ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

challenge

CH AE1 L AH0 N JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -challenge-, *challenge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
challenge(vt) กระตุ้น, Syn. stimulate
challenge(n) การท้าทาย
challenge(vt) ท้าทาย, Syn. dare, defy, invite to contest
challenge(vt) เรียกร้อง
challenge(n) สิ่งที่ท้าทาย, Syn. test, trial, demanding task
challenger(n) คู่แข่ง, Syn. competitor, competition, rival

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
challenge(แชล'ลินจฺ) v.,n. (การ) ท้า,ท้าทาย,ท้าดวล,ขอประลองฝีมือ,เรียกร้อง,แสดงข้อคิดเห็นขัดแย้ง
challenger(แชล'ลินเจอะ) n. ผู้ท้าทาย

English-Thai: Nontri Dictionary
challenge(n) การท้าทาย,คำท้า,การขอดวล,การร้องถาม
challenge(vt) ท้าทาย,ท้าดวล,เรียกร้อง
challenger(n) ผู้ท้าทาย,ผู้ท้าชิง,ผู้ท้าดวล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
challenge๑. การท้าทาย๒. การคัดค้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
challengeการคัดค้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
challenge of judgesการคัดค้านผู้พิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
challenge test; test, provocationการทดสอบท้า, การทดสอบกระตุ้นให้ปรากฏ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
challenge, peremptoryการคัดค้านลูกขุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
challenge, votingการคัดค้านการออกเสียงลงคะแนน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Challengeการท้าทาย [การแพทย์]
Challenge Testทดลองให้แมลงต่อย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
challenge(vt) คัดค้าน
challenge(n) การแข่งขัน, อุปสรรค, ปัญหา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
challengeBetty challenged me to a game of tennis.
challengeHe challenged the mountain at the risk of his life.
challengeHe got angry with whoever challenged him.
challengeHe looked the toughest of all the challengers.
challengeHe's mowed down a parade of challengers before.
challengeHe's reigning champion, and no young challenger is going to take it away from him.
challengeI challenged her for evidence.
challengeI challenged him to a game.
challengeI don't get enough challenge in this job.
challengeI don't mean to challenge your theory.
challengeI'm ready whenever they challenge me.
challengeIn order to continue to challenge new things, in order to meet new needs, we work day in day out in R&D.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ท้า(n) challenger, Syn. ผู้ท้าชิง, ผู้ท้าแข่ง, Example: เขาพร้อมที่จะเป็นผู้ท้าก่อน ไม่อย่างนั้นก็ไม่ได้ประลองกันสักที, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ชวนบุคคลอื่นต่อสู้กันให้รู้แพ้รู้ชนะกัน
ลองของ(v) test the efficacy of the talisman, See also: challenge, Example: เขามีนิสัยส่วนตัวที่ชอบลองของ โดยลืมนึกไปว่าผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร, Thai Definition: ทดสอบความขลัง หรือศักดิ์สิทธิ์, ท้าทายอำนาจ
ลองดี(v) test, See also: challenge, Example: เขาลองดีวิพากษ์ว่า โครงการนี้เป็นเพียงการเล่นกลทางอากาศที่ไม่อาจเป็นจริงได้, Thai Definition: หาทางพิสูจน์ว่าจะดีจริงหรือไม่ (โดยมากเป็นไปในเชิงดูหมิ่นหรือท้าทาย)
ท้า(v) defy, See also: challenge, dare, provoke, Syn. ท้าทาย, ชวนสู้, Example: งานเขียนของพจนาข้อคิดที่ท้าให้ผู้อ่านได้คิดอยู่เสมอ
ท้าทาย(v) challenge, See also: dare, defy, Syn. ท้า, Example: นายมารวยท้าทายให้ผมนำเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
ท้าตีท้าต่อย(v) challenge, See also: dare, defy, Example: หากใครพูดจาหรือแสดงกิริยาไม่ดีกับเขาแล้ว เขาก็ท้าตีท้าต่อยอย่างไม่ลดละ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟ้องพินัยกรรม[føng phinaikam] (v, exp) EN: challenge a will
การแข่งขัน[kān khaengkhan] (n) EN: match ; competition ; contest ; game ; tournament  FR: match [m] ; rencontre [f] ; compétition [f] ; challenge [m] ; tournoi [m] ; partie [f]
การคัดค้าน[kān khatkhān] (n) EN: ban ; objection ; challenge
การคัดค้านผู้พิพากษา[kān khatkhān phūphiphāksā] (n, exp) EN: challenge of judges
การท้าทาย[kān thāthāi] (n) EN: challenge  FR: challenge [m] (anglic.)
กระสวยอวกาศชาเลนเจอร์[krasūay awakāt Chālēnjoē] (n, exp) EN: Shuttle Orbiter Challenger
ลองดี[løngdī] (v) EN: test ; challenge ; put someone to the test ; try ; see how far one can go
ลองของ[løng khøng] (v, exp) EN: test the efficacy of the talisman ; put a magic charm to a test ; challenge
ปัญญาอ่อน[panyā øn] (adj) EN: retarded ; feebleminded ; moronic ; mentally-challenged  FR: imbécile ; arriéré
ผู้ร่วมแข่งขัน[phū ruam khaengkhan] (n, exp) EN: competitor ; contestant ; challenger  FR: compétiteur [m] ; compétitrice [f] ; concurrent [m] ; adversaire [m, f] ; challenger = challengeur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHALLENGE CH AE1 L AH0 N JH
CHALLENGED CH AE1 L AH0 N JH D
CHALLENGER CH AE1 L AH0 N JH ER0
CHALLENGER CH AE1 L IH0 N JH ER0
CHALLENGES CH AE1 L AH0 N JH IH0 Z
CHALLENGERS CH AE1 L AH0 N JH ER0 Z
CHALLENGERY CH AE1 L AH0 N JH ER0 IY0
CHALLENGER'S CH AE1 L AH0 N JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
challenge (v) tʃˈælənʤ (ch a1 l @ n jh)
challenged (v) tʃˈælənʤd (ch a1 l @ n jh d)
challenger (n) tʃˈælənʤər (ch a1 l @ n jh @ r)
challenges (v) tʃˈælənʤɪz (ch a1 l @ n jh i z)
challengers (n) tʃˈælənʤəz (ch a1 l @ n jh @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
挑战[tiǎo zhàn, ㄊㄧㄠˇ ㄓㄢˋ, / ] challenge, #1,729 [Add to Longdo]
挑战者[tiǎo zhàn zhě, ㄊㄧㄠˇ ㄓㄢˋ ㄓㄜˇ, / ] challenger, #28,769 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wanderpokal {m}challenge cup [Add to Longdo]
Wanderpreis {m} | Wanderpreise {pl}challenge trophy | challenge trophies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
チャレンジ[charenji] (n,vs) (See 挑戦) self-challenge; trying hard to do something; (P) [Add to Longdo]
チャレンジャー[charenja-] (n) challenger [Add to Longdo]
一人天下;独り天下[ひとりてんか;ひとりでんか, hitoritenka ; hitoridenka] (n) being the sole master of the situation; reigning supreme; standing unchallenged [Add to Longdo]
応戦[おうせん, ousen] (n,vs) accepting a challenge; returning fire; fighting back; putting up a fight; responding to an attack [Add to Longdo]
果し状;果たし状(io)[はたしじょう, hatashijou] (n) (fighter's) letter of challenge [Add to Longdo]
課題[かだい, kadai] (n) (1) subject; theme; issue; matter; (2) homework; assignment; (3) task; challenge; problem; question; (P) [Add to Longdo]
敢えて(P);敢て(io)[あえて, aete] (adv) (uk) dare (to do something); venture (often overcoming reluctance, or in the face of probable failure); take upon oneself; challenge; presume; (there is no) need to; (don't) go as far as; definitely (not); (P) [Add to Longdo]
忌避[きひ, kihi] (n,vs) (1) evasion; shirking; avoidance; (2) challenge; (taking) exception; (P) [Add to Longdo]
決闘状[けっとうじょう, kettoujou] (n) dueling challenge [Add to Longdo]
呼び止める;呼び留める[よびとめる, yobitomeru] (v1,vt) to challenge; to call somebody to halt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 challenge
   n 1: a demanding or stimulating situation; "they reacted
      irrationally to the challenge of Russian power"
   2: a call to engage in a contest or fight
   3: questioning a statement and demanding an explanation; "his
     challenge of the assumption that Japan is still our enemy"
   4: a formal objection to the selection of a particular person as
     a juror
   5: a demand by a sentry for a password or identification
   v 1: take exception to; "She challenged his claims" [syn:
      {challenge}, {dispute}, {gainsay}]
   2: issue a challenge to; "Fischer challenged Spassky to a match"
   3: ask for identification; "The illegal immigrant was challenged
     by the border guard"
   4: raise a formal objection in a court of law [syn: {challenge},
     {take exception}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top