ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cash register

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cash register-, *cash register*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cash register(n) เครื่องคิดเงิน, Syn. register

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cash registern. เครื่องบันทึกจำนวนเงินที่ซื้อสำหรับลูกค้าและเจ้าของ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cash registersเครื่องบันทึกการเก็บเงิน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cash registerHunger compelled the boy to steal money from the cash register.
cash registerStrangely, the cash register's total was 777 yen.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องบันทึกเงินสด[khreūang bantheuk ngoen sot] (n, exp) EN: cash register  FR: caisse enregistreuse [f]
ม้วน[mūan] (n) EN: [classifier : rolls of things that are wound (audio tapes, photographic films, video tapes, toilet paper, rolls of cash register or calculator paper)]  FR: [classificateur : matériaux enroulés (bandes audio et vidéo, films photographiques, papier hygiénique, rouleaux de caisse enregistreuse ou de calculatrice)]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
收银机[shōu yín jī, ㄕㄡ ㄧㄣˊ ㄐㄧ, / ] cash register, #97,713 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャッシュレジスター[kyasshurejisuta-] (n) cash register [Add to Longdo]
レシート[reshi-to] (n) receipt; docket (e.g. cash register); (P) [Add to Longdo]
金銭登録機;金銭登録器[きんせんとうろくき, kinsentourokuki] (n) cash register [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cash register
   n 1: a cashbox with an adding machine to register transactions;
      used in shops to add up the bill [syn: {cash register},
      {register}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top