ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

center

S EH1 N T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -center-, *center*
English-Thai: Longdo Dictionary
world trade center(name) อาคารศูนย์การค้าและธุรกิจขนาดใหญ่ มักสร้างขึ้นตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลก
epicenter(n, name) จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว
customer relations center(n) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ย่อด้วย CRC

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
center(adj) กลาง
center(n) คนหรือกลุ่มที่อยู่ในตำแหน่งตรงกลาง
center(n) จุดสำคัญ, Syn. point
center(n) ต้นเหตุ, See also: ที่มา
center(n) ผู้เล่นในแดนกลาง
center(vt) มุ่งความสนใจไปยัง, Syn. concentrate, focus
center(n) ศูนย์กลาง, See also: ใจกลาง, แกนกลาง, Syn. centre, heart, middle
center(n) ศูนย์การค้า, Syn. mall, plaza, shopping center
center(n) ศูนย์เฉพาะกิจ เช่น ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
center(n) ศูนย์รวมความสนใจ, See also: จุดสนใจ, Syn. center of attention, focus of attention

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
center(เซน'เทอะ) n.,vi.,vt. ดูcentre
centering(เซน'เทอริง) n. ดูcentring
circumcentern. ศูนย์กลางรอบ
concenter(คอนเซน'เทอะ) vi.,vt. ดูconcentre, Syn. concentrate
self-centered(เซลฟฺ'เซนเทิร์ด) adj. คำนึงถึงตัวเอง,มุ่งแต่ตัวเอง,เห็นแก่ตัว,ถือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง, Syn. self-important, selfish, conceited
shopping centern. ศูนย์การค้า

English-Thai: Nontri Dictionary
center(n) ศูนย์กลาง,ใจกลาง,เป้า,หัวใจ,จุดสำคัญ
center(vt) ตั้งอยู่ตรงกลาง,รวมอยู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
center electrodeแกนหัวเทียน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
center, civic; centre, civic; civic center; civic centreศูนย์กลางสถานที่ราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
center; centreศูนย์, ศูนย์กลาง [ศัพท์ที่มีคำ center ประกอบ ดูที่ centre,] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
center; centre๑. ศูนย์๒. ศูนย์กลาง๓. ฝ่ายกลาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
center; centreศูนย์กลาง, จุดศูนย์กลาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Center Cubic, Bodyโครงสร้างเรียงตัวแบบเซ็นเตอร์คิวบิค [การแพทย์]
Center for the performing artsศูนย์ศิลปะการแสดง [TU Subject Heading]
Center Zoneบริเวณตรงกลาง [การแพทย์]
Centering Pointจุดศูนย์กลาง [การแพทย์]
Centers for Disease Controlศูนย์ควบคุมโรคศูนย์ควบคุมโรค [การแพทย์]
Centers of Ossification in Bonesศูนย์กระดูก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Center swivel joint(n) ข้อต่อจุดหมุนส่วนกลาง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
centerAbout 14,000 of these usually have tickets for the Center Court.
centerAbout 27,000 people live in and around Deal, but it has a small town center and it feels very like a small town.
centerAlong with Tokyo, Osaka is a center of commerce.
centerA new museum is being built at the center of the city.
centerAttention centered on the singer.
centerCan you tell me how to get to Lincoln Center?
centerCould you please pick Shigemi up for me at the day-care center?
centerCould you tell me what bus or train goes to the center of town?
centerDoes this bus go to the center of town?
centerGravity pulls things toward the center of the earth.
centerHe centered his business on the metropolitan area.
centerHe has a bookstore in the center of the city.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศูนย์(n) center, See also: heart, core, centre, Syn. จุดกลาง, จุดศูนย์กลาง, ใจกลาง, ศูนย์กลาง, Example: ถึงแม้ในหมู่บ้านจะมีศูนย์อนามัย แต่ชาวบ้านไม่ค่อยไปใช้บริการ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สถานี(n) station, See also: center, Syn. ที่ทำการ, หน่วยที่ตั้งทำการ, Example: เครื่องรับส่งวิทยุของพระองค์ท่านสามารถติดต่อได้กับสถานีต่างๆ ทั่วประเทศ, Count Unit: สถานี, Thai Definition: หน่วยที่ตั้งเป็นที่พักหรือที่ทำการ
เวที(n) center, Syn. ศูนย์กลาง, Example: โลกกำลังก้าวสู่ทศวรรษของการจัดระเบียบใหม่อันมีสหประชาชาติเป็นศูนย์กลางหรือเวทีการบริหารการเมืองระหว่างประเทศ, Thai Definition: ศูนย์รวมของการปฏิบัติ
กึ่งกลาง(n) center, See also: middle, half, central, Syn. ตรงกลาง, ใจกลาง, กลาง, Example: ศาลแห่งนี้ตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางลานคอนกรีต บริเวณหน้าโรงเรียน, Thai Definition: ส่วนที่ไม่ค่อนไปข้างใดข้างหนึ่ง, โดยปริยายหมายความว่า ในที่หรือเวลาระหว่าง
ส่วนกลาง(n) center, See also: heart, core, middle, nucleus, hub, Syn. ศูนย์กลาง, Example: ความถูกต้องของแผนที่ซึ่งควรที่จะอยู่ที่ส่วนกลาง
ใจกลาง(n) center, See also: heart, middle, core, Syn. ศูนย์กลาง, แกนกลาง, แก่น, จุดศูนย์กลาง, Example: ห้างสรรพสินค้าใหญ่ที่อยู่ในใจกลางของเมืองกำลังลดราคากางเกงยีนส์ครั้งใหญ่
กลาง(adj) center, See also: middle, Syn. ศูนย์กลาง, ใจกลาง, ส่วนกลาง, Example: ผู้ร้ายถูกนำตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอีกครั้ง
แกนกลาง(n) center, See also: nucleus, heart, core, Syn. ศูนย์กลาง, ศูนย์, ศูนย์รวม, Example: นักศึกษาปัญญาชนเหล่านี้ก็เป็นแกนกลางของการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตย
จุดรวม(n) center, See also: center, hub, middle point, Syn. จุดศูนย์รวม, ศูนย์รวม, Example: สวนจตุจักรเป็นจุดรวมของสินค้าอีกแห่งหนึ่งที่มีคนไปจับจ่ายซื้อของมาก
จุดศูนย์กลาง(n) center, See also: middle point, hub, center, Syn. จุดรวม, ใจกลาง, ศูนย์กลาง, Example: จุดศูนย์กลางของโลกอยู่ที่เส้นศูนย์สูตร, Count Unit: จุด, Thai Definition: จุดที่อยู่ตรงใจกลางของวงกลมหรือวงรี ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของคอร์ดทุกเส้นที่ผ่านจุดนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคารวิจัย[ākhān wijai] (n, exp) EN: research center  FR: centre de recherches [m] ; unité de recherches [f]
บุ๊คเซ็นเตอร์[buk-sentoē] (n) EN: book center  FR: librairie
หอ[hø] (n) EN: hall ; centre = center (Am.)  FR: pavillon [m] ; salle [f] ; hall [m] ; galerie [f] ; centre [m]
หัวหน้าศูนย์[hūanā sūn] (n, exp) EN: chief of center
ใจกลาง[jaiklāng] (n) EN: center ; heart ; middle ; core  FR: centre [m] ; milieu [m] ; coeur [m] ; sein [m] (litt.)
จุดกลาง[jut klāng] (n, exp) EN: center  FR: point central [m]
จุดรวม[jut rūam] (n, exp) EN: center ; hub ; middle point ; focal point ; focus  FR: point focal [m]
จุดศูนย์กลาง[jutsūnklāng] (n) EN: centre = center (Am.) ; middle point ; hub ; center  FR: centre [m] ; point focal [m]
จุดศูนย์กลางของความถ่วง[jutsūnklāng khøng khwam] (n, exp) EN: center of gravity  FR: centre de gravité [m]
จุดศูนย์รวม[jutsūnrūam] (n) EN: center

CMU English Pronouncing Dictionary
CENTER S EH1 N T ER0
CENTER S EH1 N ER0
CENTERS S EH1 N ER0 Z
CENTERS S EH1 N T ER0 Z
CENTERS' S EH1 N ER0 Z
CENTERRE S EH1 N T ER0
CENTERED S EH1 N T ER0 D
CENTERS' S EH1 N T ER0 Z
CENTER'S S EH1 N ER0 Z
CENTER'S S EH1 N T ER0 Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中心[zhōng xīn, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, ] center; heart; core, #389 [Add to Longdo]
重心[zhòng xīn, ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄣ, ] center of gravity; central core; main part, #8,946 [Add to Longdo]
中锋[zhōng fēng, ㄓㄨㄥ ㄈㄥ, / ] center (basketball), #11,573 [Add to Longdo]
圆心[yuán xīn, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄣ, / ] center of circle, #39,153 [Add to Longdo]
质心[zhì xīn, ㄓˋ ㄒㄧㄣ, / ] center of gravity; barycenter, #82,889 [Add to Longdo]
中前卫[zhōng qián wèi, ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˋ, / ] center forward (soccer position) [Add to Longdo]
中心埋置关系从句[zhōng xīn mái zhì guān xì cóng jù, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄇㄞˊ ㄓˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄘㄨㄥˊ ㄐㄩˋ, / ] center-embedded relative clauses [Add to Longdo]
全球发展中心[quán qiú fā zhǎn zhōng xīn, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / ] Center for Global Development (an environmental think tank) [Add to Longdo]
投影中心[tóu yǐng zhōng xīn, ㄊㄡˊ ㄧㄥˇ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, ] center of projection [Add to Longdo]
疾病控制中心[jí bìng kòng zhì zhōng xīn, ㄐㄧˊ ㄅㄧㄥˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, ] Centers for Disease Control (CDC) [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
中央[ちゅうおう, chuuou] TH: จุดศูนย์กลาง  EN: center

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Knebelkerbstift {m}center grooved pin [Add to Longdo]
Kompetenzzentrum {n}center of excellence; competence center [Add to Longdo]
Kräftemittelpunkt {m}center of force [Add to Longdo]
Leit- und Zugspindeldrehmaschine {f}center lathe [Add to Longdo]
Massenmittelpunkt {m}center of mass [Add to Longdo]
Mittellinie {f}; Mittelachse {f}center line [Am.]; centre line [Br.] [Add to Longdo]
Zentrierbohrer {m}center drill [Add to Longdo]
Zentrierbohrung {f}center hole [Add to Longdo]
Mittelstellung {f}center position [Add to Longdo]
Rad {n} mit Einpresstiefe nullcenter disc wheel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
お金本位[おかねほんい, okanehon'i] (n,adj-no) (See 金本位・かねほんい) money-centered way (of thinking) [Add to Longdo]
ど真ん中;ど真中;土真ん中(iK)[どまんなか, domannaka] (n,adj-no) (col) right in the center (centre) [Add to Longdo]
アミューズメントセンター[amyu-zumentosenta-] (n) amusement center; amusement centre [Add to Longdo]
インターネットデータセンター[inta-nettode-tasenta-] (n) {comp} Internet Data Center [Add to Longdo]
オフサイトセンター[ofusaitosenta-] (n) off-site centre (center) [Add to Longdo]
オフショアセンター[ofushoasenta-] (n) offshore center; offshore centre [Add to Longdo]
オペレーションセンター[opere-shonsenta-] (n) operation center; operation centre [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サービスセンター[さーびすせんたー, sa-bisusenta-] service center [Add to Longdo]
サブセンター[さぶせんたー, sabusenta-] subcenter [Add to Longdo]
センタノード[せんたのーど, sentano-do] center node [Add to Longdo]
センタライン[せんたらいん, sentarain] center line [Add to Longdo]
データセンター[でーたせんたー, de-tasenta-] data center [Add to Longdo]
データ処理センター[データしょりセンター, de-ta shori senta-] Data Processing Center, DPC [Add to Longdo]
デザインセンター[でざいんせんたー, dezainsenta-] design center [Add to Longdo]
集中局[しゅうちゅうきょく, shuuchuukyoku] Toll Center [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 center
   adj 1: equally distant from the extremes [syn: {center(a)},
       {halfway}, {middle(a)}, {midway}]
   2: of or belonging to neither the right nor the left politically
     or intellectually [ant: {left}, {right}]
   n 1: an area that is approximately central within some larger
      region; "it is in the center of town"; "they ran forward
      into the heart of the struggle"; "they were in the eye of
      the storm" [syn: {center}, {centre}, {middle}, {heart},
      {eye}]
   2: the piece of ground in the outfield directly ahead of the
     catcher; "he hit the ball to deep center" [syn: {center
     field}, {centerfield}, {center}]
   3: a building dedicated to a particular activity; "they were
     raising money to build a new center for research" [syn:
     {center}, {centre}]
   4: a point equidistant from the ends of a line or the
     extremities of a figure [syn: {center}, {centre}, {midpoint}]
   5: the choicest or most essential or most vital part of some
     idea or experience; "the gist of the prosecutor's argument";
     "the heart and soul of the Republican Party"; "the nub of the
     story" [syn: {kernel}, {substance}, {core}, {center},
     {centre}, {essence}, {gist}, {heart}, {heart and soul},
     {inwardness}, {marrow}, {meat}, {nub}, {pith}, {sum}, {nitty-
     gritty}]
   6: the object upon which interest and attention focuses; "his
     stories made him the center of the party" [syn: {center},
     {centre}, {center of attention}, {centre of attention}]
   7: a cluster of nerve cells governing a specific bodily process;
     "in most people the speech center is in the left hemisphere"
     [syn: {center}, {centre}, {nerve center}, {nerve centre}]
   8: the middle of a military or naval formation; "they had to
     reinforce the center"
   9: (basketball) the person who plays center on a basketball team
   10: (football) the person who plays center on the line of
     scrimmage and snaps the ball to the quarterback; "the center
     fumbled the handoff" [syn: {center}, {snapper}]
   11: a place where some particular activity is concentrated;
     "they received messages from several centers" [syn:
     {center}, {centre}]
   12: politically moderate persons; centrists
   13: (ice hockey) the person who plays center on a hockey team
   14: the sweet central portion of a piece of candy that is
     enclosed in chocolate or some other covering [syn: {center},
     {centre}]
   15: mercantile establishment consisting of a carefully
     landscaped complex of shops representing leading
     merchandisers; usually includes restaurants and a convenient
     parking area; a modern version of the traditional
     marketplace; "a good plaza should have a movie house"; "they
     spent their weekends at the local malls" [syn: {plaza},
     {mall}, {center}, {shopping mall}, {shopping center},
     {shopping centre}]
   16: the position on a hockey team of the player who participates
     in the face off at the beginning of the game
   17: (American football) the position of the player on the line
     of scrimmage who puts the ball in play; "it is a center's
     responsibility to get the football to the quarterback"
   18: a position on a basketball team of the player who
     participates in the jump that starts the game
   v 1: center upon; "Her entire attention centered on her
      children"; "Our day revolved around our work" [syn: {focus
      on}, {center on}, {revolve around}, {revolve about},
      {concentrate on}, {center}]
   2: direct one's attention on something; "Please focus on your
     studies and not on your hobbies" [syn: {concentrate},
     {focus}, {center}, {centre}, {pore}, {rivet}]
   3: move into the center; "That vase in the picture is not
     centered" [syn: {center}, {centre}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top