ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chauvinism

SH OW1 V AH0 N IH2 Z AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chauvinism-, *chauvinism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chauvinism(n) การเชื่อว่าประเทศหรือเชื้อชาติของตนสำคัญที่สุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chauvinism(โช'วะนิซซีม) n. การแสดงความรักชาติอย่างรุนแรงที่ชอบต่อสู้วิวาท,การยึดถืออุดมการณ์อย่างอคติ, See also: chauvinist n. chauvinistic adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chauvinismลัทธิคลั่งชาติ (ฝรั่งเศส) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHAUVINISM SH OW1 V AH0 N IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chauvinism (n) ʃˈouvɪnɪzəm (sh ou1 v i n i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沙文主义[shā wén zhǔ yì, ㄕㄚ ㄨㄣˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] chauvinism, #84,141 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chauvinismus {m}chauvinism; flag-waving [Add to Longdo]
Chauvinismus {m}; chauvinistische Äußerung {f}chauvinistic remark [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ショービニスム;ショービニズム;ショーヴィニスム[sho-binisumu ; sho-binizumu ; sho-vinisumu] (n) chauvinism (fre [Add to Longdo]
男尊女卑[だんそんじょひ, dansonjohi] (n) male domination of women; male chauvinism; subjection of women; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chauvinism
   n 1: fanatical patriotism [syn: {chauvinism}, {jingoism},
      {superpatriotism}, {ultranationalism}]
   2: activity indicative of belief in the superiority of men over
     women [syn: {male chauvinism}, {chauvinism}, {antifeminism}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top