ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

catholic

K AE1 TH L IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -catholic-, *catholic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Catholic(adj) เกี่ยวกับโบสถ์คาทอลิก, Syn. Roman, Romish
catholic(adj) ใจกว้าง, Syn. broad-minded, receptive, liberal, Ant. narrow-minded
catholic(adj) ที่กว้างขวางทั่วไป, Syn. universal, worldwide
Catholic(n) สมาชิกของโบสถ์คาทอลิก
Catholicism(n) ศรัทธาและการปฏิบัติของนิกายโรมันคาทอลิก
catholicity(n) ความเป็นคาธอลิก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
catholic(แคธ'ธอลิค) adj. กว้างขวาง,โดยทั่วไป,โอบอ้อมอารี,ใจกว้าง, Syn. general
catholic churchn. นิกายคาทอลิกที่มีสันตะปาปาเป็นหัวหน้า,Roman Catholic Church
catholicism(คะธอล'ลิซิสซึม) n. ศรัทธาระบบและการปฏิบัติการของนิกายคาทอลิก,ความมีใจกว้าง,การแพร่หลาย,การมีอยู่ทั่วไป, Syn. catholicity
catholiconn. ยาแก้สารพัดโรค
anglo-catholic(แอง' โกลแคธ' โธลิค) n. adj, ผู้นับถือนิกาย Church of England แต่ยึดถือลักษณะของคาธอลิค. -Anglo-Catholicism (opposing a Protestant designation)
roman catholic churchn. ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

English-Thai: Nontri Dictionary
Catholic(n) ชาวคาทอลิก
catholic(adj) กว้าง,ไม่จำกัด,แพร่หลาย,แผ่ไปทั่ว,โอบอ้อมอารี,ใจคอกว้างขวาง
catholic(adj) เกี่ยวกับนิกายโรมันคาทอลิก
Catholicism(n) ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
catholicity(n) ความกว้างขวาง,ความใจกว้าง,ความแพร่หลาย
ROMAN Roman Catholic(n) ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Catholic Churchนิกายคาทอลิก [TU Subject Heading]
Catholic college studentsนักศึกษาคาทอลิก [TU Subject Heading]
Catholic schoolsโรงเรียนคาทอลิก [TU Subject Heading]
Catholic teachersครูคาทอลิก [TU Subject Heading]
Catholicsคาทอลิก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
catholicCatholics are against birth control.
catholicHe belongs to the Catholic faith.
catholicHe was baptized a Catholic.
catholicMass is a Catholic ceremony of remembering Jesus Christ by eating and drinking.
catholicMother Teresa was a Catholic nun who lived and worked in Calcutta, India.
catholicThe Catholic Church is opposed to divorce.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาทอลิก(n) Catholic, See also: Roman Catholic, Syn. โรมันคาทอลิก, Example: เธอไม่อาจหย่ากับสามีได้เพราะเป็นคาทอลิก ถ้าจะแต่งงานใหม่ได้ก็ แต่โดยสามีของเธอตายไปเท่านั้น, Thai Definition: ชื่อนิกายหนึ่งของคริสต์ศาสนา มีพระสันตะปาปาเป็นประมุข เชื่อถือในตรีเอกภาพ คือถือว่า พระบิดา พระบุตร และพระจิต เป็นพระเป็นเจ้าองค์เดียวกัน ยกย่องแม่พระและนักบุญ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาทหลวงแคธอลิก[bātlūang khaēthølik] (n, exp) EN: catholic priest  FR: prêtre catholique [m]
คาทอลิก[khāthølik] (n) EN: Catholic ; Roman Catholic  FR: catholique [m]
นิกายแคธอลิก[nikāi khaēthølik] (n) EN: Catholicism  FR: catholicisme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CATHOLIC K AE1 TH L IH0 K
CATHOLICS K AE1 TH L IH0 K S
CATHOLICISM K AH0 TH AO1 L AH0 S IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Catholic (n) kˈæθlɪk (k a1 th l i k)
catholic (j) kˈæθlɪk (k a1 th l i k)
Catholics (n) kˈæθlɪks (k a1 th l i k s)
Catholicism (n) kˈəθˈɒlɪsiːzm (k @1 th o1 l i s ii z m)
catholicity (n) kˌæθəlˈɪsɪtiː (k a2 th @ l i1 s i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天主教[Tiān zhǔ jiào, ㄊㄧㄢ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ, ] Catholic church, #23,861 [Add to Longdo]
天主教徒[tiān zhǔ jiào tú, ㄊㄧㄢ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, ] Catholic; follower of Catholicism, #55,495 [Add to Longdo]
红衣主教[hóng yī zhǔ jiào, ㄏㄨㄥˊ ㄧ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ, / ] Catholic Cardinal, #84,757 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
katholisch {adj} | die katholische KircheCatholic | the Catholic Church [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アングロカトリック;アングロ・カトリック[angurokatorikku ; anguro . katorikku] (n,adj-no) Anglo-Catholic [Add to Longdo]
ウルガタ;ヴルガータ[urugata ; vuruga-ta] (n) Vulgate (Catholic Latin bible) (lat [Add to Longdo]
オプスデイ;オプス・デイ[opusudei ; opusu . dei] (n) Opus Dei (Roman Catholic organization) [Add to Longdo]
カージナル[ka-jinaru] (n) cardinal (Catholic prelate, number characteristic, etc.) [Add to Longdo]
カソリック[kasorikku] (n) Catholic [Add to Longdo]
カトリシズム[katorishizumu] (n) Catholicism; (P) [Add to Longdo]
カトリック教会[カトリックきょうかい, katorikku kyoukai] (n) Catholic Church; (P) [Add to Longdo]
カトリック信仰[カトリックしんこう, katorikku shinkou] (n) Catholicism [Add to Longdo]
ハマトラ[hamatora] (n) (abbr) style of clothing popular in the late 1970s and resembling a Catholic school uniform (wasei [Add to Longdo]
ミサ[misa] (n) (Catholic) mass (lat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Catholic
   adj 1: of or relating to or supporting Catholicism; "the
       Catholic Church"
   2: free from provincial prejudices or attachments; "catholic in
     one's tastes"
   n 1: a member of a Catholic church

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top