ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cautiously

K AO1 SH AH0 S L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cautiously-, *cautiously*, cautious
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cautiouslyAt last they began to count down cautiously.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างระมัดระวัง(adv) carefully, See also: cautiously, Syn. อย่างรอบคอบ, อย่างระแวดระวัง, Ant. อย่างประมาท, อย่างเผอเรอ, Example: ผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้คอมพิวเตอร์อย่างระมัดระวัง
ระมัดระวัง(adv) carefully, See also: cautiously, Syn. รอบคอบ, ระแวดระวัง, Ant. เลินเล่อ, Example: เขากลั่นกรองข้อเท็จจริงของเขาอย่างระมัดระวัง
คุมเชิง(adv) watchfully, See also: cautiously, attentively, vigilantly, warily, circumspectly, heedfully, Example: จ่าไขกุญแจมือออกแล้วยืนคุมเชิงอยู่เบื้องหลัง, Thai Definition: คอยระวังท่วงทีของอีกฝ่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระมัดระวัง[ramatrawang] (adv) EN: carefully ; cautiously
รอบคอบ[røpkhøp] (adv) EN: carefully ; circumspectly ; cautiously  FR: prudemment

CMU English Pronouncing Dictionary
CAUTIOUSLY K AO1 SH AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cautiously (a) kˈɔːʃəsliː (k oo1 sh @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
恐々;怖々;恐恐;怖怖[こわごわ, kowagowa] (adv,adv-to) fearfully; timidly; cautiously; nervously [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cautiously
   adv 1: as if with kid gloves; with caution or prudence or tact;
       "she ventured cautiously downstairs"; "they handled the
       incident with kid gloves" [syn: {cautiously},
       {carefully}] [ant: {carelessly}, {incautiously}]
   2: in a conservative manner; "we estimated the number of
     demonstrators conservatively at 200,000." [syn:
     {conservatively}, {cautiously}, {guardedly}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top