ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cause

K AA1 Z   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cause-, *cause*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cause(vt) ทำให้เกิด, See also: ก่อให้เกิด, Syn. do, make
cause(n) สาเหตุ, Syn. motive, reason
cause(n) หัวเรื่องของการอภิปราย, Syn. subject of discussion
cause(n) เหตุผลที่ดี, See also: เหตุผลที่เหมาะ, Syn. good reason
causerie(n) การพูดคุย, Syn. chat
causeway(n) ถนนหรือทางที่ข้ามแหล่งน้ำ
causeless(adj) ที่ปราศจากเหตุผล, Syn. groundless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cause(คอซ) {caused,causing,causes) n. สาเหตุ,จุดประสงค์,มูลฟ้อง,สิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต vt. ทำให้เกิดขึ้น,ก่อให้เกิด,ให้,ทำให้, Syn. motive
cause-and-effectadj. เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล
causerie(โคซะรี') n. การสนทนา,บทความสั้น ๆ
causewayn. ทางหรือถนนที่มีระดับสูงกว่าพื้นดินสองข้างทาง
because(บิคอซ') conj.,adv. เพราะ,เป็น,เพราะ,เพราะเหตุว่า -Conf. because of,that
lost causen. ต้นเหตุหรือความที่พ่ายแพ้
probable causen. ข้อเท็จจริงที่น่าจะเป็นไปได้

English-Thai: Nontri Dictionary
cause(n) สาเหตุ,ต้นเหตุ,ชนวน,มูลเหตุ
cause(vt) ก่อให้เกิด,เป็นชนวน,เป็นสาเหตุ,เป็นต้นเหตุ
causeless(adj) ไม่มีสาเหตุ,ไม่มีมูลเหตุ,ไม่มีเหตุ
causeway(n) ทางหลวง
because(con) เพราะ,เพราะว่า,เป็นเพราะ,เหตุเพราะ,เพราะเหตุว่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
causeเหตุ, ต้นเหตุ, สมุฏฐาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
causeเหตุ, ปัจจัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cause๑. มูล, มูลเหตุ๒. คดีแพ่ง (ก. เก่าอังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cause death by negligenceทำให้คนตายโดยประมาท (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cause injuryทำให้เกิดความเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cause listบัญชีนัดพิจารณาคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cause of actionมูลฟ้อง, ประเด็นฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cause of deathสาเหตุการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cause, Aristotle'sเหตุของอาริสโตเติล, ปัจจัยของอาริสโตเติล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cause, constitutionalเหตุกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Causeต้นเหตุ [การแพทย์]
Cause and Effectลักษณะที่เป็นเหตุและผลแก่กัน [การแพทย์]
Cause of Deathสาเหตุการตาย, Example: มักมีหลายสาเหตุร่วมกัน จึงแยกเป็น การตาย ด้วยสาเหตุเฉียบพลัน (immediate cause of death) กับ การตายด้วย สาเหตุที่แท้จริง (underlying cause of death) อีกวิธีหนึ่งอาจแยกเป็นสาเหตุ หลักของการตาย (primary or principal cause of death) กับสาเหตุรอง ของการตาย (secondary cause of death) หรือสาเหตุร่วมของการตาย (contributory or associated cause of death) (11) หมวดประชากร เศรษฐกิจ และสังคม [สิ่งแวดล้อม]
Cause Specific Rateอัตราอุบัติการ [การแพทย์]
Cause-Specific Death Rateอัตราตายเฉพาะสาเหตุ, Example: เป็นการคำนวณสัดส่วนระหว่างจำนวนการตาย เฉพาะสาเหตุต่อประชากร 1,000 คน สำหรับอัตราส่วนของจำนวนการตายเฉพาะสาเหตุต่อจำนวนการตาย รวมทุกสาเหตุนั้นเรียกว่า อัตราส่วนการตายเฉพาะสาเหตุ (cause-specific death ratio) คำที่ใกล้เคียงกันคือ ภาวะการตายเฉพาะสาเหตุ (cause specific mortality) [สิ่งแวดล้อม]
Causesสาเหตุ [TU Subject Heading]
Causes, Cardiovascularสาเหตุจากหัวใจและหลอดเลือด [การแพทย์]
Causes, Contributoryสาเหตุเสริม [การแพทย์]
Causes, Directผลโดยตรง [การแพทย์]
Causes, Directสาเหตุโดยตรง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cause of difficultyเหตุขัดข้อง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
causeA bad cold caused the singer to lose his voice.
causeAbsence of rain caused the plants to die.
causeAccident was caused by an error on the part of the driver.
causeAccording to dentists, decayed teeth are not always caused by sweets.
causeA child's mischief often causes a fire.
causeA fact-finding committee was set up to determine the cause of the incident.
causeAir pollution is often caused by smoke issuing from the chimneys.
causeA little heavier rain might cause a flood.
causeAll the same, we still need a scientific account of how exactly pains are caused by brain processes.
causeAlthough CFIT accounted for just over a third of crashes in the past six years, it caused 53% of the deaths.
causeAn absence of rain caused wild plants to die.
causeAnd I'm sure I know what caused it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถึงแก่ชีวิต(v) cause death, See also: lose one's life, pass away, die, Syn. เสียชีวิต, ตาย, Example: สารพิษบางอย่างมีประสิทธิภาพการทำลายสูงมากและเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตมนุษย์
ยังผล(v) cause, See also: produce, bring about, result in, generate, lead to, Syn. มีผล, Example: จากการเกิดอุทกภัยครั้งนี้ยังผลให้ราษฎรได้รับความความเดือดร้อนในหลายๆ ด้าน เช่น ขาดแคลนอาหาร เจ็บไข้ได้ป่วย เป็นต้น, Thai Definition: ก่อให้เกิดผล
เป็นเหตุให้(v) cause, See also: result in, Syn. ส่งผลให้, Example: แรงสั่นสะเทือนจากเครื่องบินไอพ่น เป็นเหตุให้กระจกประตูหน้าต่างแตก, Thai Definition: เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสิ่งอื่นตามมา
ส่งผลให้เกิด(v) cause, See also: initiate, be the cause of, Syn. เป็นเหตุให้, เป็นสาเหตุของ, ส่งผลให้, เป็นผลให้, Example: การกระทำเช่นนี้ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ต่อสถาบันอันเป็นที่เคารพของพวกเรา, Thai Definition: เป็นเหตุให้เกิด
สมุทัย(n) cause
สาเหตุ(n) cause, See also: reason, determinant, Syn. มูลเหตุ, ต้นเหตุ
เป็นสาเหตุ(v) cause, See also: be the cause, Syn. เป็นต้นเหตุ, Example: เธอพักอยู่คนเดียวนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอกลัวคนปองร้าย
ก่อการร้าย(v) terrorize, See also: cause terrorism, cause violence, Example: ชาวซิกพยายามใช้ปากีสถานเป็นฐานที่มั่น ลอบเข้าไปก่อการร้ายในรัฐปัญจาบของอินเดีย
เหตุ(n) reason, See also: cause, Syn. เหตุผล, Example: เขาดับเครื่องยนต์เข็นมาตั้งไกลก่อนที่จะเข้าเขตบ้าน เหตุที่ต้องทำเช่นนี้ก็เพราะกลัวลูกสะดุ้งตื่นแล้วร้องกวน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เหตุ(n) cause, See also: source, origin, root, ground, foundation, Syn. เค้ามูล, เรื่องราว, สาเหตุ, มูลเหตุ, Example: ความโลภเป็นเหตุแห่งความหายนะของเขา, Thai Definition: สิ่งหรือเรื่องที่ทำให้เกิดผล, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิกรณ์[athikøn] (n) EN: charge ; allegation ; case ; matter ; affair ; cause  FR: litige [m]
ชนวน[chanūan] (n) EN: cause  FR: cause [f]
โดย[dōi] (conj) EN: due to ; because ; in accordance with
โดยเหตุ[dōi hēt] (conj) EN: because  FR: parce que
โดยเหตุนั้น[dōi hēt nan] (x) EN: therefore  FR: à cause de cela
โดยเหตุที่[dōi hēt thī] (x) EN: because of ; owing to ; as a result of ; due to ; in virtue of  FR: d'autant que
โดยเหตุว่า[dōi hēt wā] (x) FR: puisque ; à cause de
ดลใจ[donjai] (v) EN: inspire ; motivate ; cause ; influence ; spur  FR: inspirer ; susciter ; motiver
เหตุ[hēt] (n) EN: cause ; reason ; motive ; hitch ; origin ; source  FR: raison [f] ; motif [m] ; cause [f] ; origine [f]
เหตุบังเอิญ[hēt bang-oēn] (n, exp) EN: accidental cause

CMU English Pronouncing Dictionary
CAUSE K AA1 Z
CAUSE K AO1 Z
CAUSES K AO1 Z IH0 Z
CAUSES K AA1 Z AH0 Z
CAUSER K AO1 Z ER0
CAUSED K AO1 Z D
CAUSED K AA1 Z D
CAUSEY K AO1 Z IY0
CAUSEWAY K AA1 Z W EY2
CAUSEWAY K AO1 Z W EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cause (v) kˈɔːz (k oo1 z)
caused (v) kˈɔːzd (k oo1 z d)
causes (v) kˈɔːzɪz (k oo1 z i z)
causerie (n) kˈouzəriː (k ou1 z @ r ii)
causeway (n) kˈɔːzwɛɪ (k oo1 z w ei)
causeless (j) kˈɔːzləs (k oo1 z l @ s)
causeries (n) kˈouzərɪz (k ou1 z @ r i z)
causeways (n) kˈɔːzwɛɪz (k oo1 z w ei z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yīn, ㄧㄣ, ] cause; reason; because, #325 [Add to Longdo]
原因[yuán yīn, ㄩㄢˊ ㄧㄣ, ] cause; origin; root cause; reason, #452 [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, / ] cause; reason; karma; fate; predestined affinity; margin; hem; edge; along, #3,748 [Add to Longdo]
致使[zhì shǐ, ㄓˋ ㄕˇ, 使] cause; result in, #5,328 [Add to Longdo]
病因[bìng yīn, ㄅㄧㄥˋ ㄧㄣ, ] cause of disease; pathogen, #10,280 [Add to Longdo]
死因[sǐ yīn, ㄙˇ ㄧㄣ, ] cause of death, #14,835 [Add to Longdo]
闹事[nào shì, ㄋㄠˋ ㄕˋ, / ] cause trouble; create a disturbance, #18,187 [Add to Longdo]
起因[qǐ yīn, ㄑㄧˇ ㄧㄣ, ] cause; a factor (leading to an effect), #18,244 [Add to Longdo]
成因[chéng yīn, ㄔㄥˊ ㄧㄣ, ] cause; factor, #19,176 [Add to Longdo]
诱因[yòu yīn, ㄧㄡˋ ㄧㄣ, / ] cause (esp. of an illness); incentive; inducement, #20,017 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
原因[げんいん, gen'in] TH: สาเหตุ  EN: cause

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Denkanstoß {m} | jdm. einen Denkanstoß gebencause for thought; food for thought | to set someone thinking [Add to Longdo]
Klagegrund {m} | Klagegründe {pl}cause of action | causes of action [Add to Longdo]
Todesursache {f} | Todesursachen {pl}cause of death | causes of death [Add to Longdo]
Ursache {f}; Grund {m}; Anlass {m}; Auslöser {m} | Ursache und Wirkungcause | cause and effect [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
お陰で;御陰で[おかげで, okagede] (exp) (uk) thanks to ... (can be used for non-people causes); owing to .... [Add to Longdo]
から[kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P) [Add to Longdo]
からと言って[からといって, karatoitte] (exp) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily [Add to Longdo]
からには[karaniha] (exp) now that; since; so long as; because [Add to Longdo]
きゅん[kyun] (adv,adv-to) (on-mim) momentary tightening of one's chest caused by powerful feelings [Add to Longdo]
こととて[kototote] (conj) because [Add to Longdo]
このおかげで[konookagede] (exp) because of this; thanks to this; due to this [Add to Longdo]
このため[konotame] (exp) because of this; (P) [Add to Longdo]
そんで[sonde] (conj) (col) (See 其れで) and; thereupon; because of that [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cause
   n 1: events that provide the generative force that is the origin
      of something; "they are trying to determine the cause of
      the crash"
   2: a justification for something existing or happening; "he had
     no cause to complain"; "they had good reason to rejoice"
     [syn: {cause}, {reason}, {grounds}]
   3: a series of actions advancing a principle or tending toward a
     particular end; "he supported populist campaigns"; "they
     worked in the cause of world peace"; "the team was ready for
     a drive toward the pennant"; "the movement to end slavery";
     "contributed to the war effort" [syn: {campaign}, {cause},
     {crusade}, {drive}, {movement}, {effort}]
   4: any entity that produces an effect or is responsible for
     events or results [syn: {causal agent}, {cause}, {causal
     agency}]
   5: a comprehensive term for any proceeding in a court of law
     whereby an individual seeks a legal remedy; "the family
     brought suit against the landlord" [syn: {lawsuit}, {suit},
     {case}, {cause}, {causa}]
   v 1: give rise to; cause to happen or occur, not always
      intentionally; "cause a commotion"; "make a stir"; "cause
      an accident" [syn: {cause}, {do}, {make}]
   2: cause to do; cause to act in a specified manner; "The ads
     induced me to buy a VCR"; "My children finally got me to buy
     a computer"; "My wife made me buy a new sofa" [syn: {induce},
     {stimulate}, {cause}, {have}, {get}, {make}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top