ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

catholicism

K AH0 TH AO1 L AH0 S IH2 Z AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -catholicism-, *catholicism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Catholicism(n) ศรัทธาและการปฏิบัติของนิกายโรมันคาทอลิก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
catholicism(คะธอล'ลิซิสซึม) n. ศรัทธาระบบและการปฏิบัติการของนิกายคาทอลิก,ความมีใจกว้าง,การแพร่หลาย,การมีอยู่ทั่วไป, Syn. catholicity

English-Thai: Nontri Dictionary
Catholicism(n) ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นิกายแคธอลิก[nikāi khaēthølik] (n) EN: Catholicism  FR: catholicisme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CATHOLICISM K AH0 TH AO1 L AH0 S IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Catholicism (n) kˈəθˈɒlɪsiːzm (k @1 th o1 l i s ii z m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
カトリシズム[katorishizumu] (n) Catholicism; (P) [Add to Longdo]
カトリック信仰[カトリックしんこう, katorikku shinkou] (n) Catholicism [Add to Longdo]
帰天[きてん, kiten] (n,vs) (See 召天) death of a Christian (in Catholicism) [Add to Longdo]
旧教[きゅうきょう, kyuukyou] (n) (Roman) Catholicism [Add to Longdo]
公教[こうきょう, koukyou] (n) (Roman) Catholicism [Add to Longdo]
小斎[しょうさい, shousai] (n) abstinence (in Catholicism) [Add to Longdo]
聖体拝領[せいたいはいりょう, seitaihairyou] (n) Eucharist (in Catholicism); Holy Communion [Add to Longdo]
聖櫃[せいひつ, seihitsu] (n) (1) Ark of the Covenant (Judaism); (2) tabernacle (Catholicism) [Add to Longdo]
天主教[てんしゅきょう, tenshukyou] (n) (Roman) Catholicism [Add to Longdo]
東方帰一教会[とうほうきいつきょうかい, touhoukiitsukyoukai] (n,adj-no) Uniate (term for Eastern Rite Catholicism) (rus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Catholicism
      n 1: the beliefs and practices of a Catholic Church [syn:
           {Catholicism}, {Catholicity}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top