ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

characteristic

K EH2 R IH0 K T ER0 IH1 S T IH0 K   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -characteristic-, *characteristic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
characteristic(n) ลักษณะนิสัย, Syn. attribute, property, trait
characteristic(adj) ลักษณะพิเศษ, See also: ลักษณะเฉพาะ, ลักษณะเด่น
characteristical(adj) มีลักษณะพิเศษ, See also: มีคุณลักษณะ, มีนิสัย, Syn. specifically, especially

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
characteristic(แคริคเทอริส'ทิค) adj. เป็นลักษณะเฉพาะ -n. ลักษณะเฉพาะ การรู้จำอักขระหมายถึง เทคโนโลยีในการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์รับรู้ความแตกต่างของรูปลักษณะตัวอักษร ต่าง ๆ ที่มนุษย์เขียนหรือพิมพ์ขึ้น โดยใช้แสงหรือสนามแม่เหล็ก แล้วถอดรหัสเป็นภาษาเครื่อง (machine language) เพื่อนำไปประมวลผลต่อไปได้ดู pattern recognition ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
characteristic(adj) มีลักษณะพิเศษ,เช่นเคย,เป็นนิสัย,เป็นประจำ,มีลักษณะเฉพาะ
characteristic(n) ลักษณะพิเศษ,ลักษณะเฉพาะ,คุณสมบัติ,อุปนิสัย
characteristically(adv) โดยมีลักษณะพิเศษ,โดยมีลักษณะเฉพาะ,โดยมีคุณสมบัติพิเศษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
characteristicลักษณะ, ลักษณะเฉพาะ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
characteristicลักษณะเฉพาะ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
characteristic๑. ลักษณะเฉพาะ๒. แคแรกเทอริสติก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
characteristic curve (of a differential equation)เส้นโค้งลักษณะเฉพาะ (ของสมการเชิงอนุพันธ์) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
characteristic curve (of a differential equation)เส้นโค้งลักษณะเฉพาะ (ของสมการเชิงอนุพันธ์) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
characteristic equationสมการลักษณะเฉพาะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
characteristic fossil; diagnostic fossilซากประจำหน่วย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
characteristic of a logarithmแคแรกเทอริสติกของลอการิทึม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
characteristic polynomialพหุนามลักษณะเฉพาะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
characteristic rootรากลักษณะเฉพาะ [มีความหมายเหมือนกับ characteristic value; eigenvalue และ latent root] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Characteristicคุณลักษณะ,ลักษณะเฉพาะ,ลักษณะ [การแพทย์]
Characteristic Featuresลักษณะจำเพาะ [การแพทย์]
characteristic of logarithmแคแรกเทอริสติกของลอการิทึม, แคแรกเทอริสติกของ log N คือ n เมื่อ N = N0 x 10n โดยที่ 1< N0 < 10 และ n เป็นจำนวนเต็ม log N0 เรียกว่า แมนทิสซาและจะมีค่าเป็นบวกเสมอ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Characteristic X-rayรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะ, รังสีที่เกิดจากการที่อะตอมถูกกระตุ้น ทำให้อิเล็กตรอนวงในหลุดออกไป และอิเล็กตรอนวงถัดไปเข้ามาแทนที่ แล้วให้พลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีเอกซ์ซึ่งมีค่าพลังงานเฉพาะของธาตุที่ถูกกระตุ้น (ดู excited state ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Characteristicsคุณลักษณะ,ทักษะ,ลักษณะเฉพาะ,คุณสมบัติประจำตัว [การแพทย์]
Characteristics of Studentsคุณลักษณะของนักเรียน [การแพทย์]
Characteristics, Classคุณลักษณะทั่วไป [การแพทย์]
Characteristics, Differentialคุณสมบัติต่างๆ [การแพทย์]
Characteristics, Individualคุณลักษณะเฉพาะ [การแพทย์]
Characteristics, Stableลักษณะที่ถาวร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
characteristicA dog is distinct from a cat in physical characteristics.
characteristicA green color is a characteristic of that type of apple.
characteristicA humid climate is characteristic of the peninsula.
characteristicAmbition is one of his characteristics.
characteristicA polite manner is characteristic of Japanese people.
characteristicConcerning the characteristics of respiratory function in swimmers.
characteristicI firmly believe it is characteristic of him to be late.
characteristicI got over the difficulty with my characteristic tenacity.
characteristicIt is characteristic of him.
characteristicIt is characteristic of him to do such a thing.
characteristicIt is characteristic of him to go to work before breakfast.
characteristicIt is not characteristic of you to say such a thing to her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยี่ห้อ(n) manner, See also: characteristic, type, habit, Example: แค่การกระทำก็บอกยี่ห้อเขาแล้วล่ะ, Thai Definition: สิ่งที่บอกถึงลักษณะของคนนั้นๆ, Notes: (จีน), (ปาก)
อากัปกิริยา(n) manner, See also: characteristic, Syn. กิริยาท่าทาง, กิริยาอาการ, ท่าทาง, กิริยา, Example: เขามีอากัปกิริยาเหมือนคนเมา, Notes: (บาลี)
อารมณ์(n) characteristics, See also: behavior, Syn. นิสัยใจคอ, Example: คนที่เป็นคนอารมณ์ตลอดเวลาจะเป็นที่รักชอบของเพื่อน
คุณลักษณะ(n) characteristic, See also: property, quality, nature, performance, attribute, Syn. คุณสมบัติ, คุณค่า, Example: น้องชายของท่านประธานบริษัทไม่มีคุณลักษณะของความเป็นผู้นำเลย, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: เครื่องหมายหรือสิ่งที่ชี้ให้เห็นความดีหรือลักษณะประจำ
ลักษณะนิสัย(n) characteristic (of one's personality), See also: distinguishing quality, property, trait, Example: คนไทยมีลักษณะนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์อยู่อย่างหนึ่ง คือ มีความอะลุ้มอล่วยและยืดหยุ่น, Thai Definition: สิ่งที่แสดงถึงความประพฤติของบุคคลแต่ละบุคคล, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ลาย(n) trait, See also: characteristic, feature, Syn. ลวดลาย, Example: เมื่ออยู่ไปได้ระยะหนึ่ง ลายของเจ้าพ่อก็เริ่มออก, Thai Definition: ลักษณะสำคัญของคนคนนั้น
ลาย(n) trait, See also: characteristic, feature, Syn. ลวดลาย, Example: เมื่ออยู่ไปได้ระยะหนึ่ง ลายของเจ้าพ่อก็เริ่มออก, Thai Definition: ลักษณะสำคัญของคนคนนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุคลิกลักษณะ[bukkhaliklaksana] (n) EN: personality ; individual characteristic ; character
บุรุษโทษ[burutsathōt] (n) EN: human evil characteristics
เอกลักษณ์[ēkkalak] (n) EN: identity ; trait ; characteristics ; specific characteristic  FR: identité [f]
คุณลักษณะ[khunnalaksana] (n) EN: characteristic ; property ; quality ; nature ; performance ; attribute  FR: qualité [f] ; aptitude [f] ; caractéristique [f]
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์[khunnalaksana khøng phalittaphan] (n, exp) EN: product characteristic
คุณลักษณะของตลาด[khunnalaksana khøng talāt] (n, exp) EN: market characteristic
คุณสมบัติ[khunnasombat] (n) EN: property ; qualification ; quality ; attribute ; performance ; ability ; nature ; characteristic ; trait  FR: qualité [f] ; propriété [f] ; caractéristique [f] ; trait [m]
ลักษณะ[laksana] (x) EN: appearance ; feature ; form ; character ; characteristic ; nature ; attribute ; trait ; quality ; looks ; style  FR: caractéristique [f] ; propriété [f] ; attribut [m] ; trait [m] ; particularité [f] ; qualité [f] ; nature [f] ; apparence [f] ; forme [f] ; caractère [m] ; air [m] ; acabit [m]
ลักษณะอาการ[laksana ākān] (n, exp) EN: feature (of one's behavior or condition) ; appearance ; characteristic ; character ; property ; trait
ลักษณะเฉพาะ[laksana chaphǿ] (n, exp) EN: particularities ; peculiarity ; unique ; specific characteristic  FR: spécificité [f] ; particularité [f] ; caractéristique particulière [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHARACTERISTIC K EH2 R IH0 K T ER0 IH1 S T IH0 K
CHARACTERISTICS K EH2 R IH0 K T ER0 IH1 S T IH0 K S
CHARACTERISTICAL K EH2 R IH0 K T ER0 IH1 S T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
characteristic (n) kˌærəktərˈɪstɪk (k a2 r @ k t @ r i1 s t i k)
characteristics (n) kˌærəktərˈɪstɪks (k a2 r @ k t @ r i1 s t i k s)
characteristical (a) kˌærəktərˈɪstɪkliː (k a2 r @ k t @ r i1 s t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
特点[tè diǎn, ㄊㄜˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] characteristic (feature); trait; feature, #1,122 [Add to Longdo]
特色[tè sè, ㄊㄜˋ ㄙㄜˋ, ] characteristic; distinguishing feature or quality, #1,529 [Add to Longdo]
特征[tè zhēng, ㄊㄜˋ ㄓㄥ, / ] characteristic; diagnostic property; distinctive feature; trait, #2,005 [Add to Longdo]
特质[tè zhì, ㄊㄜˋ ㄓˋ, / ] characteristic; special property, #11,466 [Add to Longdo]
季相[jì xiàng, ㄐㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, ] characteristic nature of some season, #98,189 [Add to Longdo]
示性类[shì xìng lèi, ㄕˋ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄟˋ, / ] characteristic class (math.), #296,854 [Add to Longdo]
特征联合[tè zhēng lián hé, ㄊㄜˋ ㄓㄥ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ, / ] characteristic binding [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
特色[とくしょく, tokushoku] TH: คุณลักษณะพิเศษ  EN: characteristic

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Charakteristikum {n}; charakteristisches Merkmal; charakteristische Eigenschaft; Eigentümlichkeit {f} | eines der charakteristischsten Merkmalecharacteristic | one of the main characteristics [Add to Longdo]
Hauptmerkmal {n}characteristic feature [Add to Longdo]
Kennlinienanpassung {f}characteristic adjustment [Add to Longdo]
Kennwert {m} | Kennwerte {pl}characteristic value; specific value | characteristic values; specific values [Add to Longdo]
Wesenszug {m}characteristic trait [Add to Longdo]
charakteristisch {adj} (für)characteristic (of) [Add to Longdo]
charakteristisches Polynom [math.]characteristic polynomial [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
だてらに[daterani] (suf,prt) a mere (status or characteristic); implies activity unsuited to (status or characteristic); (P) [Add to Longdo]
っ子[っこ, kko] (suf) (col) (See 江戸っ子) someone with a liking or characteristic; a true representative of (place) [Add to Longdo]
つんでれ;ツンデレ[tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type [Add to Longdo]
どんぐりの背比べ;団栗の背比べ[どんぐりのせいくらべ, dongurinoseikurabe] (exp) having no outstanding characteristics (lit [Add to Longdo]
ならではの[naradehano] (exp,aux) distinctive of; characteristic of; uniquely applying to; special to [Add to Longdo]
カージナル[ka-jinaru] (n) cardinal (Catholic prelate, number characteristic, etc.) [Add to Longdo]
ソフトウェア品質特性[ソフトウェアひんしつとくせい, sofutouea hinshitsutokusei] (n) {comp} software quality characteristics [Add to Longdo]
トラヒック特性[トラヒックとくせい, torahikku tokusei] (n) {comp} traffic characteristics [Add to Longdo]
メルクマール[merukuma-ru] (n) characteristic (ger [Add to Longdo]
一流[いちりゅう, ichiryuu] (adj-no,n) (1) first-class; top grade; foremost; top-notch; leading; (2) characteristic; peculiar; unique; (n) (3) school (e.g. of a performance art); (4) (also written as 一旒) one flag; one banner; one streamer; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ソフトウェア品質特性[ソフトウェアひんしつとくせい, sofutouea hinshitsutokusei] software quality characteristics [Add to Longdo]
トラヒック特性[トラヒックとくせい, torahikku tokusei] traffic characteristics [Add to Longdo]
指数(浮動小数点の)[しすう, shisuu] characteristic [Add to Longdo]
指数部[しすうぶ, shisuubu] characteristic (e.g. in floating-point representation) [Add to Longdo]
対数の指数[たいすうのしすう, taisuunoshisuu] characteristic of a logarithm [Add to Longdo]
特性[とくせい, tokusei] characteristics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 characteristic
   adj 1: typical or distinctive; "heard my friend's characteristic
       laugh"; "red and gold are the characteristic colors of
       autumn"; "stripes characteristic of the zebra" [ant:
       {uncharacteristic}]
   n 1: a prominent attribute or aspect of something; "the map
      showed roads and other features"; "generosity is one of his
      best characteristics" [syn: {feature}, {characteristic}]
   2: a distinguishing quality
   3: the integer part (positive or negative) of the representation
     of a logarithm; in the expression log 643 = 2.808 the
     characteristic is 2
   4: any measurable property of a device measured under closely
     specified conditions [syn: {characteristic}, {device
     characteristic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top