ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

celebrate

S EH1 L AH0 B R EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -celebrate-, *celebrate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
celebrate(vt) เฉลิมฉลอง, See also: ฉลอง
celebrate(vt) ประกาศ, Syn. declare, proclaim
celebrate(vt) สรรเสริญ, See also: ยกย่อง, Syn. praise
celebrated(adj) ที่มีชื่อเสียง, Syn. famous, well-known
celebrate for(phrv) มีชื่อเสียงในเรื่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
celebrate(เซล'ละเบรท) {celebrated,celebrating,celebrates} v. ฉลอง,ประกอบพิธี,เฉลิม,ประกาศ,สรรเสริญ,ยกย่อง,ทำพิธี,จัดงานเลี้ยงฉลอง, See also: celebrative adj. ดูcelebrate celebrator n. ดูcelebrate -Conf. celibate
celebrated(เซลละเบรท'ทิด) adj. มีชื่อเสียงดัง,โด่งดัง, See also: celebratedness n. ดธcelebrated, Syn. famous

English-Thai: Nontri Dictionary
celebrate(vt) ประกอบพิธี,เฉลิมฉลอง,สมโภช,สรรเสริญ,ยกย่อง
celebrated(adj) เลื่องลือ,เรืองนาม,มีชื่อเสียง,โด่งดัง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
celebrateA very elderly couple is having an elegant dinner to celebrate their 75th wedding anniversary.
celebrateCelebrate the twelfth anniversary.
celebrateCeremonies were held to celebrate victories.
celebrateHe is celebrated for his bravery.
celebrateHis courage was celebrated in all the newspapers.
celebrateHow did you celebrate your birthday?
celebrateIn China, they celebrate New Year by the lunar calendar.
celebrateIt is said that Japanese people don't celebrate Christmas the way Americans do.
celebrateIt was a party to celebrate her birthday.
celebrateKate hardly ever celebrates her birthday.
celebrateMay happiness and joy come to you as you celebrate this joyous day.
celebrateMy friends celebrated my birthday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉลอง(v) celebrate, See also: congratulate, Syn. สมโภช, เลี้ยง, สังสรรค์, เฉลิมฉลอง, Example: งานวันเกิดย่าปีนี้ไม่ได้ฉลองใหญ่เหมือนเช่นทุกปี, Thai Definition: จัดเลี้ยงทำบุญหรือบูชาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นงานเอิกเกริกเพื่อแสดงความปีติยินดี
บันลือ(v) celebrate, See also: spread, Syn. โด่งดัง, กึกก้อง, เลื่องลือ, Example: ชื่อเสียงของนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้บันลือไปทั่วโลก, Thai Definition: เลื่องลือเป็นที่รู้จักไปทั่ว
เฉลิมฉลอง(v) celebrate, See also: commemorate, rejoice, Syn. ฉลอง, Example: เราถือว่าสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งสำคัญมาก จนถึงกับต้องเฉลิมฉลองให้เป็นวันพิเศษ ถึงกับตั้งชื่อว่า วันสิทธิมนุษยชน
เฉลิมพระชนมพรรษา(v) celebrate the king's or queen's birthday anniversary, Syn. ฉลองครบรอบวันพระราชสมภพ, Example: พสกนิกรต่างเข้าเฝ้าถวายความจงรักภักดี และถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันที่ 11สิงหาคม 2543 (ก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษา 1 วัน) ณ พระที่นั่งอัมพร
ดัง(v) famous, See also: celebrated, well-known, renowned, Syn. โด่งดัง, เรืองนาม, Example: นักร้องคนนี้มีชื่อเสียงดังไปทั่วประเทศไทย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันลือ[banleū] (v) EN: celebrate ; spread ; echo ; make a sensation  FR: résonner ; retentir ; célébrer
บันลือ[banleū] (adj) EN: widely known ; celebrated ; renowned  FR: célèbre ; illustre ; réputé
เฉลิม[chaloēm] (v) EN: celebrate ; commemorate  FR: célébrer ; commémorer
เฉลิมฉลอง[chaloēmchaløng] (v) EN: celebrate ; commemorate ; rejoice  FR: célébrer ; commémorer
เฉลิมพระเกียรติ[chaloēmphrakīet] (v) EN: glorify ; extol ; honor ; exalt ; celebrate
ฉลอง[chaløng] (v) EN: celebrate ; congratulate ; rejoice  FR: célébrer ; fêter
ฉลองชัยชนะ[chaløng chaichana] (v, exp) EN: celebrate a victory  FR: célébrer la victoire ; fêter la victoire
ฉลองปีใหม่[chaløng pīmai] (v, exp) EN: celebrate the New Year  FR: fêter le nouvel an
ดัง[dang] (adj) EN: famous; celebrated; well-known; renowned  FR: célèbre
โด่งดัง[dongdang] (adj) EN: famous ; renowned ; well-known ; celebrated  FR: célèbre ; fameux ; connu ; réputé ; renommé

CMU English Pronouncing Dictionary
CELEBRATE S EH1 L AH0 B R EY2 T
CELEBRATED S EH1 L AH0 B R EY2 T IH0 D
CELEBRATES S EH1 L AH0 B R EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
celebrate (v) sˈɛlɪbrɛɪt (s e1 l i b r ei t)
celebrated (v) sˈɛlɪbrɛɪtɪd (s e1 l i b r ei t i d)
celebrates (v) sˈɛlɪbrɛɪts (s e1 l i b r ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
过年[guò nián, ㄍㄨㄛˋ ㄋㄧㄢˊ, / ] celebrate the New Year, #2,564 [Add to Longdo]
庆祝[qìng zhù, ㄑㄧㄥˋ ㄓㄨˋ, / ] celebrate, #3,607 [Add to Longdo]
[qìng, ㄑㄧㄥˋ, / ] celebrate, #4,403 [Add to Longdo]
庆幸[qìng xìng, ㄑㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] celebrate success, #9,101 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
偉い(P);豪い[えらい, erai] (adj-i) (1) great; excellent; admirable; remarkable; distinguished; important; celebrated; famous; eminent; (2) (uk) awful; terrible; (P) [Add to Longdo]
偉い人[えらいひと, eraihito] (n) celebrated personage; big-wig; person in a high position [Add to Longdo]
快気祝をする;快気祝いをする[かいきいわいをする, kaikiiwaiwosuru] (exp,vs-i) to celebrate one's recovery from illness [Add to Longdo]
楽匠[がくしょう, gakushou] (n) celebrated musician [Add to Longdo]
楽聖[がくせい, gakusei] (n) celebrated musician [Add to Longdo]
桜桃忌[おうとうき, outouki] (n) (太宰治) anniversary that celebrates author Dazai Osamu's birthday, and incidentally, the day his body was found after he was involved in a double suicide [Add to Longdo]
祝う[いわう, iwau] (v5u,vt) to congratulate; to celebrate; to observe (a festival); (P) [Add to Longdo]
祝す[しゅくす, shukusu] (v5s,vt) (See 祝する) to congratulate; to celebrate [Add to Longdo]
祝する[しゅくする, shukusuru] (vs-s) to congratulate; to celebrate [Add to Longdo]
成道会[じょうどうえ, joudoue] (n) Bodhi Day; Buddhist holiday on December 8 to celebrate Shakyamuni's enlightenment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 celebrate
   v 1: behave as expected during of holidays or rites; "Keep the
      commandments"; "celebrate Christmas"; "Observe Yom Kippur"
      [syn: {observe}, {celebrate}, {keep}]
   2: have a celebration; "They were feting the patriarch of the
     family"; "After the exam, the students were celebrating"
     [syn: {celebrate}, {fete}]
   3: assign great social importance to; "The film director was
     celebrated all over Hollywood"; "The tenor was lionized in
     Vienna" [syn: {lionize}, {lionise}, {celebrate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top