ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

canvass

K AE1 N V AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -canvass-, *canvass*, canvas
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
canvass(n) การสำรวจความคิดเห็น
canvass(vi) เดินทางไปเพื่อถามผู้คนเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
canvass(vt) เดินทางไปเพื่อถามผู้คนเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง, Syn. poll, survey
canvass(vt) ตรวจสอบอย่างละเอียด, Syn. examine, investigate;discuss
canvass for(phrv) ลงเสียงสนับสนุน (ก่อนการเลือกตั้งจริง), See also: ออกเสียงให้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
canvass(แคน'เวิส) {canvassed,canvassing,canvasses} vt.,vi.,n. (การ) ตรวจสอบอย่างละเอียด,หาเสียง,ออกเที่ยวชักชวน,อภิปรายอย่างละเอียด,วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: canvasser n. ดู canvass, Syn. examine, survey

English-Thai: Nontri Dictionary
canvass(n) การถามสารทุกข์สุขดิบ,การตรวจตรา,การหาเสียง,การขอ
canvass(vt) ไต่ถาม,ตรวจตรา,หาเสียง,ขอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
canvass๑. การหาเสียง๒. การตรวจนับคะแนน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
canvass๑. การตรวจนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง๒. การออกหาเสียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
canvasser๑. ผู้ตรวจนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง๒. ผู้ตระเวนหาเสียง, ผู้ช่วยหาเสียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
canvasserผู้ชักชวน, ผู้ตรวจนับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
canvasser๑. กรรมการตรวจนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง๒. ผู้ช่วยหาเสียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
canvasser methodวิธีที่ผู้สัมภาษณ์กรอกแบบเอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
canvassI canvassed the whole town for orders.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดินตลาด(v) tout for order/business, See also: canvass custom, Syn. หาตลาด, สำรวจตลาด, Example: เขาเดินตลาดสำหรับสินค้าตัวใหม่, Thai Definition: วิ่งเต้นจำหน่ายสินค้า, เที่ยวเสาะแสวงหาแหล่งจำหน่ายสินค้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินตลาด[doēntalāt] (v) EN: tout for order ; tout for business ; canvass custom ; work as a travelling salesman  FR: démarcher
หัวคะแนน[hūakhanaēn] (n) EN: canvasser ; election canvasser ; election campaigner  FR: militant [m]
หยั่งเชิง[yang choēng] (v, exp) EN: sound out ; probe ; canvass ; explore
หยั่งท่าที[yang thāthī] (v, exp) EN: sound out ; probe ; canvass

CMU English Pronouncing Dictionary
CANVASS K AE1 N V AH0 S
CANVASSED K AE1 N V AH0 S T
CANVASSES K AE1 N V AH0 S IH0 Z
CANVASSERS K AE1 N V AH0 S ER0 Z
CANVASSING K AE1 N V AH0 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
canvass (v) kˈænvəs (k a1 n v @ s)
canvassed (v) kˈænvəst (k a1 n v @ s t)
canvasses (v) kˈænvəsɪz (k a1 n v @ s i z)
canvassing (v) kˈænvəsɪŋ (k a1 n v @ s i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mù, ㄇㄨˋ, ] canvass for contributions; to recruit; to collect; to raise, #6,946 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
外交員[がいこういん, gaikouin] (n) canvasser; door-to-door salesman [Add to Longdo]
外務員[がいむいん, gaimuin] (n) canvasser [Add to Longdo]
勧誘[かんゆう, kanyuu] (n,vs) invitation; solicitation; canvassing; canvasing; inducement; persuasion; encouragement; (P) [Add to Longdo]
勧誘員[かんゆういん, kanyuuin] (n) canvasser; traveling salesman; travelling salesman; door-to-door solicitor [Add to Longdo]
戸別訪問[こべつほうもん, kobetsuhoumon] (n,vs,adj-no) door-to-door visit; door-to-door canvassing; door-to-door canvasing; (P) [Add to Longdo]
聞き込み捜査;聞込み捜査[ききこみそうさ, kikikomisousa] (n) (police) legwork; house-to-house inquiry; canvassing; investigation carried out by questioning neighbours, bystanders, etc. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 canvass
   n 1: the setting for a narrative or fictional or dramatic
      account; "the crowded canvas of history"; "the movie
      demanded a dramatic canvas of sound" [syn: {canvas},
      {canvass}]
   2: an inquiry into public opinion conducted by interviewing a
     random sample of people [syn: {poll}, {opinion poll}, {public
     opinion poll}, {canvass}]
   3: a large piece of fabric (usually canvas fabric) by means of
     which wind is used to propel a sailing vessel [syn: {sail},
     {canvas}, {canvass}, {sheet}]
   4: a tent made of canvas fabric [syn: {canvas tent}, {canvas},
     {canvass}]
   5: an oil painting on canvas fabric [syn: {canvas}, {canvass}]
   6: the mat that forms the floor of the ring in which boxers or
     professional wrestlers compete; "the boxer picked himself up
     off the canvas" [syn: {canvas}, {canvass}]
   7: a heavy, closely woven fabric (used for clothing or chairs or
     sails or tents) [syn: {canvas}, {canvass}]
   v 1: get the opinions (of people) by asking specific questions
      [syn: {poll}, {canvass}, {canvas}]
   2: solicit votes from potential voters in an electoral campaign
     [syn: {canvass}, {canvas}]
   3: consider in detail and subject to an analysis in order to
     discover essential features or meaning; "analyze a sonnet by
     Shakespeare"; "analyze the evidence in a criminal trial";
     "analyze your real motives" [syn: {analyze}, {analyse},
     {study}, {examine}, {canvass}, {canvas}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top