ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

carbonate

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carbonate-, *carbonate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carbonate(n) เกลือของกรดคาร์บอน
carbonate(n) ที่เติมคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไป
carbonated(adj) ที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carbonate(คาร์'บะเนท) n. เกลือหรือ
bicarbonaten. เกลือของคาร์บอนิคแอซิด
sodium bicarbonaten. โซเดียมคาร์โบเนต

English-Thai: Nontri Dictionary
carbonate(n) เกลือของกรดคาร์บอนิก
carbonate(vt) ทำให้เป็นกรดคาร์บอนิก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
carbonate rockหินคาร์บอเนต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Carbonateคาร์บอนเนต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Carbonate Hardnessความกระด้างคาร์บอเนต, Example: ความกระด้างที่เกิดจากการที่มี คาร์บอเนตและไบคาร์บอเนตของแคลเซียม และแมกนีเซียมในน้ำ ความกระด้างเช่นนี้จะแก้ไขได้ด้วยการต้มน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Carbonated beverage industryอุตสาหกรรมน้ำอัดลม [TU Subject Heading]
Carbonated beveragesน้ำอัดลม [TU Subject Heading]
Carbonatesคาร์บอเนต,คาร์บอเนท [การแพทย์]
Carbonates, Inorganicคาร์บอเนตที่เป็นสารอนินทรีย์ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาร์บอเนต(n) carbonate, Thai Definition: เกลือปกติของกรดคาร์บอนิก เช่น แคลเซียมคาร์บอเนต ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของหินปูน หินอ่อน กระดูก เป็นต้น, Notes: (อังกฤษ)
อัดลม(n) carbonated water, See also: soda water, soda, Syn. น้ำอัดลม, Example: โดยทั่วไปแล้วผู้หญิงและเยาวชนนิยมดื่มน้ำผลไม้ น้ำอัดลม และเครื่องดื่มบรรจุขวด, Thai Definition: เครื่องดื่มประเภทหนึ่งซึ่งมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ละลาย และอัดไว้ในขวด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัดลม[atlom] (n) EN: carbonated water ; soda water ; soda
ไบคาร์บอเนต[baikhābønēt] (n) EN: bicarbonate  FR: bicarbonate [m]
คาร์บอเนต[khābønēt] (n) EN: carbonate  FR: carbonate [m]
แคลเซียมคาร์บอเนต[khaēlsīem khābønēt] (n, exp) EN: calcium carbonate  FR: carbonate de calcium [m]
สารประกอบคาร์บอเนต[sān prakøp khābønēt] (n, exp) EN: carbonate
โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต[sōdīem haidrōjēn khābønēt] (n, exp) EN: sodium hydrogen carbonate
โซเดียมคาร์บอเนต[sōdīem khābønēt] (n, exp) EN: sodium carbonate  FR: carbonate de sodium [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CARBONATE K AA1 R B AH0 N EY2 T
CARBONATED K AA1 R B AH0 N EY2 T IH0 D
CARBONATES K AA1 R B AH0 N EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
carbonated (j) kˈaːbənɛɪtɪd (k aa1 b @ n ei t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
碳酸盐[tàn suān yán, ㄊㄢˋ ㄙㄨㄢ ㄧㄢˊ, / ] carbonate salt (chem.), #52,235 [Add to Longdo]
碳酸岩[tàn suān yán, ㄊㄢˋ ㄙㄨㄢ ㄧㄢˊ, ] carbonate rock (geol.), #166,468 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Karbonat {n} [chem.] | Karbonate {pl}carbonate | carbonates [Add to Longdo]
Karbonathärte {f}carbonate hardness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイダー[saida-] (n) (1) carbonated beverage, esp. fruit flavored; (2) cider [Add to Longdo]
ジュース[ju-su] (n) (1) juice; (2) soft drink (any (sweet) non-alcoholic beverage, carbonated or uncarbonated); (3) deuce; (P) [Add to Longdo]
ポリカーボネート[porika-bone-to] (n) polycarbonate [Add to Longdo]
鉛粉[なまりふん, namarifun] (n) white powder (lead carbonate) used in the past as face pigment and used in paint more recently [Add to Longdo]
気が抜ける[きがぬける, kiganukeru] (exp,v1) (1) to feel exhausted (after having been stressed); to feel spent; to feel relieved (from stress); (2) to become stale (i.e. of a carbonated beverage); to go flat; to lose flavor; to lose flavour [Add to Longdo]
胡粉[ごふん, gofun] (n) artists' chalk; white pigment; powdered calcium carbonate [Add to Longdo]
重曹[じゅうそう, juusou] (n) baking soda; sodium bicarbonate [Add to Longdo]
重炭酸ソーダ[じゅうたんさんソーダ, juutansan so-da] (n) baking soda; sodium bicarbonate [Add to Longdo]
重炭酸ナトリウム[じゅうたんさんナトリウム, juutansan natoriumu] (n) baking soda; bicarbonate of soda [Add to Longdo]
重炭酸塩[じゅうたんさんえん, juutansan'en] (n) bicarbonate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  carbonate
      n 1: a salt or ester of carbonic acid (containing the anion CO3)
      v 1: turn into a carbonate
      2: treat with carbon dioxide; "Carbonated soft drinks"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top