ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

call on

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -call on-, *call on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
call on(phrv) แวะเยี่ยม, See also: เยี่ยมเยียน, แวะหา, Syn. wait on
call on(phrv) เลือก (ให้ทำบางสิ่ง)
call on(phrv) ใช้, See also: เรียกใช้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
call onเรียกร้อง เช่น He called on the government to urgently help him.

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
call onAnd I call on the chairman of the Education Committee to support the motion.
call onAn old friend will call on me tomorrow.
call onBe sure to call on me when you come this way.
call onCall on ambulance.
call onCall on me if you need my assistance.
call onCall on the police.
call onCall on us in case of any difficulties.
call onCan I make a credit card call on this public phone?
call onDid anybody call on you yesterday?
call onDon't bother to call on him.
call onDon't fail to call on me when you come this way.
call on"Do you mind if I call on you sometime?" "No, not at all."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สู่(v) visit, See also: call on, drop in on, stop by, look someone up, Example: ฉันก็ไปหาไปสู่ยายกับตาอยู่เรื่อยๆ, Thai Definition: ไปเยี่ยม
เข้าหา(v) meet, See also: call on, see, Syn. เข้าพบ, Example: นักการเมืองเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อขอความเห็นใจ, Thai Definition: ไปให้ผู้ใหญ่เห็นหน้าอย่างอ่อนน้อม
มาหา(v) come to meet, See also: call on, drop in on, stop by, visit, Syn. มา, Example: ป้ามาหาพ่อที่บ้านเมื่อวานนี้ แต่พ่อไม่อยู่
หาสู่(v) visit, See also: call on, drop in, Syn. มาเยี่ยม, ไปมาหาสู่, Example: ถึงแม้จะต้องแยกย้ายกันไปแต่เรายังไปมาหาสู่กันอยู่เสมอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หา[hā] (v) EN: call ; visit ; see ; meet; call on ; visit ; drop in  FR: visiter ; rendre visite ; voir
หาสู่[hāsū] (v) EN: visit ; call on ; drop in
ขาน[khān] (v) EN: call on ; announce  FR: répondre à l'appel
มาหา[mā hā] (v, exp) EN: come to meet ; call on ; drop in on ; stop by ; visit  FR: venir voir qqn ; rendre visite à ; venir rencontrer
ระลึกชาฅิ[raleuk chāt] (v, exp) EN: recall a previous life ; recall one's former incarnation ; recall a former existence  FR: se souvenir d'une vie antérieure
สู่[sū] (v) EN: visit ; call on ; drop in on ; stop by ; look someone up  FR: rendre visite
ทวนความจำสมัยเด็ก[thūan khwāmjam samai dek] (xp) EN: recall one's childhood days
แวะ[wae] (v) EN: stop ; call at ; call on ; drop in ; break the journey ; make a side trip  FR: s'arrêter ; faire un arrêt
แวะเยี่ยม[wae yīem] (v, exp) EN: visit ; drop in/by ; call on  FR: passer chez
เยือน[yeūoen] (v) EN: visit ; pay a visit ; call on ; see ; drop in ; drop by ; stop by

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自称[zì chēng, ㄗˋ ㄔㄥ, / ] call oneself; claim to be; profess, #6,184 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kundenbesuch {m} | Kundenbesuche {pl}call on customers | calls on customers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ワン切り[ワンぎり;ワンギリ, wan giri ; wangiri] (n) one mobile telephone ring (used by companies, usually sex-related, to register a phone number on a mobile in the hope people will return the call. Also used between acquaintances when swapping telephone numbers, or to get another person to call oneself) [Add to Longdo]
称す[しょうす, shousu] (v5s,vt) (1) (See 称する) to take the name of; to call oneself; (2) to pretend; to feign; to purport [Add to Longdo]
称する[しょうする, shousuru] (vs-s,vt) (1) to take the name of; to call oneself; (2) to pretend; to feign; to purport; (P) [Add to Longdo]
鼎の軽重を問う[かなえのけいちょうをとう, kanaenokeichouwotou] (exp,v5u) to call one's ability into question; to weigh one's ability [Add to Longdo]
当てる[あてる, ateru] (v1,vt) (1) to hit; (2) to expose; (3) to apply (e.g. patch); (4) to allot; to call on someone (e.g. in class); (5) to guess (an answer); (6) to make a hit (e.g. in a lottery); (P) [Add to Longdo]
拝趨[はいすう, haisuu] (n,vs) (hum) (See 参上) to visit someone; to call on [Add to Longdo]
罷り越す[まかりこす, makarikosu] (v5s,vi) to visit; to call on [Add to Longdo]
訪れる[おとずれる(P);おとづれる, otozureru (P); otodureru] (v1,vt) (1) to visit; to call on; (v1,vi) (2) to arrive; to come; to appear; (P) [Add to Longdo]
名乗る(P);名のる;名告る[なのる, nanoru] (v5r,vi) to call oneself (name, label, etc.); to give one's name (as); to impersonate or claim (to be someone); (P) [Add to Longdo]
友人を訪ねる[ゆうじんをたずねる, yuujinwotazuneru] (exp,v1) to call on a friend [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 call on
   v 1: have recourse to or make an appeal or request for help or
      information to; "She called on her Representative to help
      her"; "She turned to her relatives for help" [syn: {call
      on}, {turn}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top