ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

captain

K AE1 P T AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -captain-, *captain*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
captain(n) กัปตัน, See also: หัวหน้าผู้ควบคุมเรือ, Syn. shipmaster
captain(n) หัวหน้าทีม, Syn. leader, commander
captain of industry(sl) นายทุน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
captain(แคพ'เทน) {captained,captaining,captains} n. ร้อยเอก,เรือเอก,เรืออากาศเอก,นาวาเอก,หัวหน้า,ผู้นำ,กัปตันเรือ,หัวหน้านักบิน,ไต้ก๋ง,หัวหน้าชุดนักกีฬา vt. เป็นผู้นำ,เป็นหัวหน้า,บัญชาการ, See also: captancy n. ดู captain, captainship n. ดู captain
bell captainn. หัวหน้าพนักงานรับใช้ในโรงแรม

English-Thai: Nontri Dictionary
captain(n) หัวหน้า,ผู้นำ,นายทหาร,ไต้ก๋งเรือ,กัปตันเรือ,หัวหน้านักกีฬา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
captainA captain controls his ship and its crew.
captainA captain is above a sergeant.
captainA captain is in charge of his ship and its crew.
captainA captain sometimes goes to Davy Jones's locker with his ship.
captainAlfred was made captain of the team.
captainA major is above a captain.
captainBetween you and me, I don't like our new team captain.
captainBill replaced Jim as captain.
captainCaptain Cook discovered those islands.
captainCaptain Cook thanked the natives for their hospitality.
captainCaptains have responsibility for ship and crew.
captainGeorge is captain of our team.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร.อ.(n) captain, See also: Capt., Syn. ร้อยเอก
ไต้ก๋ง(n) master of Chinese junk or ship, See also: captain of a Chinese junk, Example: ลูกเรือต้องฟังคำสั่งของไต้ก๋ง, Count Unit: คน, Thai Definition: นายท้ายเรือสำเภาหรือเรือจับปลา, Notes: (จีน)
นาวาเอก(n) Captain, See also: Capt, CAPT, Syn. น.อ., Example: ปีนี้พี่ชายของเขาได้เลื่อนยศเป็นนาวาเอก, Thai Definition: ยศทหารเรือสูงกว่านาวาโท
ร้อยเอก(n) an army captain, See also: captain, Example: ขณะที่ครองยศร้อยเอก เขาได้นำทหารเข้าปราบปรามนักศึกษา พร้อมทั้งเข้าทำลายองค์การนักศึกษา
กัปตัน(n) captain, Example: กัปตันบอกลูกเรือให้เตรียมสละเรือหลังจากไฟไหม้เรือ, Count Unit: คน, Thai Definition: นายเรือ, Notes: (ทับศัพท์-อังกฤษ)
กัปตันเรือ(n) captain of the ship, Example: กัปตันเรือทำงานหนักมาก, Count Unit: คน
แม่กอง(n) chief, See also: captain, leader, Syn. ผู้เป็นนายกอง, หัวหน้า, Example: มีการแต่งตั้งให้เขาเป็นแม่กองจัดการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวหน้าทีม[hūanā thīm] (n, exp) EN: team captain ; head  FR: capitaine (d'équipe)
กัปตัน[kaptan] (n) EN: captain  FR: capitaine
กัปตันเรือ[kaptan reūa] (n) EN: captain  FR: capitaine
นายธง[nāithong] (n) EN: flag captain ; flag lieutenant
ผู้บังคับการเรือ[phūbangkhapkān reūa] (n, exp) EN: commanding officer ; captain ; master  FR: capitaine [m]
ผู้กอง[phūkøng] (n) EN: captain ; chief
ผู้นำ[phūnam] (n) EN: leader ; chief ; captain ; boss ; head ; ruler  FR: leader [m] ; meneur [m] ; chef [m]
ร้อยเอก[røi-ēk] (n) EN: army captain ; captain  FR: capitaine [m]
ร้อยตำรวจเอก[røi tamrūat-ēk] (n, exp) EN: Police Captain  FR: capitaine de police [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CAPTAIN K AE1 P T AH0 N
CAPTAINS K AE1 P T AH0 N Z
CAPTAIN'S K AE1 P T AH0 N Z
CAPTAINING K AE1 P T AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
captain (v) kˈæptɪn (k a1 p t i n)
captains (v) kˈæptɪnz (k a1 p t i n z)
captained (v) kˈæptɪnd (k a1 p t i n d)
captaining (v) kˈæptɪnɪŋ (k a1 p t i n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
队长[duì zhǎng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄤˇ, / ] captain; team leader, #4,779 [Add to Longdo]
船长[chuán zhǎng, ㄔㄨㄢˊ ㄓㄤˇ, / ] captain (of a boat); skipper, #13,047 [Add to Longdo]
机长[jī zhǎng, ㄐㄧ ㄓㄤˇ, / ] captain; chief pilot, #23,788 [Add to Longdo]
上尉[shàng wèi, ㄕㄤˋ ㄨㄟˋ, ] captain (military rank), #26,794 [Add to Longdo]
库克船长[Kù kè chuán zhǎng, ㄎㄨˋ ㄎㄜˋ ㄔㄨㄢˊ ㄓㄤˇ, / ] Captain James Cook (1728-1779), British navigator and explorer [Add to Longdo]
海军上校[hǎi jūn shàng xiào, ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄠˋ, / ] captain (= UK and US Navy equivalent) [Add to Longdo]
琅威理[Láng Wēi lǐ, ㄌㄤˊ ㄨㄟ ㄌㄧˇ, ] Captain William M Lang (1843-), British adviser to the Qing north China navy 北洋水師|北洋水师 during the 1880s [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hauptmann {m} | Hauptmänner {pl}; Kapitäne {pl}captain | captains [Add to Longdo]
Kapitän {m} | Kapitäne {pl}captain | captains [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャップ[kyappu] (n) (1) cap; (2) top reporter at a newspaper's local office; (3) (abbr) captain; (P) [Add to Longdo]
キャプテン[kyaputen] (n) captain; (P) [Add to Longdo]
キャプテンシステム[kyaputenshisutemu] (n) Character and Pattern Telephone Access Information System; CAPTAIN System [Add to Longdo]
キャプテンジャケット[kyaputenjaketto] (n) captain jacket [Add to Longdo]
一尉[いちい, ichii] (n) captain (JSDF) [Add to Longdo]
一等海佐[いっとうかいさ, ittoukaisa] (n) captain (in the Maritime Self Defence Force) [Add to Longdo]
艦長[かんちょう, kanchou] (n) captain (of a warship) [Add to Longdo]
空尉[くうい, kuui] (n) (Self Defense Force's Air Force) captain (defence); lieutenant [Add to Longdo]
空軍大尉[くうぐんたいい, kuuguntaii] (n) air force captain [Add to Longdo]
甲比丹;甲必丹[カピタン, kapitan] (n) (obs) captain (por [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャプテン[きゃぷてん, kyaputen] CAPTAIN [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 captain
   n 1: an officer holding a rank below a major but above a
      lieutenant
   2: the naval officer in command of a military ship [syn:
     {captain}, {skipper}]
   3: a policeman in charge of a precinct [syn: {captain}, {police
     captain}, {police chief}]
   4: an officer who is licensed to command a merchant ship [syn:
     {master}, {captain}, {sea captain}, {skipper}]
   5: the leader of a group of people; "a captain of industry"
     [syn: {captain}, {chieftain}]
   6: the pilot in charge of an airship [syn: {captain}, {senior
     pilot}]
   7: a dining-room attendant who is in charge of the waiters and
     the seating of customers [syn: {captain}, {headwaiter},
     {maitre d'hotel}, {maitre d'}]
   v 1: be the captain of a sports team

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top