ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

call out

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -call out-, *call out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
call out(phrv) ตะโกนเรียก, Syn. cry out, roar out, shout out
call out(phrv) เรียกให้มาช่วย, See also: สั่งให้มาช่วย, Syn. get out
call out(phrv) ทำให้เห็น, See also: ทำให้ได้ใช้ บางสิ่ง, Syn. bring out
call out(phrv) กระตุ้นให้ประท้วงหยุดงาน, See also: ทำให้ประท้วงหยุดงาน, Syn. bring out
call out(phrv) เชิญให้ออกมาต่อสู้, Syn. call down

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
call outI call out in a loud voice but there is no reply.
call outLet's call out to the people around the world.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขานชื่อ(v) call out names during a roll call, See also: make a roll call, announce, Syn. เรียกชื่อ, Example: ทหารถูกขานชื่อทีละคนตามลำดับยศ
ขานตอบ(v) call out in reply, See also: give an answering call, answer, reply, Syn. ขานรับ, Example: ครูเริ่มอ่านบัญชีรายชื่อแต่ไม่มีใครขานตอบ
กู่(v) holler, See also: call out, shout, cry out, hail, yell, Syn. ร้อง, กู่ร้อง, ร้องเรียก, กู่เรียก, Example: ชะนีกู่เสียงเล็กแหลมก้องอยู่ทั้งหุบเขา, Thai Definition: ส่งเสียงเป็นสัญญาณให้รู้ว่าอยู่ที่ไหน โดยปกติเปล่งเสียง วู้
ขาน(v) call out, See also: call, Syn. เรียก, เรียกชื่อ, ขานชื่อ, Example: คุณครูขานชื่อนักเรียนทุกคนเพื่อจะดูว่าใครขาดเรียน, Thai Definition: เรียกชื่อเพื่อให้ตอบกลับมา
เพรียก(v) call out, See also: cry, shout, Syn. เรียก, เรียกหา, เพรียกหา, Example: ฉันได้ยินทะเลเพรียกหามาตามสายลม, Thai Definition: ร้องเรียกด้วยเสียงเซ็งแซ่
เพรียกพร้อง(v) call out, See also: chirp, cry, shout, Thai Definition: ร้องเซ็งแซ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กู่[kū] (v) EN: call out ; shout out ; holler (Am.)
เรียกชื่อ[rīek cheū] (v) EN: designate ; call ; call out names ; call the roll ; make a roll call  FR: appeler ; désigner ; nommer ; faire l'appel
ตะโกน[takōn] (v) EN: shout ; bawl ; holler ; roar ; call out ; cry out ; yell ; exclaim ; scream ; bellow  FR: crier ; s'écrier
ตะโกนเรียก[takōn rīek] (v, exp) EN: hail ; holler ; call out ; cry out ; call someone loudly  FR: crier ; s'écrier

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiū, ㄒㄧㄡ, ] call out; jeer, #35,140 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こら[kora] (conj,int) (1) interjection meant to scold or reprove someone; hey!; (2) interjection to call out to someone; hey! [Add to Longdo]
呼ばわる[よばわる, yobawaru] (v5r,vi) to call out; to shout [Add to Longdo]
呼びかける(P);呼び掛ける(P);呼掛ける[よびかける, yobikakeru] (v1,vt) to call out to; to accost; to address (crowd); to appeal; (P) [Add to Longdo]
呼び回る[よびまわる, yobimawaru] (v5r,vt) to call out (for someone) [Add to Longdo]
呼び合う[よびあう, yobiau] (v5u) to call each other; to call out to one another [Add to Longdo]
呼び上げる[よびあげる, yobiageru] (v1,vt) to call out [Add to Longdo]
呼び立てる[よびたてる, yobitateru] (v1,vt) to call out; to ask someone to come [Add to Longdo]
呼ぶ(P);喚ぶ[よぶ, yobu] (v5b,vt) (1) to call out (to); to call; to invoke; (2) to summon (a doctor, etc.); (3) to invite; (4) to designate; to name; to brand; (5) to garner (support, etc.); to gather; (6) (arch) (See 娶る) to take as one's wife; (P) [Add to Longdo]
召し出す[めしだす, meshidasu] (v5s,vt) to call out; to summon [Add to Longdo]
召し上げる;召上げる[めしあげる, meshiageru] (v1,vt) (1) to forfeit; to confiscate; (2) to call out; to summon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 call out
   v 1: utter aloud; often with surprise, horror, or joy; "`I won!'
      he exclaimed"; "`Help!' she cried"; "`I'm here,' the mother
      shouted when she saw her child looking lost" [syn:
      {exclaim}, {cry}, {cry out}, {outcry}, {call out}, {shout}]
   2: call out loudly, as of names or numbers
   3: challenge to a duel; "Aaron Burr called out Alexander
     Hamilton"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top