ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

charitable

CH AE1 R AH0 T AH0 B AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -charitable-, *charitable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
charitable(adj) ใจบุญ, See also: ที่เมตตากรุณา, Syn. benevolent, bountiful
charitable(adj) เป็นกุศล, See also: ที่เป็นกุศล, Syn. beneficent, Ant. uncharitable
charitable(adj) โอบอ้อมอารี, Syn. kindly, sympathetic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
charitable(แช'ริทะเบิล) adj. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ใจบุญ,กรุณาปรานี,โอบอ้อมอารี, See also: charismatic n.
uncharitable(อันแช'ริทะเบิล) adj. ไม่เมต-ตา,ไม่มีความปรานี,ไม่มีความกรุณา,รุนแรง,ไม่ให้อภัย, See also: uncharitably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
charitable(adj) ใจบุญ,ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Charitable contributionsการบริจาคเพื่อการกุศล [TU Subject Heading]
Charitable uses, trusts, and foundationsกฎหมายกองทุนการกุศล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
charitableYou speak pretty highly of him but you're directly involved. I think my less charitable view might be more accurate since I can look at things objectively.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริจาค[børijāk] (v) EN: donate ; contribute ; give to charity ; make a charitable gift  FR: faire don ; offrir par charité ; contribuer
เอื้อ[eūa] (v) EN: aid ; be charitable to ; be kind to ; help ; support (with kindness) ; do a favour ; take an interest (in) ; care (about)  FR: offrir ; proposer ; favoriser
ใจบุญ[jaibun] (x) EN: kind-hearted ; generous ; kind ; charitable ; benevolent ; bountiful ; benign ; pious  FR: vertueux ; charitable ; pieux ; bon ; généreux ; bienveillant
ใจดี[jaidī] (adj) EN: kind ; nice ; good-hearted ; generous ; benevolent ; kindhearted = kind-hearted ; good-natured ; benign  FR: bon ; gentil ; charitable ; généreux ; aimable ; doux ; qui a du coeur ; au coeur généreux ; brave ; amène ; affable ; plaisant
ใจกว้าง[jaikwāng] (adj) EN: generous ; broad-minded ; liberal ; magnanimous ; open-minded ; receptive ; forgiving ; high-minded ; charitable ; benevolent ; large-minded  FR: généreux ; magnanime ; tolérant ; à l'esprit ouvert ; large d'esprit
ไม่มุ่งหาผลกำไร[mai mung hā phonkamrai] (adj) EN: charitable ; non-profit
เมตตา[mēttā] (adj) EN: charitable ; benign  FR: charitable
มูลนิธิ[mūnlanithi] (n) EN: philanthropic foundation ; foundation  FR: fondation charitable [f] ; oeuvre philanthropique [f] ; fondation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHARITABLE CH AE1 R AH0 T AH0 B AH0 L
CHARITABLE CH EH1 R AH0 T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
charitable (j) tʃˈærɪtəbl (ch a1 r i t @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spendenbescheinigung {f}charitable donation certificate [Add to Longdo]
Wohltätigkeitsverein {m} | Wohltätigkeitsvereine {pl}charitable society | charitable societies [Add to Longdo]
karitativ; wohltätig {adj} | karitativer | am karitativstencharitable | more charitable | most charitable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
公益法人[こうえきほうじん, kouekihoujin] (n) (1) public-service corporation; charitable corporation; (2) juridical (legal) person working for the public good; (P) [Add to Longdo]
慈善家[じぜんか, jizenka] (n) charitable person; philanthropist [Add to Longdo]
慈善事業[じぜんじぎょう, jizenjigyou] (n) philanthropic work; charitable enterprise [Add to Longdo]
慈善団体[じぜんだんたい, jizendantai] (n) charitable institution (organization, organisation); (organized, organised) charities [Add to Longdo]
善意銀行[ぜんいぎんこう, zen'iginkou] (n) center for collecting charitable contributions (money, goods, and-or services) and distributing them to people in need [Add to Longdo]
福祉商法[ふくししょうほう, fukushishouhou] (n) (unscrupulous) business practices based on an appeal to one's social conscience; (unscrupulous) sales methods used by someone falsely claiming to represent a charitable (social welfare) organization [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 charitable
   adj 1: relating to or characterized by charity; "a charitable
       foundation"
   2: full of love and generosity; "charitable to the poor"; "a
     charitable trust" [ant: {uncharitable}]
   3: showing or motivated by sympathy and understanding and
     generosity; "was charitable in his opinions of others";
     "kindly criticism"; "a kindly act"; "sympathetic words"; "a
     large-hearted mentor" [syn: {charitable}, {benevolent},
     {kindly}, {sympathetic}, {good-hearted}, {openhearted},
     {large-hearted}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top