ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cantankerous

K AE0 N T AE1 NG K ER0 AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cantankerous-, *cantankerous*, cantankerou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cantankerous(adj) ขี้หงุดหงิด (คำไม่เป็นทางการ), See also: ขี้หงุดหงิดและเอาใจยาก, ขี้บ่น, Syn. grouchy, peevish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cantankerous(แคนแทง'เคอเริส) adj. ชอบทะเลาะ,อารมณ์ร้าย,เจ้าอารมณ์, See also: cantankerousness n., Syn. quarrelsome, Ant. serene

English-Thai: Nontri Dictionary
cantankerous(adj) พาล,เอาใจยาก,ดื้อดึง,ฉุนเฉียว,ชวนทะเลาะ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm a cantankerous old soldier but not too stubborn to admit when I'm wrong.ฉันเป็นทหารเก่าแก่ แต่ก็ไม่หัวทึบเกินกว่าจะยอมรับเมื่อตัวเองผิด Centurion (2010)
- I knew it! It was too good to be true! - You cantankerous witch!Why dо thеy hіrе thеѕе grеаѕy ѕtubѕ? Cloud Atlas (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
CANTANKEROUS K AE0 N T AE1 NG K ER0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cantankerous (j) kˈæntˈæŋkərəs (k a1 n t a1 ng k @ r @ s)
cantankerously (a) kˈæntˈæŋkərəsliː (k a1 n t a1 ng k @ r @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
旋毛曲がり;つむじ曲がり[つむじまがり, tsumujimagari] (adj-na,n) perversity; cantankerous; eccentric [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cantankerous
   adj 1: stubbornly obstructive and unwilling to cooperate;
       "unions...have never been as bloody-minded about
       demarcation as the shipbuilders"- Spectator [syn:
       {bloody-minded}, {cantankerous}]
   2: having a difficult and contrary disposition; "a cantankerous
     and venomous-tongued old lady"- Dorothy Sayers [syn:
     {cantankerous}, {crotchety}, {ornery}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top