ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chafe

CH EY1 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chafe-, *chafe*
Possible hiragana form: ちゃふぇ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chafe(n) การรบกวน, Syn. annoyance, irritation, vexation
chafe(n) ความร้อนที่เกิดจากการขัดถู, Syn. heat
chafe(vt) ถลอกจากการขัดถู
chafe(vi) ถลอกจากการขัดถู
chafe(vt) ทำให้รำคาญ, See also: รบกวน, Syn. annoy, irritate, vex
chafe(vt) ทำให้อุ่นด้วยการถู, Syn. rub
chafe(n) รอยถลอกที่เกิดจาการขัดถู
chafe(vi) รำคาญ, Syn. annoy, irritate, vex
chafe at(phrv) หมดความอดทนกับ, Syn. hafe under
chafe under(phrv) หมดความอดทนกับ, Syn. chafe at

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chafe(เชฟ) vt. ถูจนร้อน,สีจนร้อน,ครูด,ยั่วให้โกรธ,ทำให้อารมณ์เสีย -vi.,n. (การ) ถู,สี,โกรธ,โมโห,ถลอกหรือเจ็บเนื่องจากการถู,การระคายเคือง,การรบกวน,ความเจ็บปวดหรือถลอกเนื่องจากการถู

English-Thai: Nontri Dictionary
chafe(vi, vt) ถู,สี,ครูด,โกรธ,ฉุนเฉียว,โมโห,อารมณ์เสีย,เร่าร้อน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chafeHe chafed under the groundless criticism.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขูด(v) scrape, See also: chafe, rub, grate, Syn. ครูด, ขูดลอก, Example: ช่างทาสีขูดสีออกจากผนังบ้านเพื่อทาสีใหม่, Thai Definition: เอาของมีคมครูดหรือครูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับของมีคม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขูด[khūt] (v) EN: abrade ; scrape off ; grate ; rasp ; chafe ; rub  FR: gratter ; râper ; racler

CMU English Pronouncing Dictionary
CHAFE CH EY1 F
CHAFED CH EY1 F T
CHAFEE CH AE1 F IY0
CHAFEE CH EY1 F IY0
CHAFES CH EY1 F S
CHAFETE CH AH0 F IY1 T
CHAFEE'S CH EY1 F IY0 Z
CHAFEE'S CH AE1 F IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chafe (v) tʃˈɛɪf (ch ei1 f)
chafed (v) tʃˈɛɪft (ch ei1 f t)
chafes (v) tʃˈɛɪfs (ch ei1 f s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
花潜;花潜り[はなむぐり;ハナムグリ, hanamuguri ; hanamuguri] (n) (1) (uk) flower chafer (any flower beetle of tribe Cetoniini); (2) Eucetonia pilifera (flower chafer species of tribe Cetoniini) [Add to Longdo]
擦る(P);摩る;磨る;擂る[する, suru] (v5r,vt) (1) to rub; to chafe; to strike (match); to file; to frost (glass); (2) to lose (e.g. a match); to forfeit; to squander one's money (e.g. through gambling, Pachinko, etc.); (P) [Add to Longdo]
擦れる;磨れる;摩れる;擂れる[すれる, sureru] (v1,vi) (1) to rub; to chafe; (2) to wear out; to become worn; (3) to lose one's innocence; to become sly [Add to Longdo]
擦れ合う[すれあう, sureau] (v5u,vi) to rub against; to chafe; to quarrel [Add to Longdo]
焦れる[じれる, jireru] (v1,vi) to get impatient; to become irritated; to fret; to chafe [Add to Longdo]
銅鉦ぶいぶい[どうがねぶいぶい;ドウガネブイブイ, douganebuibui ; douganebuibui] (n) (uk) cupreous chafer (scarabaeid beetle, Anomala cuprea) [Add to Longdo]
粉吹金亀子[こふきこがね;コフキコガネ, kofukikogane ; kofukikogane] (n) (uk) Japanese cockchafer (Melolontha japonica) [Add to Longdo]
摩擦[まさつ, masatsu] (n,vs) friction; rubbing; rubdown; chafe; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chafe
   n 1: soreness and warmth caused by friction; "he had a nasty
      chafe on his knee"
   2: anger produced by some annoying irritation [syn: {annoyance},
     {chafe}, {vexation}]
   v 1: become or make sore by or as if by rubbing [syn: {chafe},
      {gall}, {fret}]
   2: feel extreme irritation or anger; "He was chafing at her
     suggestion that he stay at home while she went on a vacation"
   3: cause annoyance in; disturb, especially by minor irritations;
     "Mosquitoes buzzing in my ear really bothers me"; "It
     irritates me that she never closes the door after she leaves"
     [syn: {annoy}, {rag}, {get to}, {bother}, {get at},
     {irritate}, {rile}, {nark}, {nettle}, {gravel}, {vex},
     {chafe}, {devil}]
   4: tear or wear off the skin or make sore by abrading; "This
     leash chafes the dog's neck" [syn: {chafe}, {excoriate}]
   5: cause friction; "my sweater scratches" [syn: {rub}, {fray},
     {fret}, {chafe}, {scratch}]
   6: warm by rubbing, as with the hands

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top