ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cessation

S EH2 S EY1 SH AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cessation-, *cessation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cessation(n) การชะงัก, See also: การหยุดชะงัก, Syn. discontinuance
cessation(n) การหยุด, Syn. pause

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cessation(ซิเซ'เชิน) n.การหยุด (ชั่วคราวหรือสมบูรณ์) ,การชะงัก, Syn. rest

English-Thai: Nontri Dictionary
cessation(n) การสิ้นสุด,การหยุด,การยุติ,การเลิก,การเว้น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุดสิ้นสุด(n) end, See also: cessation, edge, finish, Syn. จุดจบ, Ant. จุดเริ่ม, จุดเริ่มต้น, Example: จุดสิ้นสุดของมนุษย์ทุกคนก็คือ ความตาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การหยุด[kān yut] (n) EN: cessation  FR: arrêt [m] ; cessation [f]
กษัย[kasai] (n) EN: end ; finality ; finish ; cessation ; ending ; debility ; teremination ; deterioration
มรรค[mak] (n) EN: magga (pali) ; way to the cessation of suffering  FR: magga (pāli) ; voie de la cessation de la souffrance [f]
นิโรธ[nirot] (n) EN: nirodha ; cessation (of suffering)  FR: nirodha (pali) ; extinction (de la souffrance) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CESSATION S EH2 S EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cessation (n) sˈɛsˈɛɪʃən (s e1 s ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitseinstellung {f}cessation of work; attitude to work [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
休止[きゅうし, kyuushi] (n,vs,adj-no) pause; cessation; rest; (P) [Add to Longdo]
休薬[きゅうやく, kyuuyaku] (n) drug withdrawal; cessation of medication [Add to Longdo]
禁煙外来[きんえんがいらい, kin'engairai] (n) smoking cessation clinic; smoking cessation outpatient services [Add to Longdo]
苦集滅道[くじゅうめつどう;くじゅめつどう;くしゅめつどう, kujuumetsudou ; kujumetsudou ; kushumetsudou] (n) {Buddh} (See 四諦) Suffering, Source of Suffering Desire, The Cessation of Suffering, The Way Leading to the Cessation of Suffering (The Four Noble Truths of Buddhism) [Add to Longdo]
止渇[しかつ, shikatsu] (n) cessation of coughing [Add to Longdo]
終刊[しゅうかん, shuukan] (n,vs) cessation of publication [Add to Longdo]
終止[しゅうし, shuushi] (n,vs) termination; cessation; stop [Add to Longdo]
終戦[しゅうせん, shuusen] (n) end of war; cessation of hostilities; (P) [Add to Longdo]
底止[ていし, teishi] (n,vs) cessation [Add to Longdo]
杜絶;途絶[とぜつ, tozetsu] (n,vs) stoppage; interruption; cessation; suspension [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
不通[ふつう, futsuu] cut off, suspension, interruption, stoppage, tie-up, cessation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  cessation
      n 1: a stopping; "a cessation of the thunder" [syn: {cessation},
           {surcease}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top