ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

charmed

CH AA1 R M D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -charmed-, *charmed*, charm, charme
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
charmedAll of us listened to the music as if we were charmed by the moonlight.
charmedBesides, you lead a charmed life.
charmedEverybody at the party was charmed with her grace.
charmedHe was charmed against all evil.
charmedHis speech charmed the audience.
charmedI am charmed to see you.
charmedI charmed a secret out of her.
charmedI'm charmed to meet you.
charmedI'm charmed to see pleased to see you.
charmedI'm not charmed about working in mid summer.
charmedIt was his story of adventure that charmed us all.
charmedI was charmed by her way of speaking.

CMU English Pronouncing Dictionary
CHARMED CH AA1 R M D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
charmed (v) tʃˈaːmd (ch aa1 m d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
引かれる;惹かれる;魅かれる(iK)[ひかれる, hikareru] (v1) to be charmed by; to be attracted (to) [Add to Longdo]
見惚れる(P);見とれる;見蕩れる;見ほれる[みとれる(見惚れる;見とれる;見蕩れる)(P);みほれる(見惚れる;見ほれる), mitoreru ( mitore ru ; mito reru ; mitore ru )(P); mihoreru ( mitore ru ; ken horer] (v1,vi) to be fascinated (by); to watch something in fascination; to be charmed; (P) [Add to Longdo]
言葉に甘える;ことばに甘える[ことばにあまえる, kotobaniamaeru] (exp,v1) to accept an offer; to be charmed by someone's kind words and do as he wishes [Add to Longdo]
惚れる[ほれる, horeru] (v1,vi) to fall in love; to be in love; to be charmed with; to lose one's heart to; (P) [Add to Longdo]
惚れ込む;ほれ込む[ほれこむ, horekomu] (v5m,vi) to be charmed by [Add to Longdo]
蕩ける;盪ける[とろける, torokeru] (v1,vi) (1) (uk) to melt (to a liquid); (2) to be enchanted with; to be charmed; to be bewitched [Add to Longdo]
魅せられる[みせられる, miserareru] (v1) to be enchanted; to be charmed [Add to Longdo]
[まじ, maji] (n) (1) (arch) (See 蠱物) charmed and cursed; (2) something that bewilders; something that leads one astray; the work of demons [Add to Longdo]
蠱物[まじもの, majimono] (n,vs) (1) (arch) (See 蠱) charmed and cursed; (2) something that bewilders; something that leads one astray; the work of demons [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 charmed
   adj 1: strongly attracted [syn: {captivated}, {charmed}]
   2: filled with wonder and delight [syn: {beguiled},
     {captivated}, {charmed}, {delighted}, {enthralled},
     {entranced}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top