ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

changer

CH EY1 N JH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -changer-, *changer*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Changers, Manual Cassetteเครื่องเปลี่ยนกล่องฟีล์มที่ใช้มือ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หันไป[han pai] (v, exp) EN: change one's mind  FR: changer d'avis
เจรจา[jēnrajā = jēnjā] (v) EN: talk ; speak ; converse ; discuss ; negotiate ; confer ; exchange views  FR: négocier ; discuter ; converser ; échanger un point de vue
ข้ามฟาก[khām fāk] (v, exp) EN: cross the opposite shore ; cross over a river ; cross  FR: changer de rive ; traverser
คันเกียร์[khan kīa] (n, exp) EN: gear changer  FR: changement de vitesse [m]
ขยับตัว[khayap tūa] (v, exp) FR: changer de place
คนแลกเงิน[khon laēk ngoēn] (n) EN: money-changer  FR: cambiste [m]
กลาย[klāi] (v) EN: change to ; transforme into ; become ; converte ; transmute ; turn into ; alter  FR: changer ; transformer
กลับใจ[klapjai] (n, exp) EN: change one's mind ; change one's heart ; repent ; repent of wrong doing ; turn one's coat ; turn over a new leaf  FR: changer d'avis ; se raviser ; retourner sa veste (fam.) ; se convertir ; tourner la page
แลก[laēk] (v) EN: exchange ; change ; swap ; switch ; interchange ; barter ; trade  FR: changer ; échanger ; convertir ; faire le change
แลกเงิน[laēk ngoen] (v, exp) EN: change  FR: changer (de l'argent)

CMU English Pronouncing Dictionary
CHANGER CH EY1 N JH ER0
CHANGERS CH EY1 N JH ER0 Z

French-Thai: Longdo Dictionary
changer(argent) แลกเงิน ตัวอย่างเช่น 1°Je voudrais changer des francs en marks. = ผมกรุณาขอแลกเงินจากสกุลฟรังค์ฝรั่งเศส เป็นสกุลมาร์คเยอรมัน
changer(vt) |je change, tu changes, il change, nous changons, vous changez, ils changent| เปลี่ยน , เปลี่ยนแปลง, แลกเปลี่ยน เช่น (1) Le temps va changer. = อากาศเปลี่ยนแปลง (2) Il a beaucoup changé. = เขาเปลี่ยนไปมาก (3) Il a changé en bien. = เขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น, เขาดีขึ้น (4) changer des bahts en euros แลกเงินบาทเป็นเงินยูโร, See also: regarder
changer d'adresse(phrase) ย้ายที่อยู่อาศัย, เปลี่ยนที่อยู่, Syn. déménager
changer d'avis(phrase) เปลี่ยนใจ, เปลี่ยนความคิด
changer de train(phrase) เปลี่ยนรถไฟ, ต่อรถไฟ
changer de vêtements(phrase) เปลี่ยนชุด, เปลี่ยนเสื้อผ้า, Syn. se changer
échanger(vt) |j'échange, tu échanges, il échange, nous échangeons, vous échangez, ils échangent| แลกเปลี่ยน, เปลี่ยน

Japanese-English: EDICT Dictionary
オートチェンジャー[o-tochienja-] (n) auto-changer (tape recorder) [Add to Longdo]
オスメス変換器[オスメスへんかんき, osumesu henkanki] (n) {comp} gender changer; sex changer [Add to Longdo]
チェンジャー[chienja-] (n) changer; (P) [Add to Longdo]
混合器[こんごうき, kongouki] (n) mixer (frequency-changer) [Add to Longdo]
熱交換器[ねつこうかんき, netsukoukanki] (n) heat exchanger [Add to Longdo]
両替人[りょうがえにん, ryougaenin] (n) money exchanger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 changer
   n 1: a person who changes something; "an inveterate changer of
      the menu" [syn: {changer}, {modifier}]
   2: an automatic mechanical device on a record player that causes
     new records to be played without manual intervention [syn:
     {record changer}, {auto-changer}, {changer}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top