ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

casualty

K AE1 ZH AH0 W AH0 L T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -casualty-, *casualty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
casualty(n) จำนวนคนตายหรือได้รับบาดเจ็บ, Syn. victims, killed, losses

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
casualty(แคซ'ชวลที) n. จำนวนคนตาย,คนที่ได้รับบาดเจ็บหรือตายในอุบัติเหตุ,อุบัติเหตุร้ายแรง (โดยเฉพาะที่มีคนตาย)

English-Thai: Nontri Dictionary
casualty(n) ความเสียหาย,อุบัติเหตุ,ผู้บาดเจ็บ,จำนวนผู้เสียชีวิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
casualty๑. อุบัติเหตุ๒. การต้องอุบัติเหตุ๓. ผู้ต้องอุบัติเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
casualty insuranceการประกันภัยเบ็ดเตล็ด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
casualty insuranceการประกันวินาศภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
casualty lossความสูญเสียจากวินาศภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
casualty; contingent lossวินาศภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sir, a casualty report came.นี่รายงานการสูญเสีย The Man in the Iron Mask (1998)
- First casualty in World War III.- คนแรกในสงครามโลกครั้งที่สาม Mine (2008)
He's a casualty of a field op.บอกว่าเค้าตายในหน้าที่ Chapter Eight 'Villains' (2008)
And the vic could be a casualty from that heist.และเหยื่อก็ได้รับบาดเจ็บจนตายจากการโจรกรรม Veritas (2008)
Your warehouse burning down is a casualty of commerce.คลังสินค้านายโดนเผาวอด เป็นความเสียหายของการค้า Fun Town (2008)
You lose our guns, that's a casualty of war.นายเสียปืนของเราไป นั่นเป็นความเสียหายในสงคราม Fun Town (2008)
Casualty of war.เสียชีวิตจากสงคราม Old Bones (2008)
Kowalski, casualty report.โควาลสกี้ รายงาน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
You might even say that I was the last casualty of the Vietnam War.คุณคงพูดได้ว่า ผมนี่แหล่ะคือบาดเจ็บ คนสุดท้ายจากสงครามเวียดนาม Frost/Nixon (2008)
Your casualty estimates are holding up?คูณได้ประเมินจำนวนผู้เสียชีวิต หรือยัง? Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
To see them returned, a casualty of ill finances--เพื่อดูพวกเขากลับ ความเสียหายของการเงินที่ไม่ดี The Thing in the Pit (2010)
Baba checks the casualty reports for greek names.พ่อจะคอยเช็คหารายชื่อกรีก.. ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากสงคราม Melbourne (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รับเคราะห์(n) victim, See also: casualty, Example: ถ้ารัฐบาลทำอะไรแล้วขาดทุน ประชาชนก็จะเป็นผู้รับเคราะห์แทนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ได้รับผลร้ายหรือเรื่องไม่ดีโดยไม่ได้คาดหมายหรือไม่ได้เป็นผู้ก่อเรื่องนั้นขึ้น
ผู้ประสบภัย(n) victim, See also: casualty, sufferer, Example: เจ้าหน้าที่กำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างสุดกำลังความสามารถ, Count Unit: คน, กลุ่ม, Thai Definition: บุคคลที่พบเจอหรืออยู่ในเหตุการณ์ที่น่ากลัวและมี อันตราย เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม เป็นต้น
กรมธรรม์ประกันภัย(n) casualty insurance policy, See also: property insurance policy, insurance policy, insurance, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: ตราสารที่มีรายชื่อของผู้รับประกันภัยและมีรายการแสดงวัตถุที่เอาประกันภัย จำนวนเงินเอาประกันภัย ชื่อผู้เอาประกันภัย ชื่อผู้รับประกันภัย วันที่สัญญาเริ่มต้นและสิ้น และอื่นๆ ตามที่กฎหมายบังคับตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับประโยชน์สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรมธรรม์ประกันภัย[krommathan prakanphai] (n, exp) EN: casualty insurance policy ; insurance policy
ผู้ประสบภัย[phū prasop phai] (n, exp) EN: victim ; casualty ; sufferer
ผู้รับเคราะห์[phūrapkhrǿ] (n) EN: victim ; casualty  FR: victime [f]
ประกันภัย[prakanphai] (n, exp) EN: casualty insurance ; risk insurance  FR: assurance accidents [f]
วินาศภัย[winātsaphai = winātphai] (n) EN: casualty ; loss ; disaster

CMU English Pronouncing Dictionary
CASUALTY K AE1 ZH AH0 W AH0 L T IY0
CASUALTY K AE1 ZH AH0 L T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
casualty (n) kˈæʒuəʳltiː (k a1 zh u@ l t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
死伤者[sǐ shāng zhě, ㄙˇ ㄕㄤ ㄓㄜˇ, / ] casualty (of an accident); dead and wounded, #54,291 [Add to Longdo]
伤者[shāng zhě, ㄕㄤ ㄓㄜˇ, / ] casualty; victim (of an accident); wounded person [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Notaufnahme {f}; Notaufnahmestelle {f}; Unfallstation {f} (im Krankenhaus)casualty (department) [Add to Longdo]
Unfall {m} | Unfälle {pl}casualty | casualties [Add to Longdo]
Unfallchirurgie {f}casualty surgery [Add to Longdo]
Unfallversicherung {f}casualty insurance [Am.] [Add to Longdo]
Unfallziffer {f}casualty figures [Add to Longdo]
Verletzte {m,f}; Verletzter | Verletzten {pl}; Verletztecasualty | casualties [Add to Longdo]
Verwundete {m,f}; Verwundeter | Verwundeten {pl}; Verwundetecasualty | casualties [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
緊急救命室[きんきゅうきゅうめいしつ, kinkyuukyuumeishitsu] (n) emergency room; ER; casualty department [Add to Longdo]
死者[ししゃ, shisha] (n) casualty; deceased; (P) [Add to Longdo]
傷害[しょうがい, shougai] (n,vs,adj-no) (1) wound; injury; accident; casualty; (2) assault; (P) [Add to Longdo]
傷者[しょうしゃ, shousha] (n) wounded person; casualty; injured person; (P) [Add to Longdo]
人死に[ひとじに, hitojini] (n) accidental death; casualty [Add to Longdo]
戦闘犠牲者[せんとうぎせいしゃ, sentougiseisha] (n) casualty [Add to Longdo]
損耗人員[そんもうじんいん, sonmoujin'in] (n) casualty [Add to Longdo]
負傷者[ふしょうしゃ, fushousha] (n) casualty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 casualty
   n 1: someone injured or killed or captured or missing in a
      military engagement
   2: someone injured or killed in an accident [syn: {casualty},
     {injured party}]
   3: an accident that causes someone to die [syn: {fatal
     accident}, {casualty}]
   4: a decrease of military personnel or equipment

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top