ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

carnation

K AA0 R N EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carnation-, *carnation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carnation(n) คาร์เนชั่น, See also: ไม้ดอกชนิดหนึ่ง ดอกมีสีขาว ชมพู หรือแดง
carnation(n) ดอกคาร์เนชั่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carnation(คาร์เน'เ'ชิน) n. ดอกคาร์เนชั่นซึ่งคล้ายดอกยี่โถ (มักใช้ปักเสื้อผู้ชาย) ,สีชมพู
incarnation(อินคาร์เน' เชิน) n. ผู้จุติลงมาเกิด, ร่างแปลงกาย, ผู้มาเกิดใหม่, การจุติลงมาเกิด, การปรากฎอยู่ในร่างใหม่

English-Thai: Nontri Dictionary
carnation(adj) สีชมพู
carnation(n) ดอกคาร์เนชั่น
incarnation(n) การเข้าสิง,การอวตาร,การจุติลงมา,การเกิดใหม่
reincarnation(n) การกลับชาติ,การเกิดใหม่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Carnationsคาร์เนชั่น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
carnationBetty brought some roses and Jane some carnations.
carnationI gave my mother carnations on Mother's Day.
carnationPlease give me two more of the red carnations.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวตาร[awatān] (n) EN: avatar ; reincarnation  FR: incarnation [f] ; avatar [m]
อวตาร[awatān] (x) EN: incarnation of Vishnu ; Vishnu ; Rama ; Ramachandra
ชาติ[chāt] (n) EN: life ; incarnation ; existence  FR: vie [f] ; incarnation [f]
ชาติหน้า[chāt nā] (n, exp) EN: future life ; next life ; life to come ; future incarnation  FR: vie future [f] ; prochaine existence [f]
การปฏิวัติคาร์เนชั่น[Kān Patiwat Khānēchan] (n, prop) EN: Carnation Revolution  FR: révolution des œillets [f]
แหล่[laē] (n) EN: chapter ; episode in the story of the last incarnation of the Buddha ; episode in the story of the last great incarnation of the Buddha  FR: chapitre de sermon [m]
ผิว[phiu = phiū] (n) EN: complexion ; colour of the skin ; race  FR: couleur de peau [f] ; teint [m] ; carnation [f]
ระลึกชาฅิ[raleuk chāt] (v, exp) EN: recall a previous life ; recall one's former incarnation ; recall a former existence  FR: se souvenir d'une vie antérieure

CMU English Pronouncing Dictionary
CARNATION K AA0 R N EY1 SH AH0 N
CARNATIONS K AA0 R N EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
carnation (n) kˈaːnˈɛɪʃən (k aa1 n ei1 sh @ n)
carnations (n) kˈaːnˈɛɪʃənz (k aa1 n ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
康乃馨[kāng nǎi xīn, ㄎㄤ ㄋㄞˇ ㄒㄧㄣ, ] carnation, #44,776 [Add to Longdo]
麝香石竹[shè xiāng shí zhú, ㄕㄜˋ ㄒㄧㄤ ㄕˊ ㄓㄨˊ, ] carnation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アバター;アヴァター[abata-; avata-] (n) (1) avatar; incarnation of an immortal being (Hindu); (2) {comp} icon or representation of a user in a shared virtual reality [Add to Longdo]
カーネーション(P);カーネージョン[ka-ne-shon (P); ka-ne-jon] (n) carnation; (P) [Add to Longdo]
化身[けしん, keshin] (n,vs,adj-no) {Buddh} incarnation; impersonation; personification; avatar [Add to Longdo]
過去七仏[かこしちぶつ, kakoshichibutsu] (n) (See 七仏) the seven previous incarnations of Buddha [Add to Longdo]
具現[ぐげん, gugen] (n) (1) incarnation; embodiment; avatar; personification; (vs) (2) to give concrete form to; to embody; to realize [Add to Longdo]
権化[ごんげ, gonge] (n,vs) incarnation; avatar [Add to Longdo]
権現[ごんげん, gongen] (n) incarnation; avatar [Add to Longdo]
再生[さいせい, saisei] (n,vs,adj-no) playback; regeneration; resuscitation; return to life; rebirth; reincarnation; refresh; narrow escape; reclamation; regrowth; (P) [Add to Longdo]
再来[さいらい, sairai] (n,vs) return; second coming; second advent; reincarnation; (P) [Add to Longdo]
七仏[しちぶつ, shichibutsu] (n) (abbr) (See 過去七仏) the seven previous incarnations of Buddha [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 carnation
   adj 1: pink or pinkish
   n 1: Eurasian plant with pink to purple-red spice-scented
      usually double flowers; widely cultivated in many varieties
      and many colors [syn: {carnation}, {clove pink},
      {gillyflower}, {Dianthus caryophyllus}]
   2: a pink or reddish-pink color

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top