ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

capitulate

K AH0 P IH1 CH UW0 L EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -capitulate-, *capitulate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
capitulate(vi) ยอมทำตาม, Syn. submit, yield

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
capitulate(คะพิช'ชุเลท) {apitulated,apitulating,apitulates} vi. ยอมแพ้,ยินยอม, See also: capitulant n. ดู capitulate, capitulator n. ดู capitulate, Syn. surrender
recapitulate(รีคะพิช'ชะเลท) vt.,vi. สรุปความ,สรุปรวบยอด,สรุป,บรรยายสรุป,วิวัฒนการซ้ำ,กล่าวซ้ำ,กล่าวย้ำ., See also: recapitulation n. recapitulative, recapitulatory adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
capitulate(vi) ยินยอม,ยอมจำนน,ยอมแพ้
recapitulate(vt) สรุปความ,กล่าวซ้ำ,บรรยายสรุป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
capitulate; capitate-กระจุก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยกธงขาว(v) surrender, See also: capitulate, quit, give in, yield, capitulate, submit, give up, Syn. ยอมแพ้, Example: ข้าศึกยอมยกธงขาวเมื่อไม่มีทางสู้, Notes: (ปาก)
ยอมแพ้(v) surrender, See also: capitulate, give in, yield, give up, Syn. ยอม, จำนน, ยอมยกธงขาว, Example: มีคนไข้ของเราหลายคนพบทุกข์แล้วยอมแพ้จนถึงกับฆ่าตัวตาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่อนข้อ[ønkhø] (v) EN: yield ; relent ; submit ; capitulate ; make a concession
สรุป[sarup] (v) EN: summarize ; sum up ; make a precis ; abstract ; abridge ; brief ; recapitulate ; conclude  FR: résumer ; récapituler ; synthétiser
ทวน[thūan] (v) EN: revise ; review ; go over ; run over ; repeat ; recapitulate ; brush up ; recall  FR: réviser ; répéter ; revoir ; repasser ; rafraîchir ses notions
ยกธงขาว[yok thong khāo] (v, exp) EN: surrender ; capitulate ; quit ; give in ; yield ; submit ; give up  FR: se rendre ; capituler ; rendre les armes ; abandonner
ยอมแพ้[yømphaē] (v) EN: surrender ; capitulate ; give in ; yield ; give up  FR: capituler ; se rendre ; abandonner

CMU English Pronouncing Dictionary
CAPITULATE K AH0 P IH1 CH UW0 L EY2 T
CAPITULATED K AH0 P IH1 CH AH0 L EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
capitulate (v) kˈəpˈɪtʃulɛɪt (k @1 p i1 ch u l ei t)
capitulated (v) kˈəpˈɪtʃulɛɪtɪd (k @1 p i1 ch u l ei t i d)
capitulates (v) kˈəpˈɪtʃulɛɪts (k @1 p i1 ch u l ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
下る(P);降る[くだる, kudaru] (v5r,vi) (1) to descend; to go down; to come down; (2) (See 判決が下る) to be handed down (of an order, judgment, etc.); (3) (See 下って) to pass (of time); (4) to surrender; to capitulate; (5) (often in neg. form) to be less than; to be inferior to; (6) (also written as 瀉る) (See 腹が下る) to have the runs; to have diarrhea; (P) [Add to Longdo]
軍門に降る[ぐんもんにくだる, gunmonnikudaru] (exp,v5r) to capitulate; to surrender; to submit to; to concede [Add to Longdo]
弱音をはく;弱音を吐く[よわねをはく, yowanewohaku] (exp,v5k) to whine; to make complaints; to capitulate; to say die; to cry uncle [Add to Longdo]
反復説[はんぷくせつ, hanpukusetsu] (n) biogenetic law; recapitulation theory (theory that ontogeny recapitulates phylogeny) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  capitulate
      v 1: surrender under agreed conditions

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top