ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chatter

CH AE1 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chatter-, *chatter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chatter(vt) พูดพล่าม, See also: พล่าม, เพ้อเจ้อ, Syn. blabber, clack, gabble, gibber, maunder, palaver, piffle, prate, prattle, tattle, tittle-tattle, twaddle
chatter(vi) พูดเรื่อยเปื่อย, See also: พูดจ้อ, พูดไร้สาระ, พูดไปเรื่อย, พูดเพ้อเจ้อ, Syn. blabber, clack, gabble, gibber, maunder, palaver, piffle, prate, prattle, tattle, tittle-tattle, twaddle
chatter(vi) พูดเสียงสั่นกึกๆ, See also: พูดเสียงกึกๆ เช่นเมื่อรู้สึกหนาวตัวสั่น, Syn. click
chatterbox(n) คนที่พูดไม่หยุด, Syn. chatterer
chattering(adj) ที่พูดไม่หยุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chatter(แชท'เทอะ) {chattered,chattering,chatters} v.,n. (การ) พูดจาปากจัด,พูดฉอด ๆ, See also: chattery adj., Syn. prattle
chatterboxn. คนปากจัด,คนพูดมากเกินไป, Syn. gossip

English-Thai: Nontri Dictionary
chatter(n) การพูดพล่อย,การพูดไร้สาระ,การพูดเหลวไหล
chatter(vi) พูดพล่อย,พูดเหลวไหล,พูดเจื้อยแจ้ว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chatterHe chatters at the of two hundred words a minute.
chatterHer continuous chatter vexes me.
chatterI cannot continue my class with you chattering to one another.
chatterI'm fed up with her chatter.
chatterMy teeth chattered with cold.
chatterShe is a chatterbox.
chatterShe is chattering yet.
chatterShe is, in brief, a chatterbox.
chatterStop chattering and finish your work.
chatterThe girls' chatter was endless.
chatterThe teacher told us to stop chattering.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พูดพร่ำ(v) chatter, See also: prattle, blather, babble, natter, rabbit on, schmooze, Syn. พูดพล่าม, พูดรำพัน, พูดพร่ำเพรื่อ, Example: คุณอย่ามัวพูดพร่ำอยู่เลย จะทำอะไรก็ทำลงไปเลย, Thai Definition: ี่พูดมากจนเสียประโยชน์, อาการที่พูดไม่รู้จักจบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขุนทอง[khunthøng] (n) EN: talkative person ; chatterbox  FR: moulin à paroles [m]
พล่าม[phlām] (v) EN: babble ; talk without restraint ; chatter  FR: bavarder
พูด[phūt] (v) EN: talk ; speak ; say ; remark ; mention ; express ;discuss ; chatter  FR: parler ; dire ; s'exprimer ; prendre la parole ; mentionner ; exprimer ; raconter
พูดคุย[phūtkhui] (v) EN: chat ; talk ; converse ; chatter ; discuss  FR: bavarder ; converser
พูดพร่ำ[phūt-phram] (v, exp) EN: chatter ; prattle ; blather ; babble ; natter ; rabbit on ; schmooze  FR: parler interminablement
สื่อสาร[seūsān] (v) EN: communicate ; chat ; speak ; talk ; chatter ; converse ; utter  FR: communiquer ; converser
สนทนา[sonthanā] (v) EN: converse ; talk ; discuss ; chat ; have a conservation ; speak  FR: discuter ; converser ; dialoguer ; échanger des propos ; chatter ; clavarder (Québ.)

CMU English Pronouncing Dictionary
CHATTER CH AE1 T ER0
CHATTERING CH AE1 T ER0 IH0 NG
CHATTERJEE CH AH0 T ER1 JH IY0
CHATTERTON CH AE1 T ER0 T AH0 N
CHATTERTON'S CH AE1 T ER0 T AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chatter (v) tʃˈætər (ch a1 t @ r)
chatters (v) tʃˈætəz (ch a1 t @ z)
chattered (v) tʃˈætəd (ch a1 t @ d)
chatterbox (n) tʃˈætəbɒks (ch a1 t @ b o k s)
chattering (v) tʃˈætərɪŋ (ch a1 t @ r i ng)
chatterboxes (n) tʃˈætəbɒksɪz (ch a1 t @ b o k s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喋喋不休[dié dié bù xiū, ㄉㄧㄝˊ ㄉㄧㄝˊ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄡ, ] chatter, #33,484 [Add to Longdo]
[rú, ㄖㄨˊ, ] chattering, #110,304 [Add to Longdo]
嘁嘁喳喳[qī qi chā chā, ㄑㄧ ㄑㄧ˙ ㄔㄚ ㄔㄚ, ] chattering, #178,626 [Add to Longdo]
[xǔ, ㄒㄩˇ, ] chatter like old woman; cheerful, #459,072 [Add to Longdo]
[lián, ㄌㄧㄢˊ, ] chattering, #797,488 [Add to Longdo]
[zhēn, ㄓㄣ, ] chatter mark [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp,v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber [Add to Longdo]
おちゃっぴい[ochappii] (n) chatterbox; talkative girl; precocious girl [Add to Longdo]
お喋り(P);御喋り[おしゃべり, oshaberi] (adj-na,n,adj-no,vs) (uk) chattering; talk; idle talk; chat; chitchat; gossip; chatty; talkative; chatterbox; blabbermouth; (P) [Add to Longdo]
がちがち[gachigachi] (adj-na,adv,n) (on-mim) chattering (teeth); frozen solid; overly serious [Add to Longdo]
くっちゃべる[kucchaberu] (v5r) to talk; to chatter; to tell (e.g. secrets) [Add to Longdo]
べちゃべちゃ[bechabecha] (adj-na,adv,vs) (on-mim) chattering; prattling; gooey; messy (from mud, ink, etc.) [Add to Longdo]
べらべら[berabera] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) non-stop talking; speaking indiscreetly; chattering; (2) thin; flimsy [Add to Longdo]
ぺちゃくちゃ;ペチャクチャ[pechakucha ; pechakucha] (adv,vs) (on-mim) chattering; chit-chat; (ladies) prattle [Add to Longdo]
ぺちゃぺちゃ[pechapecha] (adv) (1) chatter; prattle; (2) sound of juicy food being bitten into [Add to Longdo]
ガヤ[gaya] (n) background chatter on a soundtrack [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
チャタリング[ちゃたりんぐ, chataringu] chattering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chatter
   n 1: noisy talk [syn: {yak}, {yack}, {yakety-yak}, {chatter},
      {cackle}]
   2: the rapid series of noises made by the parts of a machine
     [syn: {chatter}, {chattering}]
   3: the high-pitched continuing noise made by animals (birds or
     monkeys) [syn: {chatter}, {chattering}]
   v 1: click repeatedly or uncontrollably; "Chattering teeth"
      [syn: {chatter}, {click}]
   2: cut unevenly with a chattering tool
   3: talk socially without exchanging too much information; "the
     men were sitting in the cafe and shooting the breeze" [syn:
     {chew the fat}, {shoot the breeze}, {chat}, {confabulate},
     {confab}, {chitchat}, {chit-chat}, {chatter}, {chaffer},
     {natter}, {gossip}, {jaw}, {claver}, {visit}]
   4: speak (about unimportant matters) rapidly and incessantly
     [syn: {chatter}, {piffle}, {palaver}, {prate}, {tittle-
     tattle}, {twaddle}, {clack}, {maunder}, {prattle}, {blab},
     {gibber}, {tattle}, {blabber}, {gabble}]
   5: make noise as if chattering away; "The magpies were
     chattering in the trees"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top