ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cap

K AE1 P   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cap-, *cap*
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Capacity heapedความจุบุ้งกี๋ในการโกยเต็ม

English-Thai: Longdo Dictionary
capability(n) ความสามารถ, ขีดความสามารถ, ประสิทธิภาพ, สมรรถนะ, ปริมาณบรรจุ, See also: capacity, Syn. capableness
capacity(n) ความสามารถที่จะรับได้
bottle cap(n, jargon) ฝาขวด, See also: crown cap
crown cap(n) ฝาขวดเบียร์หรือน้ำอัดลม ซึ่งโดยมากขอบมีลักษณะเป็นหยักและตัวฝาทำจากโลหะ, See also: bottle cap
Image:
liquid capital(n) สังหาริมทรัพย์, ทรัพย์สินที่พร้อมจะเปลี่ยนรูปได้ทันที เช่น เงิน เป็นต้น, See also: movable property, A. fixed capital, Syn. fluid capital
Pediculus humanus capitis(n) เหา, Syn. human head louse
ice cap(n) ดินแดนที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งต่ำกว่า 50,000 ตารางกิโลเมตร เช่น บริเวณขั้วโลก
share capital(n) ทุนเรือนหุ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cap(vt) แตะหมวกคำนับ, See also: ถอดหมวกออกแสดงความเคารพ
cap(n) ฝาครอบ, Syn. top, lid, cover
cap(vt) สวมหมวก
cap(n) หมวก, See also: หมวกที่มีกระบังหน้า, Syn. hat, beret
cap(n) อักษรตัวใหญ่, Syn. capital letter
cape(n) เสื้อคลุมไม่มีแขน
cape(n) แหลม, See also: ส่วนของผืนดินที่ยื่นเข้าไปในน้ำ, Syn. headland, point, foreland
capo(n) คาโป้, See also: ไม้ขวางสายกีตาร์ที่ทำให้เสียงสูงขึ้น
capo(n) หัวหน้ากลุ่มมาเฟีย
caper(vi) กระโดดไปรอบๆ อย่างสนุกสนาน, Syn. frisk, gambol

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cap(แคพ) {capped,capping,caps} n. หมวก,หมวกเครื่องแบบ,หมวกผ้าไม่มีปีก,หมวกคนขี่ม้า,ฝาครอบ,ที่คลุม,สายฉนวน vt. ปกคลุม,ครอบ,ทำให้สมบูรณ์,ทำให้ดีกว่า, See also: capper n. ดูcap, Syn. headgear, headdress surpass
cap and gownn. หมวกและเสื้อปริญญา
capability(เคพะบิล'ลิที) n. ประสิทธิภาพ,สมรรถภาพ,สมรรถนะ,ปริมาณบรรจุ
capable(เค'พะเบิล) adj. ซึ่งสามารถ,มีฝีมือ,มีสติปัญญา,มีวิชา., See also: capabililty n. ดู capable, Syn. able
capacious(คะเพ'เ?ียส) adj. จุมาก,ใหญ่มาก,กว้างขวาง,มีเนื้อที่มาก, See also: capaciousness n. ดู capacious
capacity(คะแพซ'ซิที) n. ความสามารถที่จะรับ,ความจุ,ปริมาณ,สติปัญญา,ความสามารถ,สมรรถภาพ,ประสิทธิภาพ,การปฎิบัติหน้าที่,ความจุไฟฟ้า adj. จุเต็มที่,รับเต็มที่, Syn. size, power, position
capdabbr. chronic ambulator peritoneal dialysis
cape(เคพ) n. แหลม,ผ้าคลุมไหล่, See also: caped adj. ดู cape
caper(เค'เพอะ) {capered,capering,capers} vi. กระโดดโลดเต้น n. การกระโดดโลดเต้น,การยั่วเย้า,อาชญากรรม -Id. (cut a caper การเล่นกล,การกระโดดโลดเต้น), Syn. skip, prank, frolic
capercailzie(แคพเพอเคล'ยี,-ซี) n. ไก่ขนาดใหญ่, Syn. caperdaillie

English-Thai: Nontri Dictionary
cap(n) หมวกแก๊ป,ยอด,ฝาครอบ
cap(vt) ใส่หมวกแก๊ป,ต่อยอด,ครอบ,ปกคลุม
capability(n) ความสามารถ,สมรรถภาพ,ประสิทธิภาพ,ฝีมือ
capable(adj) สามารถ,มีฝีมือ,มีประสิทธิภาพ
capacious(adj) กว้างขวาง,จุ,ใหญ่,มีเนื้อที่มาก
capacity(n) ปริมาตร,ฐานะ,ความจุ,ความสามารถ,สมรรถภาพ,อัตรา,หน้าที่
caparison(n) เครื่องประดับม้า,เครื่องประกอบ,เครื่องตกแต่ง,เครื่องแต่งตัว
caparison(vt) ประดับ,ตกแต่ง,แต่งตัว
cape(n) ผ้าคลุมไหล่,แหลม
caper(n) การกระโดดโลดเต้น,การกระโดดเล่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cap crown; shell crownเปลือกครอบฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cap rockหินครอบ, หินกักกั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cap, knee; patellaสะบ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cap, skull; calvaria; concha of craniumฝากะโหลก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
capability, first strikeสมรรถภาพที่จะโจมตีก่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
capability, second strikeสมรรถภาพที่จะตอบโต้การโจมตี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
capable fault; active faultรอยเลื่อนมีพลัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
capacitorตัวเก็บประจุ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
capacitorตัวเก็บประจุ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
capacitorตัวเก็บประจุ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Capลักษณะคล้ายหมวก [การแพทย์]
Cap Cloudเมฆ (ยอดเขา) รูปหมวดแก๊ป หรือเมฆคลุม [อุตุนิยมวิทยา]
Cap Fillers, Under theเครื่องบรรจุใต้ฝา [การแพทย์]
Cap Rockชั้นหินที่ไม่ยอมให้ของเหลวหรือก๊าซไหลผ่าน, ชั้นหินที่ไม่ยอมให้ของเหลวหรือก๊าซไหลผ่าน ปิดทับอยู่ด้านบนของชั้นหินกักเก็บปิโตรเลียม และปิดกั้นไม่ให้ไฮโดรคาร์บอนหนีออกมาถึงพื้นผิวดินได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Cap, Osteocartilaginousลักษณะคล้ายหมวก [การแพทย์]
cap-and-tradeระบบการค้าคาร์บอนแบบกำหนดเพดานการลดและจัดสรรสิทธิ์ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก [เศรษฐศาสตร์]
Capabilityความสามารถ [การแพทย์]
Capability maturity model (Computeer software)รูปแบบการวัดวุฒิภาวะความสามารถในการทำงาน (ส่วนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Capability, Regenerativeความสามารถในการเพิ่มจำนวน [การแพทย์]
Capacit Transistorsตัวเก็บประจุ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
capacity[เคอะแพ้เซอะทิ] (n) วิสัย (อ้างอิง: พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน 2542 หน้า 1082)
capacity[เขอะแพ้เสอะถิ] (n) พิสัย
capitalเงินต้น
capital adequacy ratioอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
Capital punishment(n) มหันตโทษ (หมายถึงโทษตาย)
captionหัวข้อ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
capA banking scandal is sweeping across Capitol Hill.
capA boat capsized.
capA capital letter is used at the beginning of a sentence.
capA captain controls his ship and its crew.
capA captain is above a sergeant.
capA captain is in charge of his ship and its crew.
capA captain sometimes goes to Davy Jones's locker with his ship.
capA devastating earthquake hit the state capital.
capAfter this he went down to Capernaum with his mother and brothers and his disciples.
capA high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.
capAlfred was made captain of the team.
capAll of the factories are nearing capacity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร.อ.(n) captain, See also: Capt., Syn. ร้อยเอก
เข้ายึดครอง(v) seize, See also: capture, Syn. ยึดครอง, Ant. ปลดปล่อย, Example: รัสเซียส่งทหารเข้ายึดครองฮังการีในปีค.ศ.1956, Thai Definition: เข้าถือสิทธิครอบครอง
โทษประหารชีวิต(n) capital punishment, Syn. โทษประหาร, Example: ประชาชนเห็นว่าการนำโทษประหารชีวิตมาใช้อาจช่วยยับยั้งอาชญากรรมได้, Thai Definition: โทษทางอาญาขั้นสูงสุดที่ลงแก่ผู้กระทำความผิดโดยเอาตัวไปยิงให้ตาย
ลัทธิทุนนิยม(n) capitalism, Example: ขณะนี้เศรษฐกิจโลกถูกครอบงำด้วยลัทธิทุนนิยม ทำให้การแข่งขันกันมีระดับความรุนแรงมากขึ้น, Thai Definition: ลัทธินิยมที่แต่ละบุคคลมีสิทธิ์ที่จะถือครองทรัพย์สินและควบคุมกรรมวิธีการผลิตได้โดยตรง
แหลม(n) cape, See also: peninsula, Syn. คาบสมุทร
ระบบทุนนิยม(n) capitalism, Example: การอบรมเลี้ยงดูเด็กของผู้หญิงกำลังหมดไปในสังคมชนบท เมื่อระบบทุนนิยมเข้าไปดึงผู้หญิงให้ต้องทิ้งบ้านออกไปทำงานในโรงงานมากขึ้น, Thai Definition: ระบบเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานอยู่ที่การที่เอกชนหรือนายทุนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและการจำหน่ายเพื่อแสวงหากำไรสูงสุด
มหานคร(n) metropolis, See also: capital, Example: พล.อ.สุนทรประกอบธุรกิจร้านอาหารที่มหานครปารีส, Thai Definition: นครสำคัญขนาดใหญ่ซึ่งแวดล้อมไปด้วยชุมชนเมืองที่อยู่ใกล้เคียงหรือติดๆ กัน
โทษประหาร(n) death penalty, See also: capital punishment, Example: การกินสินบนควรเป็นความชั่วที่ถึงขั้นเป็นโทษประหาร, Thai Definition: โทษที่ศาลตัดสินให้ประหารชีวิตเสียให้ตาย
ราศีมกร(n) Capricorn, Syn. ราศีมังกร, มังกร, Example: การที่สามารถจัดรัฐบาลได้สำเร็จ อาจเป็นเพราะเสาร์ได้ย้ายไปอยู่ราศีมกรแล้วก็ได้, Thai Definition: ชื่อดาวราศีที่ 10, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ล่ม(v) sink, See also: capsize, submerge, go down, founder, Example: เรือได้ล่มและจมดิ่งสู่ใต้สายธารของลูกคลื่น, Thai Definition: กิริยาที่ไม่ทรงตัวอยู่ เอียงจนตะแคงหรือคว่ำ, กิริยาที่จม, ทำให้จมลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรตัวใหญ่[aksøn tūa yai] (n, exp) EN: capital letter  FR: lettre capitale [f] ; lettre majuscule [f] ; capitale [f]
อำเภอเมือง[amphoē meūang] (n, exp) EN: capital district ; provincial capital  FR: chef-lieu de province [m] ; préfecture [f]
อับปาง[appāng] (v) EN: capsize ; sink ; wreck ; founder  FR: faire nauvrage ; chavirer ; sombrer
บั้น[ban] (n) EN: ban (1,000 liter capacity unit)  FR: ban [m] (unité de capacité équivalant à 1.000 litres)
บัญชีทุน[banchī thun] (n, exp) EN: capital account
บั้นหลวง[banlūang] (n) EN: banluang [1,000 liter capacity unit]  FR: banluang [m] (unité de capacité équivalant à 1.000 litres)
ชบาหนู[chabānū] (n) EN: Turk's cap ; Sleeping hibiscus ; Wax Mallow
ใช้ทุนมาก[chai thun māk] (adj) EN: capital-intensive
ฉาก[chāk] (n) EN: scenery ; landscape
เชลย[chaloēi] (n) EN: captive ; prisoner  FR: prisonnier [m] ; captif [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CAP K AE1 P
CAPP K AE1 P
CAPS K AE1 P S
CAPE K EY1 P
CAPO K AA1 P OW0
CAPER K EY1 P ER0
CAPEN K EY1 P AH0 N
CAPLE K EY1 P AH0 L
CAP'S K AE1 P S
CAPED K EY1 P T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cap (v) kˈæp (k a1 p)
Capt (n) kˈæpt (k a1 p t)
cape (n) kˈɛɪp (k ei1 p)
caps (v) kˈæps (k a1 p s)
Capel (n) kæpˈɛl (k a p e1 l)
caper (v) kˈɛɪpər (k ei1 p @ r)
capes (n) kˈɛɪps (k ei1 p s)
capon (n) kˈɛɪpən (k ei1 p @ n)
Capcom (n) kˈæpkɒm (k a1 p k o m)
Capone (n) kəpˈoun (k @ p ou1 n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hè, ㄏㄜˋ, ] cap (a poem); respond in singing, #7 [Add to Longdo]
[dū, ㄉㄨ, ] capital city; metropolis; surname Du, #23 [Add to Longdo]
能力[néng lì, ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, ] capability; capable; able; ability, #316 [Add to Longdo]
[dù, ㄉㄨˋ, ] capacity; degree; degrees (of temperature); standard, #461 [Add to Longdo]
[liàng, ㄌㄧㄤˋ, ] capacity; quantity; amount; to estimate, #1,066 [Add to Longdo]
资本[zī běn, ㄗ ㄅㄣˇ, / ] capital (as in capitalism), #1,429 [Add to Longdo]
[Jīng, ㄐㄧㄥ, ] capital; Beijing (abbr.), #1,952 [Add to Longdo]
首都[shǒu dū, ㄕㄡˇ ㄉㄨ, ] capital (city), #2,995 [Add to Longdo]
[nài, ㄋㄞˋ, ] capable of enduring; able to tolerate; patient; durable; hardy; resistant, #3,346 [Add to Longdo]
资本主义[zī běn zhǔ yì, ㄗ ㄅㄣˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] capitalism, #4,060 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blindmutter {f} [techn.]cap nut; box nut [Add to Longdo]
Cappuccino {m} [cook.]cappuccino [Add to Longdo]
Captive {f}captive [Add to Longdo]
Hutmutter {f} [techn.]cap nut; domed nut; box nut [Add to Longdo]
Kopfschraube {f} (ohne Mutter, für Gewindebohrung) [techn.]cap screw [Add to Longdo]
Mütze {f}; Haube {f}; Kappe {f}; Deckel {m} | Mützen {pl}; Hauben {pl}cap | caps [Add to Longdo]
Tafelspitz {n} [cook.]cap of rump; boiled fillet of beef [Add to Longdo]
Zündblättchen {n} | Zündblättchen {pl}cap | caps [Add to Longdo]
Capueirawachtel {f} [ornith.]Spot-winged Wood Quail [Add to Longdo]
Kappengewinde {n}cap thread [Add to Longdo]
Laufflächengummi {m}cap (tyre); tread gum; tread rubber [Add to Longdo]
Laufflächenkrone {f}cap (tyre); tread cap [Add to Longdo]
Ventilkappe {f}cap (valve); valve cap [Add to Longdo]
Zwischenbau {m}cap ply; protector [Add to Longdo]
GAP : Gemeinsame AgrarpolitikCAP : Common Agricultural Policy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蒴(oK)[さく, saku] (n) (1) (uk) capsule (moss sporangium); (2) (See さく果) capsule (type of dehiscent fruit) [Add to Longdo]
1人あたり;1人当たり;一人当たり;一人あたり[ひとりあたり, hitoriatari] (exp,adv) per person; per capita; per head [Add to Longdo]
UA能力の登録[ユーエーのうりょくのとうろく, yu-e-nouryokunotouroku] (n) {comp} UA capabilities registration [Add to Longdo]
けた区切り機能;桁区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] (n) {comp} punctuation capability [Add to Longdo]
さく果;さっ果;蒴果(oK)[さくか(さく果;蒴果);さっか(さっ果;蒴果), sakuka ( saku ka ; i ka ); sakka ( satsu ka ; i ka )] (n) capsule (type of dehiscent fruit) [Add to Longdo]
し兼ねない;仕兼ねない[しかねない, shikanenai] (adj-i) (uk) (See 仕兼ねる) capable of anything; liable to do [Add to Longdo]
ずらかる[zurakaru] (v5r) to leave; to run away; to escape; to avoid detection after having done something; to play truant; to skedaddle [Add to Longdo]
せん状骨[せんじょうこつ, senjoukotsu] (n) scaphoid bone (in wrist near thumb) [Add to Longdo]
たる[taru] (aux-v) (after a noun, usu. as 〜たる者, etc.) (See たり,たるや) (those) who are; (that) which is; often used in relation to qualifications and requirements for a position; in the capacity of [Add to Longdo]
としては;としちゃ;としちゃあ[toshiteha ; toshicha ; toshichaa] (exp) (See として・1,は・1) as (for); for; in the capacity of [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
あげられる[あげられる, agerareru] to be captured (e.g. data) [Add to Longdo]
けた区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] punctuation capability [Add to Longdo]
エスケープ[えすけーぷ, esuke-pu] escape [Add to Longdo]
エスケープシークェンス[えすけーぷしーくえんす, esuke-pushi-kuensu] escape sequence [Add to Longdo]
エスケープシーケンス[えすけーぷしーけんす, esuke-pushi-kensu] escape sequence [Add to Longdo]
エスケープ文字[エスケープもじ, esuke-pu moji] escape character (ESC) [Add to Longdo]
エスケープ要素[エスケープようそ, esuke-pu youso] escape elements [Add to Longdo]
エンキャプシュレーション[えんきゃぷしゅれーしょん, enkyapushure-shon] encapsulation [Add to Longdo]
カプセル化[カプセルか, kapuseru ka] encapsulation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cap
   n 1: a tight-fitting headdress
   2: a top (as for a bottle)
   3: a mechanical or electrical explosive device or a small amount
     of explosive; can be used to initiate the reaction of a
     disrupting explosive [syn: {detonator}, {detonating device},
     {cap}]
   4: something serving as a cover or protection
   5: a fruiting structure resembling an umbrella or a cone that
     forms the top of a stalked fleshy fungus such as a mushroom
     [syn: {cap}, {pileus}]
   6: a protective covering that is part of a plant [syn: {hood},
     {cap}]
   7: an upper limit on what is allowed; "he put a ceiling on the
     number of women who worked for him"; "there was a roof on
     salaries"; "they established a cap for prices" [syn:
     {ceiling}, {roof}, {cap}]
   8: (dentistry) dental appliance consisting of an artificial
     crown for a broken or decayed tooth; "tomorrow my dentist
     will fit me for a crown" [syn: {crown}, {crownwork},
     {jacket}, {jacket crown}, {cap}]
   9: the upper part of a column that supports the entablature
     [syn: {capital}, {chapiter}, {cap}]
   v 1: lie at the top of; "Snow capped the mountains" [syn: {cap},
      {crest}]
   2: restrict the number or amount of; "We had to cap the number
     of people we can accept into our club"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top