ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

change

CH EY1 N JH   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -change-, *change*
Possible hiragana form: ちゃんげ
English-Thai: Longdo Dictionary
foreign exchange reserve(n) ทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
post exchange(n) ร้านค้าสวัสดิการของค่ายทหาร ย่อด้วย PX, Syn. base exchange BX

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
change(n) การต่อรถ (หรือรถไฟ)
change(n) การแทนที่, Syn. supplanting
change(n) ของแปลกใหม่, Syn. novelty
change(n) ความเปลี่ยนแปลง, See also: ความผันแปร, Syn. alteration, fluctuation, modification, shift, switch, variation
change(n) เงินทอน
change(n) เงินย่อย (ที่แลกมา)
change(vt) ต่อรถ (หรือรถไฟ)
change(vt) ทำให้แตกต่าง, Syn. vary, alter, modify
change(vt) เปลี่ยน, Syn. convert, transform
change(vi) เปลี่ยนความเร็ว, Syn. shift

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
change(เชนจฺ) vt.,vi. เปลี่ยนแปลง,เปลี่ยน -n. การเปลี่ยนแปลง,การเปลี่ยนใหม่,เงินปลีก,เงินทอน,สถานที่ซื้อขาย,สิ่งที่ถูกเปลี่ยน, Syn. alter, replace
change of lifen. ภาวะหมดประจำเดือน
change of venuen. การโอนคดีไปยังศาลศาลอื่น
change-gears n.เกียร์รถยนต์
changeable(เชน'จะเบิล) adj. เปลี่ยนแปลงได้,เปลี่ยนได้ง่าย,ไม่แน่นอน, See also: changeability n. changeableness n., Syn. inconstant
changeful(เชน'จฺฟูล) adj. เปลี่ยนแปลง,เปลี่ยนได้ง่าย,เปลี่ยนไปมาก,ไม่แน่นอน, See also: changefulness n., Syn. variable, Ant. certain
changeless(เชน'จฺเลส) ไม่เปลี่ยนแปลง,แน่นอน,มั่นคง, See also: changelessness n., Syn. certain, Ant. uncertain
changeling(เชนจ'ลิง) n. เด็กถูกสับเปลี่ยน,คนทรยศ,คนโง่,เด็กหลงจากพ่อแม่
changeovern. การเปลี่ยนจากสิ่ง (ระบบ,ภาวะ) หนึ่งไปยังอีกสิ่ง (ระบบภาวะ) หนึ่ง
archangel(อาร์ค'เอนเจิล) n. ทูตสวรรค์ชั้นหัวหน้า,ประมุขทูตสวรรค์,สมุนไพรชนิดหนึ่ง. -archangelic (al) adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
change(n) การแลกเปลี่ยน,สิ่งที่เปลี่ยน,เงินปลีก,เงินทอน
change(vt) แลกเปลี่ยน,ผลัด,ย้าย,เปลี่ยนแปลง,ปรับปรุง
changeable(adj) เปลี่ยนแปลงได้,ไม่แน่นอน,แลกได้
changeful(adj) เปลี่ยนแปลงได้,ไม่แน่นอน,แปรปรวน
changeless(adj) ไม่เปลี่ยนแปลง,แน่นอน,มั่นคง
changeling(n) เด็กที่ถูกสับเปลี่ยนกับเด็กอื่น
archangel(n) หัวหน้าเทวทูต,หัวหน้าทูตสวรรค์,ประมุขทูตสวรรค์
exchange(n) การแลกเปลี่ยน,สิ่งที่แลกเปลี่ยน,ตั๋วเงิน
exchange(vt) แลกเปลี่ยน,ปริวรรต,สับเปลี่ยน,โต้ตอบ
exchangeable(adj) ซึ่งแลกได้,ซึ่งเปลี่ยนได้,ซึ่งแลกเปลี่ยนได้,ซึ่งใช้แลกได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
changeความเปลี่ยนแปลง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
change in temperature clauseข้อกำหนดเรื่องอุณหภูมิเปลี่ยน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
change of company nameการเปลี่ยนชื่อบริษัท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
change of domicileการเปลี่ยนภูมิลำเนา, การย้ายภูมิลำเนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
change of lifeความเปลี่ยนแปลงในชีวิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
change of nameการเปลี่ยนชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
change of objectiveการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
change of occupationการเปลี่ยนอาชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
change of residenceการเปลี่ยนถิ่นที่อยู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
change of sexการแปลงเพศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Changeความเปลี่ยนแปลง [TU Subject Heading]
Change (Psychology)ความเปลี่ยนแปลง (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Change managementการบริหารการเปลี่ยนแปลง [การจัดการความรู้]
Change Management Processกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง [การจัดการความรู้]
Change of management’s securities holdling : Form 59-2รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2), Example: รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท โดยจะต้องรายงานภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือโอนหลักทรัพย์นั้น [ตลาดทุน]
Changers, Manual Cassetteเครื่องเปลี่ยนกล่องฟีล์มที่ใช้มือ [การแพทย์]
Changes in Bowel Habitการเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินอาหาร [การแพทย์]
Changes in Motor Functionการเปลี่ยนแปลงของหน้าที่การเคลื่อนไหว [การแพทย์]
Changes in Polarityไม่เรียงเป็นระเบียบ [การแพทย์]
Changes of Bowel Habitการเปลี่ยนแปลงในการถ่ายอุจจาระ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
change of address(phrase) เปลี่ยนแปรงที่อยู่, เปลี่ยนแปรงเลขที่บ้านใหม่

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
changeA change of air will do you a lot of good.
changeA change of air will do you good.
changeAfter patiently listening to the audience's complaints, the judges changed the results.
changeAfter reflecting on my life up to now, I decided that I needed to change my goals.
changeAged people like to keep the world the way it is. On the other hand young people love to change the world.
changeA great change has come about after the war.
changeAll of us stared at her; she had changed so much.
changeAll things considered, and it's just my opinion but, I think that the value of a present changes depending on how much thought is put into it.
changeA long time ago, most people lived in groups that moved around as the seasons changed.
changeAlong with this increase, there has been a change in the world's economic organization.
changeAlso, increased temperatures may require that lubricants be changed frequently.
changeAnd history was changed forever.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่าง(v) metamorphose, See also: change in form, Example: ตัวหนอนเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างจากตัวหนอนมาเป็นแมลงผีเสื้อโดยปีกน้อยๆ จะค่อยๆ งอกออกมา
เป็นอื่น(v) change, See also: alter, vary, transform, Syn. แปรไป, เปลี่ยนไป, Example: เขาเป็นอื่นไปเสียแล้วเมื่อเขาได้พบสาวคนใหม่
หันไป(v) change one's mind, Syn. เปลี่ยนใจ, Example: เพลโตไม่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มากนัก แต่ได้หันไปหาเรื่องตรรกวิทยามากกว่า
ตัดฉาก(v) (the scene) cut from sth to sth, See also: change the scene, Syn. เปลี่ยนฉาก, ตัดตอน, Example: ละครตัดฉากกลับมาที่บ้านนางเอก
แปลงไฟ(v) transform, See also: change in potential, Example: พนักงานจากการไฟฟ้ากำลังแปลงไฟ จึงต้องทำการตัดไฟในระหว่างนั้นเพื่อความปลอดภัย, Thai Definition: เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้สูงขึ้นหรือต่ำลง
เบี่ยงประเด็น(v) change the issue, See also: avoid, evade, dodge, Syn. เลี่ยง, เบี่ยงบ่าย, บ่ายเบี่ยง, Example: รัฐมนตรีตอบคำถามโดยพยายามเบี่ยงประเด็นนักข่าวที่สัมภาษณ์ถึงเรื่องส่วนตัว
สับตัว(v) change roles, Syn. สลับตัว
แลก(v) exchange, See also: change, swap, switch, interchange, barter, trade, Syn. เปลี่ยน, แลกเปลี่ยน, Example: คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเงินบาทมีเสถียรภาพจึงนำดอลลาร์ไปแลกเป็นเงินบาท, Thai Definition: เอาสิ่งหนึ่งให้ไปเพื่อได้สิ่งหนึ่งที่ต้องการมา
สตางค์ปลีก(n) small change, See also: change, petty cash, Syn. ตังค์ปลีก, เศษสตางค์, เงินปลีก, Example: เสมข้ามรั้วบ้านไปยืมสตางค์ปลีกพี่โรจน์ มาจ่ายค่าน้ำแข็ง, Count Unit: บาท
หมุนเวียน(v) circulate, See also: change hands, Syn. เวียน, หมุนวน, Example: ผลไม้ของไทยมีมากมายหลายชนิดและหมุนเวียนตลอดปี, Thai Definition: เวียนไป, เปลี่ยนมือไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะไหล่[alai] (n) EN: spares ; spare parts ; replacement parts  FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[ālai] (n) EN: spares ; spare parts ; replacement parts  FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
อัตราแลกเปลี่ยน[attrā laēkplīen] (n, exp) EN: exchange rate ; rate of exchange  FR: taux de change [m]
อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว[attrā laēkplīen løitūa] (n, exp) EN: floating exchange rate
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา[attrā laēkplīen ngoentrā] (n, exp) EN: currency exchange rate
อัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโร[attrā laēkplīen ngoen yūrō] (n, exp) FR: taux de change de l'euro [m] ; niveau de change de l'euro [m]
บันดาล[bandān] (v) EN: transform ; turn into ; change into ; become ; engender  FR: transformer
เบี่ยงประเด็น[bīeng praden] (v, exp) EN: change the issue
ชุมสาย[chumsāi] (n) EN: exchange ; switched boartd
ชุมสายโทรศัพท์[chumsāi thōrasap] (n, exp) EN: telephone exchange ; switched board

CMU English Pronouncing Dictionary
CHANGE CH EY1 N JH
CHANGED CH EY1 N JH D
CHANGER CH EY1 N JH ER0
CHANGES CH EY1 N JH AH0 Z
CHANGES CH EY1 N JH IH0 Z
CHANGERS CH EY1 N JH ER0 Z
CHANGEABLE CH EY1 N JH AH0 B AH0 L
CHANGEOVER CH EY1 N JH OW2 V ER0
CHANGEOVERS CH EY1 N JH OW2 V ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
change (v) tʃˈɛɪnʤ (ch ei1 n jh)
changed (v) tʃˈɛɪnʤd (ch ei1 n jh d)
changes (v) tʃˈɛɪnʤɪz (ch ei1 n jh i z)
changeful (j) tʃˈɛɪnʤfəl (ch ei1 n jh f @ l)
changeable (j) tʃˈɛɪnʤəbəl (ch ei1 n jh @ b @ l)
changeless (j) tʃˈɛɪnʤləs (ch ei1 n jh l @ s)
changeling (n) tʃˈɛɪnʤlɪŋ (ch ei1 n jh l i ng)
changeover (n) tʃˈɛɪnʤouvər (ch ei1 n jh ou v @ r)
changelings (n) tʃˈɛɪnʤlɪŋz (ch ei1 n jh l i ng z)
changeovers (n) tʃˈɛɪnʤouvəz (ch ei1 n jh ou v @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
变化[biàn huà, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] change; vary, #606 [Add to Longdo]
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, / ] change; exchange, #726 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] change; easy; simple; surname Yi, #1,070 [Add to Longdo]
转变[zhuǎn biàn, ㄓㄨㄢˇ ㄅㄧㄢˋ, / ] change; transform, #2,169 [Add to Longdo]
转化[zhuǎn huà, ㄓㄨㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] change; transform, #3,723 [Add to Longdo]
转向[zhuǎn xiàng, ㄓㄨㄢˇ ㄒㄧㄤˋ, / ] change of direction; to change direction, #4,499 [Add to Longdo]
变动[biàn dòng, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] change; alteration, #4,808 [Add to Longdo]
变更[biàn gēng, ㄅㄧㄢˋ ㄍㄥ, / ] change; alter; modify, #5,684 [Add to Longdo]
转入[zhuǎn rù, ㄓㄨㄢˇ ㄖㄨˋ, / ] change over to; shift to; switch to, #8,527 [Add to Longdo]
变迁[biàn qiān, ㄅㄧㄢˋ ㄑㄧㄢ, / ] changes; vicissitudes, #11,239 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwechslung {f} | Abwechslungen {pl} | zur Abwechslungchange | changes | for a change [Add to Longdo]
Änderung {f}; Veränderung {f}; Wendung {f}; Umkehr {f} | Änderungen {pl}; Veränderungen {pl}change | changes [Add to Longdo]
Änderungsanforderung {f}change request [Add to Longdo]
Änderungsdienst {m}change service [Add to Longdo]
Änderungsgenehmigung {f}change authorisation [Add to Longdo]
Änderungsgenehmigungsentwurf {m}change authorisation draft [Add to Longdo]
Änderungsnotiz {f}change notice [Add to Longdo]
Änderungswunsch {m} | Änderungswünsche {pl}change request | change requests [Add to Longdo]
Auswechslung {f}; Auswechselung {f} (gegen)change (for) [Add to Longdo]
Gesinnungswechsel {m} | Gesinnungswechsel {pl}change of opinion | changes of opinion [Add to Longdo]
Kursänderung {f} (Verkehr)change of course [Add to Longdo]
Kursänderung {f} (Devisen)change in the exchange rate [Add to Longdo]
Kurswechsel {m} [pol.]change of policy [Add to Longdo]
Luftveränderung {f}change of air [Add to Longdo]
Meinungsaustausch {m}change of views [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
changer(argent) แลกเงิน ตัวอย่างเช่น 1°Je voudrais changer des francs en marks. = ผมกรุณาขอแลกเงินจากสกุลฟรังค์ฝรั่งเศส เป็นสกุลมาร์คเยอรมัน
changer(vt) |je change, tu changes, il change, nous changons, vous changez, ils changent| เปลี่ยน , เปลี่ยนแปลง, แลกเปลี่ยน เช่น (1) Le temps va changer. = อากาศเปลี่ยนแปลง (2) Il a beaucoup changé. = เขาเปลี่ยนไปมาก (3) Il a changé en bien. = เขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น, เขาดีขึ้น (4) changer des bahts en euros แลกเงินบาทเป็นเงินยูโร, See also: regarder
changer d'adresse(phrase) ย้ายที่อยู่อาศัย, เปลี่ยนที่อยู่, Syn. déménager
changer d'avis(phrase) เปลี่ยนใจ, เปลี่ยนความคิด
changer de train(phrase) เปลี่ยนรถไฟ, ต่อรถไฟ
changer de vêtements(phrase) เปลี่ยนชุด, เปลี่ยนเสื้อผ้า, Syn. se changer
sans changement(phrase) (การเดินทางโดยรถไฟ) โดยตรง , ไม่ต้องเปลี่ยนหรือต่อรถไฟ
échanger(vt) |j'échange, tu échanges, il échange, nous échangeons, vous échangez, ils échangent| แลกเปลี่ยน, เปลี่ยน

Japanese-English: EDICT Dictionary
2部上場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange) [Add to Longdo]
IPCC[アイピーシーシー, aipi-shi-shi-] (n) (See 気候変動に関する政府間パネル) Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC [Add to Longdo]
PBX[ピービーエックス, pi-bi-ekkusu] (n) Private Branch eXchange; PBX [Add to Longdo]
お釣り(P);御釣り;御釣[おつり, otsuri] (n) (pol) (See 釣り・2) change (i.e. money); balance; (P) [Add to Longdo]
お返し(P);御返し[おかえし, okaeshi] (n,vs) (1) return gift; return favour (favor); (2) revenge; (3) change (in a cash transaction); (P) [Add to Longdo]
がらっと[garatto] (adv) (1) (on-mim) to burst open; to open suddenly (of a door); (2) to change completely; to do a 180 [Add to Longdo]
ころころ[korokoro] (adv,n,vs) (1) (on-mim) small and round thing rolling; (2) pleasant, high-pitched sound; (3) something that changes frequently; something fickle; (P) [Add to Longdo]
ざら場[ざらば, zaraba] (n) continuous session (e.g. trading in a stock exchange); zaraba [Add to Longdo]
それからというもの[sorekaratoiumono] (exp) after that (a substantive change occurred) [Add to Longdo]
つり銭口;釣銭口;釣り銭口[つりせんぐち, tsurisenguchi] (n) coin return slot; change slot [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated [Add to Longdo]
インターエクスチェンジ[いんたーえくすちえんじ, inta-ekusuchienji] interexchange [Add to Longdo]
サインチェンジ機能[サインチェンジきのう, sainchienji kinou] sign change function [Add to Longdo]
データ交換[データこうかん, de-ta koukan] data exchange [Add to Longdo]
データ交換制御装置[データこうかんせいぎょそうち, de-ta koukanseigyosouchi] DXC, Data Exchange Controller [Add to Longdo]
データ交換装置[データこうかんそうち, de-ta koukansouchi] data switching exchange, DSE (abbr.) [Add to Longdo]
デジタル交換網[デジタルこうかんもう, dejitaru koukanmou] digital data exchange network [Add to Longdo]
何の変更もなく[なんのへんこうもなく, nannohenkoumonaku] interchangeability [Add to Longdo]
拡張UEF[かくちょうユーイーエフ, kakuchou yu-i-efu] Extended User Exchange Format [Add to Longdo]
技術交換[ぎじゅつこうかん, gijutsukoukan] technology exchange [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 change
   n 1: an event that occurs when something passes from one state
      or phase to another; "the change was intended to increase
      sales"; "this storm is certainly a change for the worse";
      "the neighborhood had undergone few modifications since his
      last visit years ago" [syn: {change}, {alteration},
      {modification}]
   2: a relational difference between states; especially between
     states before and after some event; "he attributed the change
     to their marriage"
   3: the action of changing something; "the change of government
     had no impact on the economy"; "his change on abortion cost
     him the election"
   4: the result of alteration or modification; "there were marked
     changes in the lining of the lungs"; "there had been no
     change in the mountains"
   5: the balance of money received when the amount you tender is
     greater than the amount due; "I paid with a twenty and
     pocketed the change"
   6: a thing that is different; "he inspected several changes
     before selecting one"
   7: a different or fresh set of clothes; "she brought a change in
     her overnight bag"
   8: coins of small denomination regarded collectively; "he had a
     pocketful of change"
   9: money received in return for its equivalent in a larger
     denomination or a different currency; "he got change for a
     twenty and used it to pay the taxi driver"
   10: a difference that is usually pleasant; "he goes to France
     for variety"; "it is a refreshing change to meet a woman
     mechanic" [syn: {variety}, {change}]
   v 1: cause to change; make different; cause a transformation;
      "The advent of the automobile may have altered the growth
      pattern of the city"; "The discussion has changed my
      thinking about the issue" [syn: {change}, {alter},
      {modify}]
   2: undergo a change; become different in essence; losing one's
     or its original nature; "She changed completely as she grew
     older"; "The weather changed last night" [ant: {remain},
     {rest}, {stay}]
   3: become different in some particular way, without permanently
     losing one's or its former characteristics or essence; "her
     mood changes in accordance with the weather"; "The
     supermarket's selection of vegetables varies according to the
     season" [syn: {change}, {alter}, {vary}]
   4: lay aside, abandon, or leave for another; "switch to a
     different brand of beer"; "She switched psychiatrists"; "The
     car changed lanes" [syn: {switch}, {shift}, {change}]
   5: change clothes; put on different clothes; "Change before you
     go to the opera"
   6: exchange or replace with another, usually of the same kind or
     category; "Could you convert my dollars into pounds?"; "He
     changed his name"; "convert centimeters into inches";
     "convert holdings into shares" [syn: {change}, {exchange},
     {commute}, {convert}]
   7: give to, and receive from, one another; "Would you change
     places with me?"; "We have been exchanging letters for a
     year" [syn: {exchange}, {change}, {interchange}]
   8: change from one vehicle or transportation line to another;
     "She changed in Chicago on her way to the East coast" [syn:
     {transfer}, {change}]
   9: become deeper in tone; "His voice began to change when he was
     12 years old"; "Her voice deepened when she whispered the
     password" [syn: {deepen}, {change}]
   10: remove or replace the coverings of; "Father had to learn how
     to change the baby"; "After each guest we changed the bed
     linens"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top