ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chaff

CH AE1 F   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chaff-, *chaff*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chaff(n) แกลบ, See also: เปลือกข้าว
chaff(n) ฟาง, Syn. straw
chaff(n) เศษของไม่มีค่า, Syn. refuse
chaff(n) การหยอกล้อ, See also: การเล่นหัว, การล้อเล่น, Syn. teasing, raillery
chaff(vt) หยอกล้อ, See also: เล่นหัว, ล้อเล่น, Syn. mock, tease
chaffer(vi) พูดเรื่อยเปื่อย, See also: พูดไม่หยุด
chaffinch(n) นกชนิดหนึ่งมีขนาดเล็กพบทางยุโรป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chaff(ชาฟ,แชฟ) -vt.,vi. ล้อ,หยอกล้อ -n. การหยอกล้อ,การล้อ,แกลบ,ฟางข้าว,ของไม่มีค่า,ขยะ
chaffer(ชาฟ'เฟอะ) v.,n. (การ) ต่อราคา,ต่อรองราคา,คุย,แลกเปลี่ยนของ, See also: chafferer n.
chaffy(ชาฟ'ฟี) adj. มีแกลบมาก,มีลักษณะเป็นแกลบ,ไร้ค่า,ใช้การไม่ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
chaff(n) ฟางข้าว,แกลบ,การล้อเลียน,การหยอกล้อ,คำเยาะเย้ย
chaff(vt) ล้อเลียน,ล้อ,หยอกล้อ
chaffer(vi) ต่อรองราคา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chaffเกล็ดบาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
chaffyคล้ายเกล็ดบาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chaffinch(n) นกจาบ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chaffThe boss said this group is a real mixed bag. I wonder if he places me with the wheat or the chaff.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัพยอก(v) banter, See also: chaff, josh, kid, rag, razz, rib, Syn. เย้า, หยอก, เย้าหยอก, หยอกเย้า, หยอกล้อ, Example: เขาชอบสัพยอกเธอ เพราะเธอไม่โกรธเขาอย่างจริงจังเหมือนคนอื่น, Thai Definition: เล่นหรือล้ออย่างไม่ได้คิดจริงจัง
แกลบ(n) chaff, See also: husk, paddy husk, Syn. เปลือกข้าว, Example: น้ำแข็งจะละลายช้าถ้าเราเอาแกลบกลบเอาไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกลบ[klaēp] (n) EN: husk ; paddy husk ; chaff  FR: balle de riz [f] ; menue paille [f]
นกจาบปีกอ่อนหัวเทาอกชมพู[nok jāp pīk øn hūa thao ok chomphū] (n, exp) EN: Chaffinch  FR: Pinson des arbres [m] ; Pinson commun [m] ; Gros-bec pinson [m]
สัพยอก[sapphayøk] (v) EN: banter ; chaff ; josh ; kid ; rag ; razz ; rib  FR: taquiner ; cajoler
เยาะเย้ย[yǿyoēi] (v) EN: ridicule ; mock ; jeer ; sneer ; laugh at ; make fun of ; chaff ; deride  FR: ridiculiser ; bafouer

CMU English Pronouncing Dictionary
CHAFF CH AE1 F
CHAFFY CH AE1 F IY0
CHAFFEE CH AE1 F IY0
CHAFFIN CH AE1 F IH0 N
CHAFFINS CH AE1 F IH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chaff (v) tʃˈaːf (ch aa1 f)
chaffs (v) tʃˈaːfs (ch aa1 f s)
chaffed (v) tʃˈaːft (ch aa1 f t)
chaffing (v) tʃˈaːfɪŋ (ch aa1 f i ng)
chaffinch (n) tʃˈæfɪntʃ (ch a1 f i n ch)
chaffinches (n) tʃˈæfɪntʃɪz (ch a1 f i n ch i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
秕糠[bǐ kāng, ㄅㄧˇ ㄎㄤ, ] chaff; worthless stuff, #268,783 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
schaffen(vt) |schaffte, hat geschafft| ทำงาน, ทำ, See also: machen, Syn. arbeiten
etw. mit links schaffen(phrase) ทำได้ดี ทำได้โดยง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก
schaffen(vt) |schaffte, hat geschafft| ทำให้เป็นผลสำเร็จ, ทำได้สำเร็จ เช่น Sie hat die Prüfung geschafft. เธอสอบผ่านแล้ว, Syn. erfüllen
anschaffen(vi) |schaffte an, hat angeschafft| ขายบริการ, ขายตัว
Anschaffung(n) |die, pl. Anschaffungen| การซื้อ, See also: Erwerb, Kauf, Syn. Einkauf

Japanese-English: EDICT Dictionary
チャフ[chafu] (n) chaff [Add to Longdo]
殻(P);骸[から, kara] (n) shell; husk; hull; pod; chaff; (P) [Add to Longdo]
括り枕;括枕(io)[くくりまくら, kukurimakura] (n) pillow stuffed with buckwheat chaff, rice husks or similar material [Add to Longdo]
牛膝[いのこずち, inokozuchi] (n) Japanese chaff flower (Achyranthes japonica) [Add to Longdo]
蕎麦殻;そば殻[そばがら, sobagara] (n) buckwheat chaff [Add to Longdo]
粗;荒[あら, ara] (n) (1) leftovers (after filleting a fish); (2) rice chaff; (3) flaw (esp. of a person); (pref) (4) rough; roughly; (5) crude; raw; natural; wild [Add to Longdo]
頭青花鶏[ずあおあとり;ズアオアトリ, zuaoatori ; zuaoatori] (n) (uk) chaffinch (Fringilla coelebs) [Add to Longdo]
冷やかし[ひやかし, hiyakashi] (n) jeering; raillery; chaffing; merely asking the price; just looking at goods; window-shopping; browsing [Add to Longdo]
揶揄う[からかう, karakau] (v5u) (uk) to ridicule; to tease; to mock; to chaff; to razz; to banter with; to make fun of; to poke fun at; to make cracks about; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chaff
   n 1: material consisting of seed coverings and small pieces of
      stem or leaves that have been separated from the seeds
      [syn: {chaff}, {husk}, {shuck}, {stalk}, {straw},
      {stubble}]
   2: foil in thin strips; ejected into the air as a radar
     countermeasure
   v 1: be silly or tease one another; "After we relaxed, we just
      kidded around" [syn: {kid}, {chaff}, {jolly}, {josh},
      {banter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top