ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

censor

S EH1 N S ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -censor-, *censor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
censor(n) คนจับผิด, Syn. faultfinder
censor(n) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ, Syn. inspector, judge
censor(vt) ตรวจสอบ, Syn. examine
censor(vt) ตัดออกด้วยอำนาจของผู้ตรวจสอบ, See also: ห้ามออกอากาศ, Syn. ban, forbid
censor(n) ผู้ควบคุมความประพฤติ
censorial(adj) ที่ตรวจสอบ
censorious(adj) ที่พยายามมองหาข้อผิดพลาดอยู่เสมอ, Syn. faultfinding, carping
censorship(n) การเซ็นเซอร์, See also: การตรวจสอบสื่อต่างๆ เพื่อตัดส่วนที่ไม่เหมาะสมออก, Syn. censoring, licensing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
censor(เซน'เซอะ) n. เจ้าหน้าที่จับผิด,เจ้าหน้าที่ดูแลมหาวิทยาลัย,พลังข่มจิตภายใน vt. ตรวจสอบ,เซนเซอร์,ตัดตอนแก้ไข, See also: censorial adj. -Conf. consure
censorious(เซนซอ'เรียส) adj. วิพากษ์วิารณ์อย่างรุนแรง,จับผิด,หาเรื่อง, See also: censoriousness n., Syn. critical
censorship(เซน'เซอชิพ) n. การเซนเซอร์,การตรวจสอบ,อำนาจการตรวจสอบ,ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยับยั้ง,พลังจิตข่มซ่อนเร้นอยู่ในใจ
licensor(ไล'เซินเซอะ) n. ผู้อนุญาต,ผู้ออกใบอนุญาต

English-Thai: Nontri Dictionary
censor(n) ผู้ติชม,ผู้ตรวจหนังสือพิมพ์ฯลฯ,ผู้ควบคุมความประพฤติ
censor(vt) ติชม,ตรวจหนังสือพิมพ์,จับผิด,ตรวจสอบ,เซนเซอร์
censorious(adj) ติชม,จับผิด,หาเรื่อง,วิจารณ์
censorship(n) การติชม,การตรวจหนังสือพิมพ์,การตรวจตรา,การตรวจสอบ,การเซนเซอร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
censorเจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาสิ่งพิมพ์ (ก่อนเผยแพร่) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
censorshipการตรวจพิจารณาสิ่งพิมพ์, การตรวจพิจารณาข่าวสาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
censorshipการตรวจพิจารณาสิ่งพิมพ์ (ก่อนเผยแพร่) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
censorship, motion-pictureการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Censorshipการเซ็นเซอร์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
censorableในลักษณะที่น่าตำหนิ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
censor"Talking about 108, that's the number of worldly passions." "What worldly passions have you got then?" "I could say, but it'll get censored out."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรวจ(v) check, See also: censor, inspect, examine, Syn. ตรวจสอบ, ตรวจทาน, Example: ผู้อำนวยการตรวจบัญชีบริษัทเดือนละ 1 ครั้ง, Thai Definition: พิจารณาดูว่าถูกหรือผิด ดีหรือร้าย
ตรวจข่าว(v) censor, See also: verify the news, Example: บรรณาธิการมีหน้าที่ตรวจข่าวก่อนส่งพิมพ์, Thai Definition: พิจารณาข่าวว่าควรอนุญาตให้พิมพ์ได้หรือไม่, พิจารณาข่าวที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเซ็นเซอร์[kān sensoē] (n) EN: censorship  FR: censure [f[
เซ็นเซอร์[sensoē] (n) EN: censor  FR: censurer

CMU English Pronouncing Dictionary
CENSOR S EH1 N S ER0
CENSORS S EH1 N S ER0 Z
CENSORED S EH1 N S ER0 D
CENSORING S EH1 N S ER0 IH0 NG
CENSORSHIP S EH1 N S ER0 SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
censor (v) sˈɛnsər (s e1 n s @ r)
censors (v) sˈɛnsəz (s e1 n s @ z)
censored (v) sˈɛnsəd (s e1 n s @ d)
censoring (v) sˈɛnsərɪŋ (s e1 n s @ r i ng)
censorious (j) sˈɛnsˈɔːrɪəʳs (s e1 n s oo1 r i@ s)
censorship (n) sˈɛnsəʃɪp (s e1 n s @ sh i p)
censorships (n) sˈɛnsəʃɪps (s e1 n s @ sh i p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sittenrichter {m} | Sittenrichter {pl}censor | censors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine [Add to Longdo]
モザイク[mozaiku] (n,adj-no) (1) mosaic; (2) pixelated obscuring in images and video, usu. for censorship; (P) [Add to Longdo]
監察御史[かんさつぎょし, kansatsugyoshi] (n) imperial censor; ancient Chinese official in charge of inspecting other officials [Add to Longdo]
許可者[きょかしゃ, kyokasha] (n) permitter; licensor [Add to Longdo]
検閲[けんえつ, ken'etsu] (n,adj-no) (1) censorship; inspection; examination; (vs) (2) to censor; to inspect (in order to censor); to review (in order to censor); (P) [Add to Longdo]
検閲官[けんえつかん, ken'etsukan] (n) inspector; censor [Add to Longdo]
言葉狩り[ことばがり, kotobagari] (n) word-hunting; search for and censorship of politically incorrect words [Add to Longdo]
御史台[ぎょしだい, gyoshidai] (n) (See 都察院) Censorate (Later Han & Song-dynasty surveillance agency) [Add to Longdo]
思想統制[しそうとうせい, shisoutousei] (n) thought control; thought censorship [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 censor
   n 1: someone who censures or condemns
   2: a person who is authorized to read publications or
     correspondence or to watch theatrical performances and
     suppress in whole or in part anything considered obscene or
     politically unacceptable
   v 1: forbid the public distribution of ( a movie or a newspaper)
      [syn: {ban}, {censor}]
   2: subject to political, religious, or moral censorship; "This
     magazine is censored by the government"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top