ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cask

K AE1 S K   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cask-, *cask*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cask(n) ถังไม้ขนาดใหญ่ใส่ของเหลว, Syn. barrel
cask(n) ปริมาณที่บรรจุได้ในถังไม้, Syn. caskful
casket(n) ตลับ, See also: กล่องเล็กๆ
casket(vt) บรรจุ, See also: ใส่ลงในหีบหรือตลับ
casket(n) หีบศพ, Syn. coffin, funerary box

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cask(คาสคฺ) {casked,casking,casks} n. ถังไม้ขนาดใหญ่ที่แข็งแรง,ปริมาณที่บรรจุได้ในหนึ่งถังดังกล่าว vt. ใส่หรือบรรจุลงในถัง
casket(คาส'คิท) {casketted,casketting.caskets| n. โลงศพ,กล่องเล็ก ๆ ,ตลับ vt. ใส่โลงศพ,ใส่ในกล่อง ใส่ในตลับ, Syn. coffin

English-Thai: Nontri Dictionary
cask(n) ถัง
casket(n) หีบ,หีบศพ,โลงศพ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The rods will be transported in the cask used to carry waste out of the facility.แท่งพวกนั้นจะอยู่ในถัง ที่เคยใช้ขนของเสียออกจากตึก Turnabout (2011)
Asgard on the brink of war, yet you've managed to consume four wild boar, six pheasant, a side of beef, and two casks of ale.แอสการ์ดใกล้เผชิญสงคราม แต่เจ้ายังมัวมานั่งกิน นอนกิน หมูป่าสี่ตัว, ไก่ฟ้าหกตัว,วัวครึ่งตัว Thor (2011)
- 100 casks of powder.- ดินปืน 100 ถัง III. (2014)
Rum casks and Mr. Simpson's buttered oranges are on their way.ถังไม้เหล้ารัมและส้มบัตเตอร์ของคุณซิมป์สัน พวกมันกำลังถูกขนส่งมา IV. (2014)
I'll be sure to send a cask of the Arbor's finest your way.ข้าจะส่งของดีที่สุดจากจากอาร์เบอร์ให้ท่าน The Dance of Dragons (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
caskAge brandy in oak casks.
caskWine is put in casks to age.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หีบ(clas) box, See also: casket, chest, trunk, coffer, Example: ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นำนาฬิกากับหินและหีบดนตรีขนาดใหญ่ 1 หีบมาแสดงในงาน, Thai Definition: ลักษณนามของหีบ
หีบ(n) casket, See also: box, chest, trunk, coffer, Syn. ลัง, Example: ไปหีบไม้เก่าคร่ำคร่าจนบานพับขึ้นสนิมต้องออกแรงดึงเต็มที่จึงเปิดออก, Thai Definition: ภาชนะใส่สิ่งของ รูปสี่เหลี่ยม มีฝา
ผอบ(n) casket, Syn. ตลับ, กระปุก, โกศ, Example: ผอบใบนั้นมีลวดลายสวยงามมาก, Count Unit: ใบ, ลูก, Thai Definition: ตลับมีเชิงมียอด
โลง(n) coffin, See also: casket, Syn. โลงศพ, หีบศพ, Example: เพื่อนของผมนอนสงบอยู่ในโลงเหมือนคนนอนหลับไปเฉยๆ, Count Unit: ใบ, โลง, ลูก, Thai Definition: หีบสำหรับบรรจุศพ
โลงศพ(n) coffin, See also: casket, Syn. โลง, หีบศพ, Example: ี่โลงศพของตำรวจหนุ่มมีธงชาติอันทรงเกียรติคลุมไว้, Count Unit: ใบ, โลง, ลูก, Thai Definition: หีบสำหรับบรรจุศพ
กรัณฑ์(n) casket, See also: coffin, a small chest or box, Syn. กรณฑ์, ตลับ, หีบ, Count Unit: ใบ
หีบศพ(n) coffin, See also: casket, Syn. โลง, โลงศพ, Example: เจ้าภาพยังหาช่างแต่งหีบศพไม่ได้, Count Unit: ใบ, ลูก, หีบ, Thai Definition: หีบสำหรับบรรจุศพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับ[ap] (n) EN: small round box ; round casket ; cassette  FR: petite boîte[f] ; cassette [f]
เบิกโลง[boēklōng] (v, exp) EN: perform the rites before placing a body in a casket  FR: accomplir les rites funéraires de mise en bière
หีบ[hīp] (n) EN: box ; case ; chest ; casket ; trunk  FR: caisse [f] ; coffre [m] ; coffret [m] ; boîte [f] ; malle [f] ; urne [f]
หีบ[hīp] (n) EN: [classifier : box ; casket ; chest ; trunk ; coffer]
หีบบุหรี่[hīp burī] (n, exp) EN: cigarette casket  FR: cartouche de cigarettes [f] ; farde de cigarettes [f] (Belg.)
หีบศพ[hīpsop] (n) EN: coffin ; casket  FR: cercueil [m] ; bière [f]
กล่อง[klǿng] (n) EN: box ; case ; casket  FR: boîte [f] ; étui [m] ; coffret [m] ; boïtier [m] ; brique [f]
ลัง[lang] (n) EN: box ; case ; casket ; crate ; chest  FR: caisse [f] ; coffre [m] ; casier [m] ; cageot [m]
โลง[lōng] (n) EN: coffin ; casket ; bier  FR: cercueil [m] ; bière [f]
โลงศพ[lōngsop] (n, exp) EN: coffin ; casket  FR: cercueil [m] ; bière [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CASK K AE1 S K
CASKS K AE1 S K S
CASKET K AE1 S K AH0 T
CASKEY K AE1 S K IY0
CASKETS K AE1 S K AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cask (n) kˈaːsk (k aa1 s k)
casks (n) kˈaːsks (k aa1 s k s)
casket (n) kˈaːskɪt (k aa1 s k i t)
caskets (n) kˈaːskɪts (k aa1 s k i t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
木桶[mù tǒng, ㄇㄨˋ ㄊㄨㄥˇ, ] cask, #27,491 [Add to Longdo]
屏蔽罐[píng bì guàn, ㄆㄧㄥˊ ㄅㄧˋ ㄍㄨㄢˋ, ] cask [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fass {n} | Fässer {pl}cask | casks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カスケット[kasuketto] (n) casket [Add to Longdo]
キャスク[kyasuku] (n) cask [Add to Longdo]
飲み;呑み[のみ, nomi] (n) (1) (abbr) drink; drinking; (2) spigot; tap (in a cask, etc.); (3) stock market bucketing; (4) bookmaking [Add to Longdo]
棺(P);柩[かん(棺)(P);ひつぎ, kan ( hitsugi )(P); hitsugi] (n) coffin; casket; (P) [Add to Longdo]
棺桶;棺おけ[かんおけ, kan'oke] (n) coffin; casket [Add to Longdo]
鏡を抜く[かがみをぬく, kagamiwonuku] (exp,v5k) to uncask; to open a barrel [Add to Longdo]
鏡開き[かがみびらき, kagamibiraki] (n) (1) cutting the New Year's rice cake (January 11th); (2) traditional breaking of a sake cask at weddings, receptions, etc. [Add to Longdo]
玉手箱;たまて箱[たまてばこ, tamatebako] (n) (1) treasure chest (in the story of Urashima Taro); Urashima's casket; Pandora's box; (2) important secret that is not easily revealed to others [Add to Longdo]
酒槽[さかぶね;しゅそう, sakabune ; shusou] (n) sake cask; sake tun [Add to Longdo]
酒樽[さかだる, sakadaru] (n) wine cask or barrel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cask
   n 1: the quantity a cask will hold [syn: {cask}, {caskful}]
   2: a cylindrical container that holds liquids [syn: {barrel},
     {cask}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top