ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chastity

CH AE1 S T AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chastity-, *chastity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chastity(n) การถือพรหมจรรย์, See also: การละเว้นเรื่องเพศ, พรหมจรรย์, ความเป็นพรหมจรรย์, ความบริสุทธิ์, Syn. celibacy, sexual abstention, sexual morality, virtue

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chastity(แชส'ทิที) n. ความบริสุทธิ์,ความสะอาดหมดจด,พรหมจารี,ความกะทัดรัดและเรียบ ๆ, Syn. purity

English-Thai: Nontri Dictionary
chastity(n) พรหมจารี,ความบริสุทธิ์,ความดีงาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chastityพรหมจรรย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พรหมจารี(n) virginity, See also: chastity, celibacy, Example: ค่านิยมของสังคมไทยให้ความสำคัญกับเรื่องพรหมจารีของผู้หญิงมาก, Count Unit: คน, Thai Definition: ความบริสุทธิ์ของหญิง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พรหมจรรย์[phrommajan] (n) EN: study of Buddhist metaphysics ; brahmacharya ; holy life ; chastity ; celibacy   FR: chasteté [f]
พรหมจารี[phrommajārī] (n) EN: virginity; chastity; celibacy  FR: virginité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHASTITY CH AE1 S T AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chastity (n) tʃˈæstɪtiː (ch a1 s t i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贞洁[zhēn jié, ㄓㄣ ㄐㄧㄝˊ, / ] chastity, #54,320 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Keuschheitsgürtel {m}chastity belt [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
純潔[じゅんけつ, junketsu] (adj-na,n,adj-no) purity; chastity [Add to Longdo]
節操[せっそう, sessou] (n) (1) constancy; integrity; honor; honour; (2) chastity; fidelity; (P) [Add to Longdo]
[みさお, misao] (n) chastity; fidelity; honour; honor; faith; (P) [Add to Longdo]
操を守る[みさおをまもる, misaowomamoru] (exp,v5r) to adhere to one's principles; to preserve one's chastity [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) firm adherence to one's principles; (2) chastity (of a woman) [Add to Longdo]
貞潔[ていけつ, teiketsu] (adj-na,n) chastity; purity [Add to Longdo]
貞淑[ていしゅく, teishuku] (adj-na,n) chastity; virtue; fidelity; feminine modesty [Add to Longdo]
貞節[ていせつ, teisetsu] (adj-na,n) chastity; virtue; fidelity [Add to Longdo]
貞節を守る[ていせつをまもる, teisetsuwomamoru] (exp,v5r) to keep one's chastity; to remain faithful to one's spouse; to remain faithful to one's lover [Add to Longdo]
貞操[ていそう, teisou] (n) chastity; virtue; fidelity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chastity
   n 1: abstaining from sexual relations (as because of religious
      vows) [syn: {chastity}, {celibacy}, {sexual abstention}]
   2: morality with respect to sexual relations [syn: {virtue},
     {chastity}, {sexual morality}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top