ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

carefully

K EH1 R F AH0 L IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carefully-, *carefully*, careful
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carefully(adv) อย่างระมัดระวัง, Syn. cautiously, watchfully, Ant. carelessly, heedlessly

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
carefullyAnswer my question carefully.
carefullyBefore embarking on this type of therapy, the wishes of patient herself must be carefully taken into consideration.
carefullyBefore meeting your guests also be sure to carefully check that the toilet door locks.
carefullyChoose a book carefully.
carefullyChoose a present carefully.
carefullyCompare the two carefully, and you will see the difference.
carefullyDrive carefully.
carefullyDrive more carefully, or you will run into trouble.
carefullyDrive more carefully, you will have an accident.
carefullyDriving carefully, you'll be able to avoid accidents.
carefullyEveryone was listening very carefully.
carefullyGunpowder needs to be handled very carefully.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอบคอบ(adv) carefully, See also: circumspectly, cautiously, Syn. ถ้วนถี่, Ant. สะเพร่า, เผอเรอ, Example: เรื่องนี้ คุณควรคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ, Thai Definition: อย่างที่พิจารณาโดยรอบแม้แต่เรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น
อย่างระมัดระวัง(adv) carefully, See also: cautiously, Syn. อย่างรอบคอบ, อย่างระแวดระวัง, Ant. อย่างประมาท, อย่างเผอเรอ, Example: ผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้คอมพิวเตอร์อย่างระมัดระวัง
สุขุม(adv) prudently, See also: carefully, cautiously, wisely, discreetly, vigilantly, warily, Syn. สุขุมคัมภีรภาพ, สุขุมรอบคอบ, Ant. สะเพร่า, เลินเล่อ, Example: แผนการนี้ได้ถูกวางไว้อย่างสุขุมโดยท่านแม่ทัพ, Thai Definition: คิดรอบคอบและลึกซึ้ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อย่างพิถีพิถัน(adv) carefully, See also: elaborately, painstakingly, meticulously, Syn. ละเอียดลออ, ประณีต, Example: ผู้ที่ได้รับรางวัลภูมิใจกับรางวัลที่กรรมการตั้งใจคัดเลือกงานกันอย่างพิถีพิถันเพื่อมอบให้นักเขียนหน้าใหม่
ค่อย(aux) slowly, See also: carefully, Syn. ช้าๆ, ระมัดระวัง, ไม่รีบร้อน, Ant. เร็ว, รีบ, Example: คุณควรจะค่อยก้าวไปอย่างระมัดระวังทีละก้าว
ระมัดระวัง(adv) carefully, See also: cautiously, Syn. รอบคอบ, ระแวดระวัง, Ant. เลินเล่อ, Example: เขากลั่นกรองข้อเท็จจริงของเขาอย่างระมัดระวัง
พิถีพิถัน(adv) punctiliously, See also: carefully, meticulously, fastidiously, Syn. ละเอียดละออ, ประณีตบรรจง, ถี่ถ้วน, ระมัดระวัง, Example: เขาตัดเย็บชุดราตรีนี้อย่างพิถีพิถัน เพราะอยากให้ออกมาสวยงามที่สุด, Thai Definition: อย่างละเอียดลออเกินปกติ
พินิจ(adv) attentively, See also: carefully, Syn. พินิจพิเคราะห์, พิเคราะห์, พินิจพิจารณา, Example: หนังสือที่ดีนั้นบางเรื่องอาจจะไม่สนุกเลย แต่เมื่ออ่านอย่างพินิจจึงจะเห็นคุณค่า, Thai Definition: อย่างตั้งใจหรืออย่างระมัดระวัง
ละเอียดถี่ถ้วน(adv) carefully, See also: meticulously, thoroughly, scrupulously, exhaustively, Syn. ถี่ถ้วน, ประณีต, Ant. หยาบ, คร่าวๆ, Example: นักวิเคราะห์ระบบจะต้องพิจารณาระบบอย่างละเอียดถี่ถ้วน
ถ้วนถี่(adv) carefully, See also: precisely, thoroughly, scrupulously, Syn. รอบคอบ, ละเอียดลออ, ถี่ถ้วน, Example: หลังจากไตร่ตรองถ้วนถี่ ครูหนุ่มพบว่าจำเป็นที่เขาจะต้องทำอะไรสักอย่างขึ้นมา, Thai Definition: ไม่มองข้ามเรื่องเล็กน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบาความ[baokhwām] (v) EN: be imprudent ; be frivolous ; not consider carefully
หูผึ่ง[hūpheung] (v) EN: listen carefully
คิดดู[khīt dū] (v, exp) EN: think about something well ; consider something carefully  FR: considérer avec attention
ค่อย ๆ[khǿi-khǿi] (adv) EN: slowly ; softly ; carefully
ละเอียด[la-īet] (adv) EN: carefully
เลือกเฟ้น[leūakfen] (v) EN: pick and choose ; select ; select carefully ; pick ; choose ; assort ; elect  FR: choisir soigneusement
พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน[phijāranā yāng la-īet thīthūan] (v, exp) EN: examine very carefully  FR: examiner minutieusement
พิจารณาอย่างสุขุม[phijāranā yāng sukhum] (v, exp) EN: consider carefully
ประคอง[prakhøng] (v) EN: support ; handle gently ; help ; prop up ; carry carefully  FR: soutenir avec les mains
ระมัดระวัง[ramatrawang] (adv) EN: carefully ; cautiously

CMU English Pronouncing Dictionary
CAREFULLY K EH1 R F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
carefully (a) kˈɛəʳfəliː (k e@1 f @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
精选[jīng xuǎn, ㄐㄧㄥ ㄒㄩㄢˇ, / ] carefully chosen; handpicked; best of the bunch; choice (product); concentration (mining); to concentrate; to winnow, #8,517 [Add to Longdo]
[cù, ㄘㄨˋ, ] carefully; kick; tread on; stamp, #54,844 [Add to Longdo]
[kǎi, ㄎㄞˇ, / ] carefully; moderately, #124,682 [Add to Longdo]
[cù, ㄘㄨˋ, ] carefully; level; smooth [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じっくり[jikkuri] (adv,adv-to) (on-mim) deliberately; carefully; without rushing; (P) [Add to Longdo]
含味[がんみ, ganmi] (n,vs) taste; thinking over carefully [Add to Longdo]
脚下照顧[きゃっかしょうこ, kyakkashouko] (exp) look carefully where your own footsteps fall; seek enlightenment by knowing yourself and not by watching others; know thyself [Add to Longdo]
休み休み[やすみやすみ, yasumiyasumi] (adv) resting at times; thinking carefully [Add to Longdo]
謹製[きんせい, kinsei] (n) quality product; carefully produced; reverently made [Add to Longdo]
謹選[きんせん, kinsen] (n) carefully selected [Add to Longdo]
見澄ます[みすます, misumasu] (v5s,vt) to observe carefully; to make sure [Add to Longdo]
思い見る;惟る;惟みる[おもいみる;おもんみる(惟る;惟みる), omoimiru ; omonmiru ( tada ru ; tada miru )] (v1) to reflect carefully [Add to Longdo]
耳を傾ける[みみをかたむける, mimiwokatamukeru] (exp,v1) to lend an ear; to hearken; to give an ear to; to listen carefully [Add to Longdo]
耳を澄ます;耳をすます[みみをすます, mimiwosumasu] (exp,v5s) to listen carefully; to strain one's ears [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 carefully
   adv 1: taking care or paying attention; "they watched carefully"
   2: as if with kid gloves; with caution or prudence or tact; "she
     ventured cautiously downstairs"; "they handled the incident
     with kid gloves" [syn: {cautiously}, {carefully}] [ant:
     {carelessly}, {incautiously}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top