ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

call back

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -call back-, *call back*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
call back(phrv) เรียกกลับมา, See also: ร้องเรียกกลับมา
call back(phrv) โทรศัพท์กลับมา, See also: โทรกลับ
call back(phrv) ตะโกนกลับ
call back(phrv) ทำให้ (บางสิ่ง) กลับคืนมา, See also: ทำให้หาย, ทำให้ฟื้นคืน
call back(phrv) บอกให้กลับไปทำงาน
call back(phrv) จำ, See also: จดจำ, จำได้
call back(phrv) ถอนคำพูด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
call backการกลับไปติดต่อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
call backI'll call back at four o'clock.
call backI will call back in twenty minutes.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โทรกลับ[thō klap] (v, exp) EN: call back ; return the telephone call   FR: rappeler
โทรกลับมา[thō klap mā] (v, exp) EN: call back
โทรศัพท์กลับ[thōrasap klap] (v, exp) EN: call back  FR: rappeler

Japanese-English: EDICT Dictionary
呼び返す[よびかえす, yobikaesu] (v5s,vt) to call back; to recall [Add to Longdo]
呼び戻す(P);呼戻す[よびもどす, yobimodosu] (v5s,vt) to call back; to call home; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 call back
   v 1: cause to be returned; "recall the defective auto tires";
      "The manufacturer tried to call back the spoilt yoghurt"
      [syn: {recall}, {call in}, {call back}, {withdraw}]
   2: recall knowledge from memory; have a recollection; "I can't
     remember saying any such thing"; "I can't think what her last
     name was"; "can you remember her phone number?"; "Do you
     remember that he once loved you?"; "call up memories" [syn:
     {remember}, {retrieve}, {recall}, {call back}, {call up},
     {recollect}, {think}] [ant: {blank out}, {block}, {draw a
     blank}, {forget}]
   3: return or repeat a telephone call; "I am busy right now--can
     you call back in an hour?"; "She left a message but the
     contractor never called back"
   4: summon to return; "The ambassador was recalled to his
     country"; "The company called back many of the workers it had
     laid off during the recession" [syn: {recall}, {call back}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top