ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cathedral

K AH0 TH IY1 D R AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cathedral-, *cathedral*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cathedral(n) โบสถ์ที่สำคัญ, Syn. principal church

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cathedral(คะธี'ดรัล) n. โบสถ์ใหญ่ adj. เกี่ยวกับโบสถ์ใหญ่,เกียรติคุณ,บารมี,เป็นทางการ

English-Thai: Nontri Dictionary
cathedral(n) โบสถ์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cathedralsโบสถ์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cathedral(n) วัดของคริสต์ศาสนาที่มีสังฆราช (bishop) เป็นประมุขและที่เป็นทีตั้งของ “อาสนะสังฆราช” (bishop's cathedra) เป็นสถานที่ทางศาสนาที่ใช้ในการสักการะบูชา (โดยเฉพาะสำหรับนิกายที่มีระบบฐานันดรการปกครองเช่นนิกาย นิกายโรมันคาทอลิก นิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์ นิกายอังกลิคัน และ นิกายลูเทอรัน มหาวิหารจะเป็นวัดที่เป็นที่นั่งของสังฆราช (วัดประจำตำแหน่ง) ที่ใช้เป็นศูนย์กลางของสังฆมณฑล (Diocese หรือ See) ที่อยู่ใต้การปกครองของสังฆราชที่กำหนดไว้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
75 miles away was her target: the cathedral of Notre-Dame.เป้าหมายคือโบสถ์ ใน นอส-แดม ห่างไป 75 ไมล์ The Great Dictator (1940)
St. Louis Cathedral loses its spiresยอดวิหารเซ็นหลุยส์ก็หายไป The Legend of 1900 (1998)
And they just went right through St. Matthew's Cathedral and out the other side.โบสถ์ St.Matthew แล้วออกอีกด้าน Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
There's a huge cathedral there.มันดูเกือบจะเหมือนกันเลย Episode #1.11 (2010)
Taking down the cathedral of Boston.Fergie... The Town (2010)
There was a swarm that attacked a dog in Cathedral Park last week.มีฝูงแมลงโจมตีสุนัข ในสวนCathedralเมื่ออาทิตย์ก่อน BeeWare (2011)
New cathedral of baseball.โบสถ์แห่งใหม่ของทีมเบสบอล Stealing Home (2012)
Maybe he took him to Cathedral City Boys Club.เขาอาจจะไปที่คลับ Cathedral City Boys. Bear Trap: Part Two (2012)
All around the cathedral the saints and apostlesรอบๆโบสถ์ ทั้งเหล่านักบุญและสาวกพระเยซูเจ้า Saving Mr. Banks (2013)
I'm due at the unveiling of my latest construction project-- a cathedral in Barcelona.โครงการก่อสร้างล่าสุดของผม วิหารในบาร์เซโลน่า Closer (2013)
In the Cathedral of Toledo, there is a hidden skylight, so high up that only those who seek the source ever see what's truly there.ในวิหารแห่งโทเลโด จะมีช่องแสงซ่อนอยู่บนหลังคาสูง ต้องเป็นคนที่ไป จนถึงตรงนั้นจริงๆเท่านั้นถึงจะรู้ว่าบนนั้นมีอะไร Closer (2013)
My great-grandmother's great-grandmother's great-grandma ran the kitchen at the cathedral Di Napoli.คุณย่าทวดของคุณย่าทวด ของคุณย่าทวดของฉันทำงานในครัว ที่โบสถ์ดินาโปลี Pizza Box (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cathedralThe cathedral dates back to the Middle Ages.
cathedralThe cathedral had a religious painting on its ceiling.
cathedralThis magnificent cathedral dates back to the Middle Ages.
cathedralTo the best of my knowledge, the cathedral dates back to the Middle Ages.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบสถ์[bōt] (n) EN: church ; chapel, temple, cathedral  FR: église [f] ; chapelle [f] ; cathédrale [f] ; temple [m]
โบสถ์ฝรั่ง[bōt farang] (n, exp) FR: église [f] ; cathédrale [f]
มหาวิหาร[mahāwihān] (n) EN: cathedral  FR: cathédrale [f] ; basilique [f]
วัดฝรั่ง[wat Farang] (n, exp) FR: église [f] ; cathédrale [f]
วิหาร[wihān] (n) EN: temple ; church ; monastery ;  FR: église [f] ; cathédrale [f] ; chapelle [f] ; temple [m] ; sanctuaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CATHEDRAL K AH0 TH IY1 D R AH0 L
CATHEDRALS K AH0 TH IY1 D R AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cathedral (n) kˈəθˈiːdrəl (k @1 th ii1 d r @ l)
cathedrals (n) kˈəθˈiːdrəlz (k @1 th ii1 d r @ l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大教堂[dà jiào táng, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄤˊ, ] cathedral, #49,625 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dom {m} | Dome {pl}cathedral | cathedrals [Add to Longdo]
Kathedraleinband {m}cathedral binding [Add to Longdo]
Stift {n}; Domstift {n}cathedral chapter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カテドラル;カセドラル[katedoraru ; kasedoraru] (n) cathedral (fre [Add to Longdo]
ドゥオモ[douomo] (n) cathedral (ita [Add to Longdo]
御堂[みどう, midou] (n) (1) enshrinement hall (of a buddha); temple; (2) (usu. as お御堂) cathedral (esp. Catholic) [Add to Longdo]
司教座教会[しきょうざきょうかい, shikyouzakyoukai] (n) (See 司教座聖堂) cathedral [Add to Longdo]
司教座聖堂[しきょうざせいどう, shikyouzaseidou] (n) cathedral [Add to Longdo]
大聖堂[たいせいどう;だいせいどう, taiseidou ; daiseidou] (n) cathedral [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cathedral
   adj 1: relating to or containing or issuing from a bishop's
       office or throne; "a cathedral church"
   n 1: any large and important church
   2: the principal Christian church building of a bishop's diocese
     [syn: {cathedral}, {duomo}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top