ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

carry through

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carry through-, *carry through*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carry through(phrv) คงอยู่, See also: ทำให้ทนทาน, Syn. persist
carry through(phrv) ช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรค, See also: ทำให้รอดพ้น
carry through(phrv) ทำให้สำเร็จ, See also: ทำให้สมบูรณ์, Syn. accomplish, complete
carry through(phrv) ทำสำเร็จ, See also: ทำให้สมบูรณ์, บรรลุ
carry through(phrv) ทำให้ผ่านพ้น, Syn. bring through, come through
carry through(phrv) ทำให้อยู่รอด, See also: ช่วยให้รอดพ้น, ช่วยให้มีชีวิตอยู่, Syn. bring through, come through, pull through
carry through(phrv) ยกผ่าน (พื้นที่, เนื้อที่, สถานที่)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
carry throughI will carry through the work.

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し通す;押通す;押しとおす[おしとおす, oshitoosu] (v5s,vt) to persist in; to carry out; to have one's own way; to push through; to carry through [Add to Longdo]
遣り通す;やり通す[やりとおす, yaritoosu] (v5s) to carry through; to achieve; to complete [Add to Longdo]
仕済ます;為済ます[しすます, shisumasu] (v5s,vt) (uk) to succeed as planned; to carry through; to accomplish [Add to Longdo]
弁じる[べんじる, benjiru] (v1,vi) to speak; to talk; to argue; to manage; to dispose of; to carry through; to distinguish; to discriminate [Add to Longdo]
弁ずる[べんずる, benzuru] (vz) to manage; to dispose of; to carry through; to distinguish; to discriminate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 carry through
   v 1: put in effect; "carry out a task"; "execute the decision of
      the people"; "He actioned the operation" [syn: {carry
      through}, {accomplish}, {execute}, {carry out}, {action},
      {fulfill}, {fulfil}]
   2: bring into safety; "We pulled through most of the victims of
     the bomb attack" [syn: {save}, {carry through}, {pull
     through}, {bring through}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top