ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cattle

K AE1 T AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cattle-, *cattle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cattle(n) วัวควาย, Syn. stock, cows, dairy cattle
cattleya(n) กล้วยไม้จำพวกคัทลียา
cattleman(n) คนที่ทำอาชีพปศุสัตว์
cattle grid(n) ไม้ที่วางพาดปากหลุมที่อยู่ในถนนเพื่อให้รถผ่านไปได้แต่สัตว์ เช่น วัวหรือแกะ ผ่านไม่ได้, Syn. cattle guard
cattle guard(n) ไม้ที่วางพาดปากหลุมที่อยู่ในถนนเพื่อให้รถผ่านไปได้แต่สัตว์ เช่น วัวหรือแกะ ผ่านไม่ได้, Syn. cattle grid
cattle truck(n) พาหนะขนส่งวัวควาย
cattle market(n) ตลาดค้าวัวควาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cattlen. วัวควาย,สัตว์,สัตว์จำพวก Bos,คนชั่ว
cattle lifterคนที่ขโมยวัวควาย
cattlemann. คนเลี้ยงวัวควาย,คนเลี้ยงปศุสัตว์
cattlepenn. คอกวัว,คอกสัตว์
cattleya(แคทล'ียะ) n. กล้วยไม้จำพวก Catteya
beef cattlen. วัวหรือควายสำหรับฆ่าเป็นอาหาร
dairy cattlen. วัวนม

English-Thai: Nontri Dictionary
cattle(n) วัว,ควาย,ปศุสัตว์
cattleman(n) คนเลี้ยงวัวควาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cattleปศุสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cattle gateสิทธิที่จะนำสัตว์ไปเลี้ยงในที่ดินของผู้อื่น (ก. เก่าอังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cattleโคกระบือ [TU Subject Heading]
Cattleโคกระบือ,วัวควาย [การแพทย์]
Cattle Diseasesโคกระบือ,โรค [การแพทย์]
cattle rampcattle ramp, ทางสัตว์ข้าม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Cattle tradeอุตสาหกรรมโคกระบือ [TU Subject Heading]
Cattleyasแคทลียา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cattle breeder(n, phrase) คนผสมพันธุ์ปศุสัตว์
cattle cake(n) อาหารสัตว์, Syn. compound feed

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cattleA cowboy is driving cattle to the pasture.
cattleAnd drove all from temple area, both sheep and cattle;
cattleBecause of the famine the cattle starved to death.
cattleBecause of the famine, the cattle starved to death.
cattleCattle feed on grass.
cattleCattle were grazing in the field.
cattleHe breeds cattle and horses.
cattleHe breeds cattle for market.
cattleHe is breeding cattle on his farm.
cattleHe learned how to raise cattle.
cattleHe raises horses and cattle.
cattleIn Central America forests are replaced by cattle ranches.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คัทลียา(n) Cattleya, Example: เจ้าสาวประดับผมด้วยคัทลียา, Thai Definition: ชื่อกล้วยไม้หลายชนิดในสกุล Cattleya วงศ์ Orchidaceae ดอกงดงามมาก จนได้ชื่อว่าเป็น ราชินีแห่งกล้วยไม้
ไร่ปศุสัตว์(n) ranch, See also: cattle farm
วัวควาย(n) cattle, See also: livestock, Example: เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มักจะพาวัวควายของเขาไปกินหญ้ากลางทุ่ง, Count Unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โคบาล[khōbān] (n) EN: cowboy ; cowman ; cattleman ; cowpoke ; cowhand ; cowherd
คอกวัว[khøk wūa] (n) EN: cowshed ; stable ; cattle pen  FR: étable [f] ; enclos à bétail [m]
โคนม[khōnom] (n, exp) EN: milk cow ; dairy cattle ; dairy cow ; milch cow ; milker  FR: vache laitière [f]
เล้า[lao] (n) EN: stable ; stall ; pen ; fold (sheep) ; coop (duck, cock) ; sty (pig) ; corral (elephant, horse, cattle)  FR: enclos [m] ; étable [f] ; porcherie [f] ; corral [m]
นกยางควาย[nok yāng khwāi] (n, exp) EN: Cattle Egret  FR: Héron garde-boeufs [m] ; Héron gardebœufs [m] ; Gardebœuf aigrette [f] ; Garde-bœufs ibis [m] ; Garde-bœuf Vérany [m] ; Héron vérany [m]
วัวควาย[wūa-khwāi] (n) EN: cattle ; livestock  FR: bétail [m]
วัวเนื้อ[wūa neūa] (n, exp) EN: beef cattle

CMU English Pronouncing Dictionary
CATTLE K AE1 T AH0 L
CATTLEMEN K AE1 T AH0 L M AH0 N
CATTLEMEN K AE1 T AH0 L M IH0 N
CATTLEMEN'S K AE1 T AH0 L M AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cattle (n) kˈætl (k a1 t l)
cattleman (n) kˈætlmən (k a1 t l m @ n)
cattlemen (n) kˈætlmɛn (k a1 t l m e n)
cattle-cake (n) kˈætl-kɛɪk (k a1 t l - k ei k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
料斗[liào dǒu, ㄌㄧㄠˋ ㄉㄡˇ, ] cattle feeder; hopper (wicker basket), #75,358 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Viehausstellung {f}cattle show [Add to Longdo]
Viehbox {f}cattle stall [Add to Longdo]
Viehhändler {m}cattle dealer [Add to Longdo]
Viehmarkt {m}cattle market [Add to Longdo]
Viehseuche {f}cattle plague [Add to Longdo]
Viehwagen {m}cattle truck [Add to Longdo]
Vorsicht Viehtrieb!Cattle crossing! [Add to Longdo]
Kuhreiher {m} [ornith.]Cattle Egret (Bubulcus ibis) [Add to Longdo]
Stelzentyrann {m} [ornith.]Cattle Tyrant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アバディーンアンガス種[アバディーンアンガスしゅ, abadei-n'angasu shu] (n) Aberdeen Angus (type of cattle) [Add to Longdo]
カトレヤ(P);カトレア[katoreya (P); katorea] (n) cattleya (type of orchid) (lat [Add to Longdo]
ブラウンスイス[buraunsuisu] (n) Brown Swiss (variety of dairy cattle) [Add to Longdo]
ホルスタイン種[ホルスタインしゅ, horusutain shu] (n) Holstein (cattle type); Holstein-Friesian [Add to Longdo]
モーモー[mo-mo-] (n) moo (sound made by cattle); moo-cow [Add to Longdo]
一頭[いっとう, ittou] (n) one large animal (horses, cattle, etc.); head (of cattle) [Add to Longdo]
夏山冬里[なつやまふゆさと, natsuyamafuyusato] (n) (See 夏山冬里方式) pasturing cattle in summer and feeding them indoors during winter; rotated grazing [Add to Longdo]
家畜[かちく, kachiku] (n) domestic animals; livestock; cattle; (P) [Add to Longdo]
家畜囲い[かちくかこい, kachikukakoi] (n) cattle pen [Add to Longdo]
[うし(P);ぎゅう, ushi (P); gyuu] (n) (1) cattle; cow; ox; oxen; (2) (usu. ぎゅう) (See 牛肉) beef; (3) (ぎゅう only) (See 二十八宿) Chinese "Ox" constellation (one of the 28 mansions); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cattle
   n 1: domesticated bovine animals as a group regardless of sex or
      age; "so many head of cattle"; "wait till the cows come
      home"; "seven thin and ill-favored kine"- Bible; "a team of
      oxen" [syn: {cattle}, {cows}, {kine}, {oxen}, {Bos taurus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top