ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

certify

S ER1 T AH0 F AY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -certify-, *certify*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
certify(vt) ประกาศว่าวิกลจริตตามกฎหมาย
certify(vt) รับรอง, See also: รับประกัน, Syn. affirm, attest, vouch
certify(vt) ให้หนังสือรับรอง, See also: ให้ประกาศนียบัตร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
certify(เซอ'ทิไฟ) v. รับรอง,พิสูจน์,ลงนามเป็นพยาน,พิสูจน์ให้เห็น, See also: certifier n., Syn. testify
decertify(ดิเซอ'ทิไฟ) vt. ถอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง., See also: decertification n. ดูdecertify

English-Thai: Nontri Dictionary
certify(vt) รับรอง,ลงนามเป็นพยาน,พิสูจน์ให้เห็น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
By signing it, you certify that you were wrong when you stated the boy returned to you by the police was not your son;เซ็นนี่ซะเพื่อยืนยันว่าคุณน่ะเข้าใจผิด ที่ว่าเด็กที่กรมตำรวจส่งคืนมานั้นไ่่ม่ใช่ลูกชายคุณ Changeling (2008)
Yeah, and what I'm saying to you is you don't have to certify me for anything, pal, because I told you, I'm back.ช่าย ผมจะบอกคุณว่า ไม่ต้องบอกผมอีกก็ได้ เพื่อน เพราะผมบอกคุณไปแล้ว ผมกลับมาแล้ว Harbingers in a Fountain (2009)
I do have to certify you for duty.ฉันต้องรับคุณมาทำงาน Harbingers in a Fountain (2009)
But Lucy had to certify that I was capable, you know, that I could take care of myself.แต่ลูซี่ต้องรับรอง ว่าผมสามารถ จะดูแล ตัวเองได้ Red, White and Blue (2013)
and we will certify our dear friend James, with dignity.เราจะส่งเจมส์ เพื่อนรักของเรา อย่างสมศักดิ์ศรี London Has Fallen (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
certifyHe tried to certify the matter as correct.
certifyRecords certify that Bob passed his driving test.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค้ำประกัน[khamprakan] (v) EN: guarantee ; ensure ; assure ; warrant ; attest ; insure ; certify ; act as surety  FR: garantir ; assurer ; certifier
รับรอง[raprøng] (v) EN: assure ; certify ; confirm ; affirm  FR: certifier ; assurer ; garantir ; confirmer ; affirmer
เซ็นชื่อ รับรองเอกสาร[sen cheū raprøng ēkkasān] (n, exp) EN: certify a document

CMU English Pronouncing Dictionary
CERTIFY S ER1 T AH0 F AY2
CERTIFYING S ER1 T AH0 F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
certify (v) sˈɜːʳtɪfaɪ (s @@1 t i f ai)
certifying (v) sˈɜːʳtɪfaɪɪŋ (s @@1 t i f ai i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
証明権限者[しょうめいけんげんしゃ, shoumeikengensha] (n) certifying authority [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 certify
   v 1: provide evidence for; stand as proof of; show by one's
      behavior, attitude, or external attributes; "His high fever
      attested to his illness"; "The buildings in Rome manifest a
      high level of architectural sophistication"; "This decision
      demonstrates his sense of fairness" [syn: {attest},
      {certify}, {manifest}, {demonstrate}, {evidence}]
   2: guarantee payment on; of checks
   3: authorize officially; "I am licensed to practice law in this
     state" [syn: {license}, {licence}, {certify}] [ant:
     {decertify}, {derecognise}, {derecognize}]
   4: guarantee as meeting a certain standard; "certified grade AAA
     meat" [syn: {certify}, {endorse}, {indorse}]
   5: declare legally insane

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 cerotic
 
 1. balmumu ile ilgili. cert (kıs.) certificate, certified, certify.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top