ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cannibal

K AE1 N AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cannibal-, *cannibal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cannibal(n) ผู้ที่กินเนื้อคนสดๆ, Syn. man-eater, headhunter
cannibalise(vt) นำชิ้นส่วนของอีกเครื่องยนต์หนึ่งมาซ่อมหรือสร้างอีกเครื่องยนต์หนึ่ง, Syn. cannibalize, salvage
cannibalize(vt) นำชิ้นส่วนของอีกเครื่องยนต์หนึ่งมาซ่อมหรือสร้างอีกเครื่องยนต์หนึ่ง, Syn. cannibalise, salvage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cannibal(แคน'นิเบิล) n.,adj. มนุษย์กินคน,คนกินเนื้อคน,สัตว์ที่กินสัตว์จำพวกเดียวกัน, See also: cannibalism n. ดู cannibal

English-Thai: Nontri Dictionary
cannibal(n) มนุษย์กินคน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cannibaliseกินเนื้อคน, In marketing and strategy, cannibalization refers to a reduction in the sales volume, sales revenue, or market share of one product as a result of the introduction of a new product by the same producer

CMU English Pronouncing Dictionary
CANNIBAL K AE1 N AH0 B AH0 L
CANNIBALS K AE1 N AH0 B AH0 L Z
CANNIBALISM K AE1 N AH0 B AH0 L IH2 Z AH0 M
CANNIBALIZE K AE1 N AH0 B AH0 L AY2 Z
CANNIBALIZING K AE1 N AH0 B AH0 L AY2 Z IH0 NG
CANNIBALIZATION K AE2 N AH0 B AH0 L IH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cannibal (n) kˈænɪbəl (k a1 n i b @ l)
cannibals (n) kˈænɪbəlz (k a1 n i b @ l z)
cannibalism (n) kˈænɪbəlɪzəm (k a1 n i b @ l i z @ m)
cannibalize (v) kˈænɪbəlaɪz (k a1 n i b @ l ai z)
cannibalized (v) kˈænɪbəlaɪzd (k a1 n i b @ l ai z d)
cannibalizes (v) kˈænɪbəlaɪzɪz (k a1 n i b @ l ai z i z)
cannibalistic (j) kˌænɪbəllˈɪstɪk (k a2 n i b @ l l i1 s t i k)
cannibalizing (v) kˈænɪbəlaɪzɪŋ (k a1 n i b @ l ai z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同类相食[tóng lèi xiāng shí, ㄊㄨㄥˊ ㄌㄟˋ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, / ] cannibalism [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kannibale {m} | Kannibalen {pl}cannibal | cannibals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カニバリズム[kanibarizumu] (n) cannibalism [Add to Longdo]
カニバル[kanibaru] (n) cannibal [Add to Longdo]
共食い[ともぐい, tomogui] (n,vs) cannibalism (in animals); mutual destruction; internecine struggle; eating each other; damaging each other [Add to Longdo]
食人[しょくじん, shokujin] (n) cannibalism [Add to Longdo]
食人種[しょくじんしゅ, shokujinshu] (n) cannibals [Add to Longdo]
人食い;人喰い;人喰(io)[ひとくい, hitokui] (n) (1) cannibalism; biting (someone); (adj-no) (2) man-eating (e.g. tiger); cannibalistic [Add to Longdo]
人食い人種[ひとくいじんしゅ, hitokuijinshu] (n) cannibals [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  cannibal
      n 1: a person who eats human flesh [syn: {cannibal}, {man-
           eater}, {anthropophagus}, {anthropophagite}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top