ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ceremonial

S EH2 R AH0 M OW1 N IY0 AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ceremonial-, *ceremonial*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ceremonial(adj) เป็นทางการ, Syn. formal, ritualistic
ceremonial(adj) เป็นพิธีการ
ceremonial(n) พฤติกรรมที่เหมาะสมและถูกกาลเทศะ, Syn. appropriate
ceremonial(n) ระบบของพิธีการ, Syn. rite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ceremonial(เซอริโม'เนียล) adj. เกี่ยวกับพิธีการ -n. ระ-บบของพิธี, See also: ceremonialism n. ceremonialist n., Syn. formal, Ant. informal

English-Thai: Nontri Dictionary
ceremonial(adj) เกี่ยวกับพิธี,เป็นทางการ,เกี่ยวกับพิธีรีตอง
ceremonial(n) พิธี,การพิธี,พิธีรีตอง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ceremonial objectsเครื่องใช้ในพิธีกรรม [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มโหระทึก(n) metal drum used in state ceremonies, See also: ceremonial kettledrum, Example: เจ้าพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร มโหระทึก และดุริยางค์, Count Unit: ใบ, ลูก, Thai Definition: กลองโลหะชนิดหนึ่งของชนชาติที่อยู่ตอนใต้ประเทศจีน ใช้ตีเป็นสัญญาณและประโคม
ตะบองเพชร(n) sugar palm leaf, See also: ceremonial palm leaf with one end knotted into triangle, Thai Definition: ใบตาลที่ขมวดปลายลงอักขระ สำหรับใช้ในพิธีตรุษและโกนจุก
ด้ายสายสิญจน์(n) ceremonial thread, See also: holy thread, Syn. สายสิญจน์, Example: ผู้ทำขวัญหยิบด้ายสายสิญจน์ขึ้นพาดเคราะห์คือ เอาด้ายลงบนแขนเด็กข้างละ 1 เส้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรวดน้ำ[krūat nām] (v, exp) EN: pour water slowly onto the ground or a vessel ; pour ceremonial water as a sign of dedication of merit to the departed
ลงสรง[longsong] (v) EN: bathe ; take a bath ; have a ceremonial bath
งาสาน[ngāsān] (n) EN: ceremonial fan used by a high-rank monk ; ivory fan
พิธี[phithī] (n) EN: ceremony ; rite ; ritual ; custom ; formality  FR: cérémonie [f] ; rite [m] ; rituel [m] ; cérémonial [m]
พิธีการ[phithīkān] (n) EN: protocol ; ceremony ; formal procedure  FR: protocole [m] ; cérémonial [m] ; formalités [fpl]
ตะบองเพชร[tabøngphēt] (n) EN: sugar palm leaf ; ceremonial palm leaf with one end knotted into triangle

CMU English Pronouncing Dictionary
CEREMONIAL S EH2 R AH0 M OW1 N IY0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ceremonial (n) sˌɛrɪmˈounɪəʳl (s e2 r i m ou1 n i@ l)
ceremonials (n) sˌɛrɪmˈounɪəʳlz (s e2 r i m ou1 n i@ l z)
ceremonially (a) sˌɛrɪmˈounɪəʳliː (s e2 r i m ou1 n i@ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
入场式[rù chǎng shì, ㄖㄨˋ ㄔㄤˇ ㄕˋ, / ] ceremonial entry; opening procession, #89,623 [Add to Longdo]
[dēng, ㄉㄥ, ] ceremonial vessel, #250,375 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Almabtrieb {m}ceremonial driving down of cattle from the mountain pastures into the valley in autumn [Add to Longdo]
Festakt {m}ceremonial act [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
襅(oK)[ちはや, chihaya] (n) (obsc) (uk) thin, white ceremonial haori worn by miko [Add to Longdo]
烏犀帯[うさいたい, usaitai] (n) (obsc) type of leather belt worn with ceremonial court dress and decorated with a rhinoceros horn [Add to Longdo]
下襲[したがさね, shitagasane] (n) (arch) (See 半臂,袍) garment worn under the hanpi undergarment or hou robe in court ceremonial dress [Add to Longdo]
冠婚葬祭[かんこんそうさい, kankonsousai] (n) (See 元服,婚礼,祭祀,葬儀) important ceremonial occasions in family relationships; (P) [Add to Longdo]
勧請[かんじょう, kanjou] (n,vs) (1) praying for the coming of a deity; (2) (See 分霊) ceremonial transfer of a divided tutelary deity to a new location [Add to Longdo]
起龕[きがん, kigan] (n) {Buddh} ceremonial removal of the coffin from the house (lay person) or temple (priest) (Zen Buddhism) [Add to Longdo]
儀式主義[ぎしきしゅぎ, gishikishugi] (n,adj-no) ritualism; ceremonialism [Add to Longdo]
儀式用[ぎしきよう, gishikiyou] (adj-no) ceremonial [Add to Longdo]
儀装[ぎそう, gisou] (n) ceremonial equipment [Add to Longdo]
儀刀[ぎとう, gitou] (n) ceremonial sword [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ceremonial
   adj 1: marked by pomp or ceremony or formality; "a ceremonial
       occasion"; "ceremonial garb"
   n 1: a formal event performed on a special occasion; "a ceremony
      commemorating Pearl Harbor" [syn: {ceremony}, {ceremonial},
      {ceremonial occasion}, {observance}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top