ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cheer up

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cheer up-, *cheer up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cheer up(phrv) รู้สึกร่าเริงขึ้น, See also: ทำให้รื่นเริงขึ้น, Syn. bear up, brace up, buck up, chirk up, keep up, perk up, spunk up

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cheer upร่าเริงหน่อย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cheer upCheer up!
cheer upCheer up! Everything will soon be all right.
cheer upCheer up! I'm sure we'll be saved.
cheer upCheer up! It will soon come out all right.
cheer upCheer up! Things are not so bad as you think.
cheer upDo cheer up, Marie!
cheer upHoping to cheer up his wife, Tom bought her a beautiful pearl necklace.
cheer upPlease don't be so sad. Cheer up!
cheer upQuit pouting. Smile and cheer up.
cheer upThe last three blocks! come on! cheer up!
cheer upThe situation is improving, so cheer up!

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลอบโยน[pløpyōn] (v) EN: soothe ; console ; comfort ; cheer up  FR: réconforter ; consoler

Japanese-English: EDICT Dictionary
あるある[aruaru] (exp) (poss. from あるある大事典 (TV show)) Oh yeah; Of course it is so; Cheer up, that's average; It happens; It's possible; Don't worry, it happens [Add to Longdo]
がっかりするな[gakkarisuruna] (exp) cheer up! [Add to Longdo]
機嫌を直す;機嫌をなおす[きげんをなおす, kigenwonaosu] (v5s,exp) to put back in a good mood; to cheer up [Add to Longdo]
気分が弾む[きぶんがはずむ, kibungahazumu] (exp,v5m) to cheer up [Add to Longdo]
元気を出す[げんきをだす, genkiwodasu] (exp,v5s) to cheer up (often used with command or request form addressing someone else) [Add to Longdo]
元気出せよ[げんきだせよ, genkidaseyo] (exp) lighten up!; cheer up! [Add to Longdo]
元気付ける;元気づける[げんきづける, genkidukeru] (v1,vt) to pep up; to cheer up [Add to Longdo]
幸いあれ[さいわいあれ, saiwaiare] (exp) Be happy!; Cheer up! [Add to Longdo]
奮い立つ[ふるいたつ, furuitatsu] (v5t,vi) to cheer up [Add to Longdo]
勇み立つ[いさみたつ, isamitatsu] (v5t,vi) to cheer up; to be encouraged (by); to be in high spirits [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cheer up
   v 1: cause (somebody) to feel happier or more cheerful; "She
      tried to cheer up the disappointed child when he failed to
      win the spelling bee" [syn: {cheer}, {cheer up}, {jolly
      along}, {jolly up}]
   2: become cheerful [syn: {cheer}, {cheer up}, {chirk up}] [ant:
     {complain}, {kick}, {kvetch}, {plain}, {quetch}, {sound off}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top