ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

certified

S ER1 T AH0 F AY2 D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -certified-, *certified*, certifi, certifie
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
certified(adj) ที่มีการรับรอง, Syn. accredited, approved, guaranteed
certified mail(n) การส่งวัสดุหรือจดหมายลงทะเบียน, See also: การส่งไปรษณีย์ที่ผู้ส่งต้องการให้ผู้รับลงนามรับด้วย, Syn. recorded delivery
certified milk(n) นมที่ผ่านการตรวจสอบความถูกสุขอนามัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
certified(เซอ'ทิไฟดฺ) adj. ซึ่งได้รับการรับรอง,ซึ่งได้รับการพิสูจน์,ซี่งได้รับการค้ำประกัน,ซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนวิกลจริต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
certified cheque; cheque, certifiedเช็คที่ธนาคารรับรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
certified copyสำเนาที่เจ้าพนักงานรับรองว่าถูกต้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Certified checkเช็คที่ธนาคารรับรองการจ่ายเงิน [การบัญชี]
Certified internal auditorผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต [การบัญชี]
Certified Public Accountantผู้สอบบัญชีรับอนุญาต [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
certifiedAfter a long wait in line, she was told she should get a certified copy of her birth certificate as identification.
certifiedFinally he was certified insane.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช็คที่ธนาคารรับรอง[chek thī thanākhān raprøng] (n, exp) EN: certified cheque ; certified check (Am.)
สำเนาที่รับรอง[samnao thī raprøng] (n, exp) EN: certified copy  FR: copie certifiée [f]
สำเนาถูกต้อง[samnao thuktǿng] (n, exp) EN: true copy ; certified copy  FR: copie certifiée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CERTIFIED S ER1 T AH0 F AY2 D
CERTIFIED'S S ER1 T AH0 F AY2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
certified (v) sˈɜːʳtɪfaɪd (s @@1 t i f ai d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buchprüfer {m}certified general accountant (CGA) [Add to Longdo]
amtlich zugelassener Wirtschaftsprüfer {m}certified public accountant (CPA) [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Cカード[シーカード, shi-ka-do] (n) card carried by divers to prove they are certified [Add to Longdo]
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord [Add to Longdo]
介護福祉士[かいごふくしし, kaigofukushishi] (n) (certified) care worker [Add to Longdo]
会計士[かいけいし, kaikeishi] (n) (certified public) accountant [Add to Longdo]
極め付き;極めつき[きわめつき, kiwametsuki] (adj-no) (See 極め付きの品) guaranteed (to be genuine, valuable, etc.); certified (as genuine, valuable, etc.) [Add to Longdo]
極め付きの品[きわめつきのしな, kiwametsukinoshina] (n) article of certified genuineness [Add to Longdo]
計量士[けいりょうし, keiryoushi] (n) certified measurer [Add to Longdo]
公認会計士[こうにんかいけいし, kouninkaikeishi] (n) certified public accountant; (P) [Add to Longdo]
証明した写し[しょうめいしたうつし, shoumeishitautsushi] (n) certified true copy (of documents) [Add to Longdo]
税理士試験[ぜいりししけん, zeirishishiken] (n) (See 税理士) certified tax accountant exam (examination); tax accountant exam (examination) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 certified
   adj 1: endorsed authoritatively as having met certain
       requirements; "a certified public accountant" [ant:
       {uncertified}]
   2: fit to be certified as insane (and treated accordingly) [syn:
     {certifiable}, {certified}]
   3: holding appropriate documentation and officially on record as
     qualified to perform a specified function or practice a
     specified skill; "a registered pharmacist"; "a registered
     hospital" [syn: {certified}, {qualified}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 cerotic
 
 1. balmumu ile ilgili. cert (kıs.) certificate, certified, certify.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top