ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

carelessness

K EH1 R L EH0 S N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carelessness-, *carelessness*, carelessnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carelessness(n) ความไม่กังวล, Syn. unconcern, Ant. concern
carelessness(n) ความไม่ระมัดระวัง, Syn. heedlessness, Ant. care, caution

English-Thai: Nontri Dictionary
carelessness(n) ความประมาท,ความสะเพร่า,ความเลินเล่อ,ความไม่เอาใจใส่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Considering your carelessness almost killed my daughter.ถ้าดูจากการที่คุณเลินเล่อจนเกือบฆ่าลูกสาวฉัน Everybody Ought to Have a Maid (2009)
But here, that kind of carelessness could lead to a murderer escaping.แต่ตรงนี้ คือรูปแบบหนึ่ง ของความสะเพร่า ที่อาจทำให้คนร้ายหนีรอดไปได้ The Body and the Bounty (2010)
Your carelessness is driving me insane!ความห่วงใยของเธอทำฉันคลั่งแล้วนะ Agents of Secret Stuff (2010)
"His carelessness cost him his head,ความประมาทของเขาต้องชดเชยด้วยหัวของเขาเอง Of Mouse and Man (2012)
Everybody, gather around! (Chairs scrape floor) This is an excellent example of the oral carelessness we've been discussing today.ทุกคน มารวมที่นี่ นี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากของการไม่ใส่ใจช่องปาก The Safe (2012)
There, they were to board a steamboat to get to the free states, but carelessness was responsible for them to override that entry and regrettably send them even deeper into the southern states...ที่นั่นพวกเขาได้ให้คณะกรรมการเรือ กลไฟ ที่จะได้รับไปยังรัฐฟรี แต่ความประมาทเป็นผู้รับผิดชอบ Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
And now our carelessness and greed put all of that at risk.และตอนนี้ความประมาทและความ โลภของเราใส่ทุกที่ที่มีความเสี่ยง เอาล่ะดังนั้นถ้าเราเป็น นักวิทยาศาสตร์ที่ดีเพื่อให้ The World Set Free (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
carelessnessAccidents arise from carelessness.
carelessnessAccidents often result from carelessness.
carelessnessAn accident is often brought about by a bit of carelessness.
carelessnessAn accident often comes of carelessness.
carelessnessAs a result of his carelessness, he made a serious blunder.
carelessnessAt the moment they think that the accident is due to his carelessness.
carelessnessCarelessness can lead to a serious accident.
carelessnessCarelessness is his principle feature.
carelessnessCarelessness often causes accidents.
carelessnessCarelessness often result in accidents.
carelessnessCarelessness was looked on as a serious defect.
carelessnessFatal errors arise from carelessness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความมักง่าย(n) rough-and-readiness, See also: carelessness, casualness, cursoriness, thoughtlessness, makeshift, Example: มลพิษของสิ่งแวดล้อมรอบๆ เมืองชายทะเลเกิดจากความมักง่ายทิ้งขยะไม่เลือกที่, Thai Definition: นิสัยชอบเอาแต่ความสะดวกเข้าว่า
ความประมาท(n) carelessness, See also: neglect, heedlessness, inconsideration, Syn. ความสะเพร่า, ความเลินเล่อ, Ant. ความระมัดระวัง, ความรอบคอบ, Example: ความประมาทเป็นบ่อเกิดแห่งความพ่ายแพ้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเลินเล่อ[khwām loēnloē] (n) EN: carelessness  FR: incurie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CARELESSNESS K EH1 R L EH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
carelessness (n) kˈɛəʳləsnəs (k e@1 l @ s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
過怠[かたい, katai] (n) negligence; carelessness; mistake [Add to Longdo]
疎か[おろそか(P);おろか(P), orosoka (P); oroka (P)] (adj-na,n) (1) neglect; negligence; carelessness; (exp) (2) (おろか only) (uk) not to mention; needless to say; not to speak of; (P) [Add to Longdo]
疎漏;粗漏[そろう, sorou] (adj-na) (1) (obsc) careless; negligent; (n) (2) (obsc) carelessness [Add to Longdo]
粗相[そそう, sosou] (n) carelessness; careless mistake; blunder [Add to Longdo]
怠り[おこたり, okotari] (n) negligence; carelessness [Add to Longdo]
怠慢[たいまん, taiman] (adj-na,n,adj-no) negligence; procrastination; carelessness; (P) [Add to Longdo]
不行き届き;不行届き[ふゆきとどき, fuyukitodoki] (adj-na,n) negligence; carelessness; incompetence; mismanagement [Add to Longdo]
不始末(P);不仕末(iK)[ふしまつ, fushimatsu] (n,adj-na) (1) omission; failure; incompleteness; (2) irregularity; mismanagement; misconduct; malpractice; carelessness; wastefulness; extravagance; (P) [Add to Longdo]
不注意[ふちゅうい, fuchuui] (adj-na,n) carelessness; inattention; thoughtlessness; (P) [Add to Longdo]
不注意による[ふちゅういによる, fuchuuiniyoru] (exp,adj-f,v5r) caused by carelessness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 carelessness
   n 1: the quality of not being careful or taking pains [syn:
      {carelessness}, {sloppiness}] [ant: {carefulness}]
   2: failure to act with the prudence that a reasonable person
     would exercise under the same circumstances [syn:
     {negligence}, {carelessness}, {neglect}, {nonperformance}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top