəʳriː (ch i@1 r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
froh {adj} | froher | am frohestencheery | cheerier | cheeriest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper [Add to Longdo]
機嫌(P);譏嫌(oK);気嫌(iK)[きげん, kigen] (n) (1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) (usu. as ご機嫌) (See ご機嫌・ごきげん・3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper; (P) [Add to Longdo]
浮き浮き[うきうき(P);ウキウキ, ukiuki (P); ukiuki] (adv,adv-to,vs) (uk) cheerful; buoyant; cheery; lighthearted; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cheery
   adj 1: bright and pleasant; promoting a feeling of cheer; "a
       cheery hello"; "a gay sunny room"; "a sunny smile" [syn:
       {cheery}, {gay}, {sunny}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top