ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

canal

K AH0 N AE1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -canal-, *canal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
canal(n) คลอง
canalise(vt) ทำให้แม่น้ำลึกหรือกว้างขึ้น, Syn. canalize
canalize(vt) ทำให้แม่น้ำลึกหรือกว้างขึ้น, Syn. canalise
canal boat(n) เรือที่มีลักษณะแคบและยาวใช้แล่นในคลอง, Syn. barge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
canal(คะแนล') {canalled,canalling,canals} n. คลอง,ช่องทาง,ทางน้ำ,คู,หลอด,ท่อ,ช่อง. vt. ทำทางน้ำผ่าน
canaliculusn. ท่อเล็ก ๆ -pl. canaliculi
canallern. เรือบรรทุกที่ใช้แล่นบนคลอง
alimentary canalทางเดินอาหาร
decanal(เดค'นัล) adj. เกี่ยวกับคณบดี,เกี่ยวกับตำแหน่งหรือสำนักงานคณบดี
haversian canalร่องจิ๋วในกระดูก เป็นทางเดินของเส้นโลหิต
panama canaln. คลองปานามา

English-Thai: Nontri Dictionary
canal(n) คลอง,คู,ร่อง,ทางน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
canalหลอด, ทางเดิน, ทางไหล, ช่อง, คลอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canalคลอง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
canal, alimentary; tract, alimentary; tract, digestiveทางเดินอาหาร [มีความหมายเหมือนกับ enteron; gut ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canal, auditoryช่องหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canal, external auditoryช่องหูชั้นนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canal, internal auditoryช่องหูชั้นใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canal, semicircularหลอดกึ่งวงกลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canal, spinalช่องบรรจุไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canal, vertebralคลองกระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canaliculate-ร่องเล็กตามยาว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
canalcanal, คลอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Canal Raysรังสีแคเนล,รังสีแคแนล [การแพทย์]
Canal, Externalหูชั้นนอก [การแพทย์]
Canal, Hunter'sช่องทางหลอดเลือด [การแพทย์]
Canalicular Membranesเซลล์สีผิวตับด้านติดต่อกับท่อน้ำดี [การแพทย์]
Canaliculiคานาลิคูไล,หลอดน้ำดีขนาดเล็ก [การแพทย์]
Canaliculi, Upper Lowerท่อระบายน้ำขนาดเล็ก [การแพทย์]
Canalsคลอง [TU Subject Heading]
Canalsท่อ,ร่อง [การแพทย์]
Canals of Heringหลอดน้ำดี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
canalA canal flowed between two rows of houses.
canalCanals have been built to irrigate the desert.
canalShould the Suez and Panama Canals be internationalized?
canalThe canal can accommodate ships as large as 150,000 dead weight tons.
canalThe canal connects the Atlantic with the Pacific.
canalThe Panama Canal connects the Atlantic with the Pacific.
canalThe ship went through the Panama canal.
canalThe ship went through the Suez Canal.
canalThis ship is too big to pass through the canal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลำคลอง(n) canal, See also: course of a canal, Syn. คลอง, Example: อุบัติเหตุจมน้ำมักเกิดขึ้นกับผู้ซึ่งมีที่อยู่อาศัยใกล้แม่น้ำลำคลองหรือเดินทางทางเรือเป็นส่วนใหญ่
ฝั่งคลอง(n) canal bank, Syn. ฝั่ง, Example: เขานั่งยองสูบยาอยู่บนฝั่งคลอง ตรงร่มเงาของต้นมะพร้าว, Count Unit: ฝั่ง, Thai Definition: ที่ดินริมน้ำเป็นขอบเขตลำคลอง
ท้องคลอง(n) canal bed, See also: river bed, Example: ท้องคลองแห่งนี้ยังคงสงบเงียบเหมือนเดิม, Thai Definition: พื้นใต้น้ำของลำคลอง
คลอง(n) canal, See also: waterway, watercourse, Syn. ลำคลอง, Example: คลองแสนแสบเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อน, Count Unit: สาย, คลอง
คลองส่งน้ำ(n) canal, See also: waterway, watercourse, Example: ก.ท.ม.จะขุดรอกคลองส่งน้ำเร็วๆ นี้, Count Unit: สาย, คลอง
ชลธาร(n) canal, See also: lake
ชลสถาน(n) canal, See also: pond, cistern, Thai Definition: บ่อสระ
ลำธาร(n) canal, See also: waterway, watercourse, Syn. ลำน้ำ, สายธาร, Count Unit: สาย, คลอง
ลำน้ำ(n) canal, See also: waterway, watercourse, Syn. ลำธาร, สายธาร, Count Unit: สาย, คลอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่อง[chǿng] (n) EN: channel ; frequency channel  FR: chaîne [f] ; canal [m]
ช่องหู[chǿng hū] (n, exp) EN: auditory canal  FR: conduit auditif [m]
ช่องทาง[chǿngthāng] (n) EN: opportunity ; method ; means ; chance ; way ; opening ; channel  FR: moyen [m] ; chemin [m] ; méthode [f] ; canal [m]
ช่องทางการจำหน่าย[chǿngthāng kān jamnāi] (n, exp) EN: channel de distribution  FR: canal de distribution [m] ; circuit de commercialisation [m]
คลอง[khløng] (n) EN: canal ; waterway; watercourse ; khlong  FR: canal [m] ; klong = khlong [m] ; bras (d'un ncours d'eau) [m]
คลองชลประทาน[khløng chonlaprathān = khløng chonprathān] (n, exp) EN: irrigation canal  FR: canal d'irrigation [m]
คลองมหาสวัสดิ์[Khløng Mahā Sawat] (n, exp) EN: Maha Sawat canal
คู[khū] (n) EN: ditch ; gutter ; trench ; moat ; irrigation canal  FR: fossé [m] ; tranchée [f] ; rigole [f]
คูเมือง[khūmeūang] (n) EN: moat ; ditch ; small canal ; trench ; gutter
ลำคลอง[lamkhløng] (n) EN: canal ; course of a canal

CMU English Pronouncing Dictionary
CANAL K AH0 N AE1 L
CANALE K AA0 N AA1 L IY0
CANALS K AH0 N AE1 L Z
CANAL'S K AH0 N AE1 L Z
CANALES K AE1 N AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
canal (n) kˈənˈæl (k @1 n a1 l)
canals (n) kˈənˈælz (k @1 n a1 l z)
canalize (v) kˈænəlaɪz (k a1 n @ l ai z)
canalized (v) kˈænəlaɪzd (k a1 n @ l ai z d)
canalizes (v) kˈænəlaɪzɪz (k a1 n @ l ai z i z)
canalizing (v) kˈænəlaɪzɪŋ (k a1 n @ l ai z i ng)
canalization (n) kˌænəlaɪzˈɛɪʃən (k a2 n @ l ai z ei1 sh @ n)
canalizations (n) kˌænəlaɪzˈɛɪʃənz (k a2 n @ l ai z ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
运河[yùn hé, ㄩㄣˋ ㄏㄜˊ, / ] canal, #14,738 [Add to Longdo]
人工河[rén gōng hé, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄏㄜˊ, ] canal; man-made waterway [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kanalsystem {n}canal system [Add to Longdo]
Rheinseitenkanal {m}canal parallel to the Rhine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリーク[kuri-ku] (n) (1) cleek (golf - type of fairway wood); (2) creek; waterway, including irrigation or drainage canal; (3) clique; (4) creak; (P) [Add to Longdo]
シモフリアイゴ;ホワイトスポッティド・スパインフット;ホワイトスポッティドスパインフット[shimofuriaigo ; howaitosupotteido . supainfutto ; howaitosupotteidosupainfutto] (n) white-spotted spinefoot (Siganus canaliculatus, species of Indo-West Pacific rabbitfish) [Add to Longdo]
スエズ運河[スエズうんが, suezu unga] (n) Suez Canal [Add to Longdo]
パナマックス[panamakkusu] (n) Panamax (maximum size of ship that can pass through the Panama Canal) [Add to Longdo]
運河[うんが, unga] (n) canal; waterway; (P) [Add to Longdo]
下水溝[げすいこう, gesuikou] (n) drainage ditch; canal [Add to Longdo]
可動堰[かどうぜき, kadouzeki] (n) canal gates; river gates [Add to Longdo]
河渠[かきょ, kakyo] (n) waterway; canal; river [Add to Longdo]
外耳道[がいじどう, gaijidou] (n) external auditory canal (meatus) [Add to Longdo]
渠河[きょが, kyoga] (n) (obsc) waterway; canal; river [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 canal
   n 1: (astronomy) an indistinct surface feature of Mars once
      thought to be a system of channels; they are now believed
      to be an optical illusion
   2: a bodily passage or tube lined with epithelial cells and
     conveying a secretion or other substance; "the tear duct was
     obstructed"; "the alimentary canal"; "poison is released
     through a channel in the snake's fangs" [syn: {duct},
     {epithelial duct}, {canal}, {channel}]
   3: long and narrow strip of water made for boats or for
     irrigation
   v 1: provide (a city) with a canal [syn: {canal}, {canalize},
      {canalise}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top