ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

capital

K AE1 P IH0 T AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -capital-, *capital*
English-Thai: Longdo Dictionary
liquid capital(n) สังหาริมทรัพย์, ทรัพย์สินที่พร้อมจะเปลี่ยนรูปได้ทันที เช่น เงิน เป็นต้น, See also: movable property, A. fixed capital, Syn. fluid capital
share capital(n) ทุนเรือนหุ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
capital(n) ข้อได้เปรียบ, Syn. advantage
capital(n) คนร่ำรวย
capital(adj) ดีเยี่ยม, Syn. splendid, first-rate, delightful
capital(adj) ที่เป็นหลัก, See also: ที่เป็นส่วนสำคัญ, Syn. chief, main, principal
capital(n) เมืองหลวง, Syn. principal city, capitol, center
capital(n) ศูนย์กลางของกิจกรรมบางอย่าง
capitalism(n) ระบบทุนนิยม
capitalist(n) คนร่ำรวย, Syn. richer
capitalist(n) ผู้ลงทุน
capitalize(vt) ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
capital(แคพ'พิเทิล) n. เมืองหลวง,ตัวเขียนใหญ่,ทุน,พวกนายทุน,หัวเสา,ยอดเสา adj. เกี่ยวกับทุน,สำคัญมาก,พื้นฐาน,เกี่ยวกับเมืองหลวง,เกี่ยวกับการสูญเสียชีวิต,มีโทษถึงตาย -Conf. capitol
capital investment)n. ทุนทั้งหมดที่ลงสำหรับกิจการหนึ่ง
capital levyn. ภาษีเงินทุน
capital punishmentn. การลงโทษประหารชีวิต, Syn. execution
capital shipn. เรือรบขนาดใหญ่ที่สุด
capital stockn. ค่าของหุ้น,ราคาหุ้น,เงินทุนที่ปรากฎในราคาหุ้นหมด,หุ้นทั้งหมดที่ปรากฎ
capitalise(แคพ'พิทัลไลซ) vt. ดู capitalize
capitalism(แคพ'พิทัลลิสซึม) n. ระบบนายทุน,ระบบทุนนิยม
capitalist(แคพ'พิทัลลิสทฺ) n. นายทุน,นักทุนนิยม,เศรษฐีที่ลงทุนในกิจการ
capitalist imperialism)n. จักรวรรดินิยมของทุนนิยม

English-Thai: Nontri Dictionary
capital(adj) มหันต์,อุกฉกรรจ์,สำคัญ,มีโทษถึงตาย,โต,มาก
capital(n) เมืองหลวง,นครหลวง,ทุนทรัพย์,เงินทุน
CAPITAL capital punishment(n) การตัดสินประหารชีวิต
capitalism(n) ลัทธินายทุน,ระบบทุนนิยม
capitalist(n) นายทุน,คนมั่งคั่ง,คนมั่งมี
capitalistic(adj) แบบนายทุน,ของคนมั่งมี,เกี่ยวกับนายทุน
capitalization(n) การใช้ทุน,การใช้ประโยชน์
capitalize(vt) ใช้ให้เกิดประโยชน์,ใช้เป็นทุน,เขียนตัวโต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
capital๑. เมืองหลวง๒. ทุน, เงินทุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
capitalเมืองหลวง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
capital๑. ทุน, เงินทุน (ก .แพ่ง)๒. เมืองหลวง (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capitalหัวเสา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capital additions clauseข้อกำหนดคุ้มครองทุนเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
capital assetsสินทรัพย์ลงทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capital benefitsผลประโยชน์เป็นเงินก้อน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
capital budgetงบประมาณลงทุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
capital case or crimeความผิดอาญาขั้นอุกฤษฏ์โทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capital costsรายจ่ายในการบำรุงรักษาทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Capitalทุน, เงินทุน [เศรษฐศาสตร์]
Capitalทุน [TU Subject Heading]
Capitalทุน [การบัญชี]
Capital accountบัญชีทุน [การบัญชี]
Capital assetทรัพย์สินประเภททุน [เศรษฐศาสตร์]
Capital assetสินทรัพย์ประเภททุน [เศรษฐศาสตร์]
Capital assetสินทรัพย์จากการลงทุน [การบัญชี]
Capital Asset Pricing Modelแบบจำลองการกำหนดราคาหลักทรัพย์ลงทุน [เศรษฐศาสตร์]
Capital budgetงบประมาณลงทุน [เศรษฐศาสตร์]
Capital budgetงบจ่ายลงทุน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
capitalเงินต้น
capital adequacy ratioอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
Capital punishment(n) มหันตโทษ (หมายถึงโทษตาย)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
capitalA capital letter is used at the beginning of a sentence.
capitalA devastating earthquake hit the state capital.
capitalA high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.
capitalAnd since she refused to accept it, she had been living in extreme discomfort, exclaiming: "Why should we spend all the capital we are ever likely to have tying ourselves down to a place we detest!"
capitalAs communism has collapsed, capitalism is now accused of trying to "dominate the world."
capitalAs economy develops, labor-intensive industries give way to capital-intensive industries.
capitalBern is the capital of Switzerland.
capitalCapital-intensive industries are not necessarily knowledge-intensive industries.
capitalCapital investments planned by major Japanese businesses for this year have been revised upward in view of an improving economic outlook.
capitalCapital, land and labor are the three key factors of production.
capitalDo you know the capital of Belgium?
capitalEveryone knows that there is something new in this old capital.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โทษประหารชีวิต(n) capital punishment, Syn. โทษประหาร, Example: ประชาชนเห็นว่าการนำโทษประหารชีวิตมาใช้อาจช่วยยับยั้งอาชญากรรมได้, Thai Definition: โทษทางอาญาขั้นสูงสุดที่ลงแก่ผู้กระทำความผิดโดยเอาตัวไปยิงให้ตาย
ลัทธิทุนนิยม(n) capitalism, Example: ขณะนี้เศรษฐกิจโลกถูกครอบงำด้วยลัทธิทุนนิยม ทำให้การแข่งขันกันมีระดับความรุนแรงมากขึ้น, Thai Definition: ลัทธินิยมที่แต่ละบุคคลมีสิทธิ์ที่จะถือครองทรัพย์สินและควบคุมกรรมวิธีการผลิตได้โดยตรง
ระบบทุนนิยม(n) capitalism, Example: การอบรมเลี้ยงดูเด็กของผู้หญิงกำลังหมดไปในสังคมชนบท เมื่อระบบทุนนิยมเข้าไปดึงผู้หญิงให้ต้องทิ้งบ้านออกไปทำงานในโรงงานมากขึ้น, Thai Definition: ระบบเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานอยู่ที่การที่เอกชนหรือนายทุนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและการจำหน่ายเพื่อแสวงหากำไรสูงสุด
มหานคร(n) metropolis, See also: capital, Example: พล.อ.สุนทรประกอบธุรกิจร้านอาหารที่มหานครปารีส, Thai Definition: นครสำคัญขนาดใหญ่ซึ่งแวดล้อมไปด้วยชุมชนเมืองที่อยู่ใกล้เคียงหรือติดๆ กัน
โทษประหาร(n) death penalty, See also: capital punishment, Example: การกินสินบนควรเป็นความชั่วที่ถึงขั้นเป็นโทษประหาร, Thai Definition: โทษที่ศาลตัดสินให้ประหารชีวิตเสียให้ตาย
เงินต้น(n) principle, See also: capital, Syn. ต้นเงิน, Example: ทุกวันนี้เราใช้พลังงานในลักษณะที่เป็นการใช้เงินต้นมากกว่าที่จะใช้ดอกเบี้ย, Count Unit: บาท, Thai Definition: เงินที่ให้กู้ยืมโดยไม่รวมดอกเบี้ย, ต้นเงิน ก็ว่า
เงินทุน(n) capital, See also: cost, asset, Syn. เงินลงทุน, Example: งานสร้างสะพานไทย-ลาวต้องอาศัยเงินทุนจากออสเตรเลีย
พระนคร(n) capital, See also: metropolis, capital city, Syn. เมืองหลวง, นครหลวง, Example: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงย้ายพระนครมาตั้งที่กรุงเทพมหานคร, Count Unit: เมือง, แห่ง
ทรัพย์สิน(n) asset, See also: capital, property, possessions, Syn. เงิน, เงินตรา, ทรัพย์สมบัติ, สมบัติ, สินทรัพย์, Example: ปี พ.ศ.2112 พม่าถือโอกาสกวาดต้อนทรัพย์สินและเชลยศึก กลับสู่กรุงหงสาวดีเป็นจำนวนมหาศาล, Thai Definition: วัตถุทั้งที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้
นายทุน(n) capitalist, See also: upholder, owner of wealth, supporter, Syn. เจ้าของทุน, ผู้ลงทุน, Example: บรรดาพ่อเลี้ยงเหล่านี้ล้วนเป็นนายทุนสนับสนุนนักการเมืองในยามเลือกตั้ง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่เป็นเจ้าของทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้า, ผู้ลงทุนประกอบกิจการหรือออกทุนให้ผู้อื่นประกอบกิจการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรตัวใหญ่[aksøn tūa yai] (n, exp) EN: capital letter  FR: lettre capitale [f] ; lettre majuscule [f] ; capitale [f]
อำเภอเมือง[amphoē meūang] (n, exp) EN: capital district ; provincial capital  FR: chef-lieu de province [m] ; préfecture [f]
บัญชีทุน[banchī thun] (n, exp) EN: capital account
ใช้ทุนมาก[chai thun māk] (adj) EN: capital-intensive
เด็กกรูงเทพ ฯ[dek Krūngthēp] (n, exp) FR: enfant de la capitale [m, f] ; enfant de Bangkok [m] ; petit Bangkokien [m] ; petite Bangkokienne [f]
ดอกผล[døkphon] (n) EN: profit ; return ; capital gains ; produce ; fruit
ดุลบัญชีทุน[dun banchī thun] (n, exp) EN: balance on capital account
จัดหาเงินทุน[jathā ngoenthun] (v, exp) EN: acquire capital ; raise capital
จุดสำคัญ[jut samkhan] (n, exp) EN: important point ; crux ; crucial point ; essential point ; keynote ; important part ; crux of the matter  FR: point capital [m] ; point essentiel [m] ; point crucial [m] ; point important [m]
กำไรจากการขายทรัพย์สิน[kamrai jāk kān khāi sapsin] (n, exp) EN: capital gain

CMU English Pronouncing Dictionary
CAPITAL K AE1 P IH0 T AH0 L
CAPITALS K AE1 P IH0 T AH0 L Z
CAPITALS K AE1 P AH0 T AH0 L Z
CAPITAL'S K AE1 P IH0 T AH0 L Z
CAPITALISM K AE1 P IH0 T AH0 L IH2 Z AH0 M
CAPITALIST K AE1 P AH0 T AH0 L IH0 S T
CAPITALIZE K AE1 P AH0 T AH0 L AY2 Z
CAPITALIZES K AE1 P AH0 T AH0 L AY2 Z IH0 Z
CAPITALISTS K AE1 P AH0 T AH0 L IH0 S T S
CAPITALIZED K AE1 P IH0 T AH0 L AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
capital (n) kˈæpɪtəl (k a1 p i t @ l)
capitals (n) kˈæpɪtəlz (k a1 p i t @ l z)
capitalism (n) kˈæpɪtəlɪzəm (k a1 p i t @ l i z @ m)
capitalist (n) kˈæpɪtəlɪst (k a1 p i t @ l i s t)
capitalize (v) kˈæpɪtəlaɪz (k a1 p i t @ l ai z)
capitalists (n) kˈæpɪtəlɪsts (k a1 p i t @ l i s t s)
capitalized (v) kˈæpɪtəlaɪzd (k a1 p i t @ l ai z d)
capitalizes (v) kˈæpɪtəlaɪzɪz (k a1 p i t @ l ai z i z)
capitalistic (j) kˌæpɪtəlˈɪstɪk (k a2 p i t @ l i1 s t i k)
capitalizing (v) kˈæpɪtəlaɪzɪŋ (k a1 p i t @ l ai z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dū, ㄉㄨ, ] capital city; metropolis; surname Du, #23 [Add to Longdo]
资本[zī běn, ㄗ ㄅㄣˇ, / ] capital (as in capitalism), #1,429 [Add to Longdo]
[Jīng, ㄐㄧㄥ, ] capital; Beijing (abbr.), #1,952 [Add to Longdo]
首都[shǒu dū, ㄕㄡˇ ㄉㄨ, ] capital (city), #2,995 [Add to Longdo]
资本主义[zī běn zhǔ yì, ㄗ ㄅㄣˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] capitalism, #4,060 [Add to Longdo]
资本市场[zī běn shì chǎng, ㄗ ㄅㄣˇ ㄕˋ ㄔㄤˇ, / ] capital market, #4,714 [Add to Longdo]
股本[gǔ běn, ㄍㄨˇ ㄅㄣˇ, ] capital stock; investment, #5,956 [Add to Longdo]
省会[shěng huì, ㄕㄥˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] capital city of a province, #11,422 [Add to Longdo]
基建[jī jiàn, ㄐㄧ ㄐㄧㄢˋ, ] capital construction (project); infrastructure, #13,622 [Add to Longdo]
本金[běn jīn, ㄅㄣˇ ㄐㄧㄣ, ] capital; principal, #13,680 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[みやこ, miyako] TH: เมืองหลวง  EN: capital

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschreibung {f}capital allowance [Add to Longdo]
Aktienkapital {n} | nicht ausgegebenes Aktienkapitalcapital stock; joint stock | unissued capital stock [Add to Longdo]
Betriebsanlagen {pl}; Anlagen {pl}capital equipment [Add to Longdo]
Betriebskapital {n}capital employed [Add to Longdo]
Großbuchstabe {m} | Großbuchstaben {pl}capital letter | capitals [Add to Longdo]
Investition {f}; Kapitalaufwand {m}capital expenditure [Add to Longdo]
Investitionsgüter {pl}capital goods; investment goods [Add to Longdo]
Investitionsprogramm {n}capital expenditure program; capital expenditure programme [Br.] [Add to Longdo]
Kapital {n} | arbeitendes Kapital | totes Kapital | totes Kapital; totes Inventar | geistiges Kapital | betriebsnotwendiges Kapital | nicht betriebsnotwendiges Kapital | Kapital und Arbeitcapital | active capital | dormant capital; unemployed capital | dead stock | intellectual capital | operating capital | non-operating capital | capital and labour [Add to Longdo]
Kapitalabwanderung {f}capital outflow [Add to Longdo]
Kapitalanteil {m}capital share [Add to Longdo]
Kapitalaufwand {m}; Kapitalaufwendungen {pl}capital expenditure; capital spending [Add to Longdo]
Kapitalaufwand {m}capital outlay [Add to Longdo]
Kapitalbasis {f}capital base [Add to Longdo]
Kapitalbedarf {m}capital requirements [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイドルキャピタル[aidorukyapitaru] (n) idle capital [Add to Longdo]
カピタル[kapitaru] (n) capital [Add to Longdo]
キャピタリズム[kyapitarizumu] (n) capitalism; (P) [Add to Longdo]
キャピタル[kyapitaru] (n) capital [Add to Longdo]
キャピタルゲイン[kyapitarugein] (n) capital gain; (P) [Add to Longdo]
キャピタルベース[kyapitarube-su] (n) capital base [Add to Longdo]
キャピタルリスク[kyapitarurisuku] (n) capital risk [Add to Longdo]
キャピタルレター[kyapitarureta-] (n) capital letter [Add to Longdo]
キャピタルロス[kyapitarurosu] (n) capital loss [Add to Longdo]
キャピトル[kyapitoru] (n) (1) capital; (2) capitol [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 capital
   adj 1: first-rate; "a capital fellow"; "a capital idea"
   2: of primary importance; "our capital concern was to avoid
     defeat"
   3: uppercase; "capital A"; "great A"; "many medieval manuscripts
     are in majuscule script" [syn: {capital}, {great},
     {majuscule}]
   n 1: assets available for use in the production of further
      assets [syn: {capital}, {working capital}]
   2: wealth in the form of money or property owned by a person or
     business and human resources of economic value
   3: a seat of government
   4: one of the large alphabetic characters used as the first
     letter in writing or printing proper names and sometimes for
     emphasis; "printers once kept the type for capitals and for
     small letters in separate cases; capitals were kept in the
     upper half of the type case and so became known as upper-case
     letters" [syn: {capital}, {capital letter}, {uppercase},
     {upper-case letter}, {majuscule}] [ant: {lower-case letter},
     {lowercase}, {minuscule}, {small letter}]
   5: a center that is associated more than any other with some
     activity or product; "the crime capital of Italy"; "the drug
     capital of Columbia"
   6: the federal government of the United States [syn: {Capital},
     {Washington}]
   7: a book written by Karl Marx (1867) describing his economic
     theories [syn: {Das Kapital}, {Capital}]
   8: the upper part of a column that supports the entablature
     [syn: {capital}, {chapiter}, {cap}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top