ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

call

K AO1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -call-, *call*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
call pay(phrase) การจ่ายค่าจ้างเมื่อลูกจ้างมารายงานตัวเพื่อทำงาน

English-Thai: Longdo Dictionary
genetically(adv) ด้วยกลไกทางพันธุกรรม เช่น scientific and consumer concerns about genetically engineered and modified foods
collect call(n) โทรศัพท์เรียกเก็บเงินปลายทาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
call(n) การมาเยี่ยม, Syn. visit, visiting
call(n) การเรียก, See also: การตะโกนเรียก, Syn. yell, cry, whoop
call(n) การสนทนาทางโทรศัพท์
call(n) ความต้องการ, Syn. demand
call(vt) โทรศัพท์ไปหา, Syn. telephone, call up, ring, phone
call(vi) โทรศัพท์ไปหา
call(vt) เรียก, See also: ร้องเรียก, ตะโกนเรียก
call(vi) เรียก, See also: ร้องเรียก, ตะโกนเรียก, Syn. shout, call out, cry out
call(vt) เรียกว่า
call(n) สัญญาณ, Syn. signal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
call(คอล) {called,calling,calls} vt.,vi.,n. (การ) เรียก,ร้องเรียก,ร้องขอ,เรียกให้ตื่น,อ่านออกเสียง,เข้าใจว่า,ถือว่า,ให้ชื่อ,มีชื่อ,มีนามว่า,เรียกไพ่,โทรศัพท์,สั่ง,ออกคำสั่ง,ไปเยี่ยม,แวะรับ,ตำหนิ,เลียนแบบ, Syn. exclaim เรียกเป็นคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม หมายถึง การสั่งให้โอนย้ายการทำงานชั่วคราวจากโปรแกรมหลัก main program ที่ทำอยู่ ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย subprogram เป็นการชั่วคราว เมื่อทำงาน ในโปรแกรมย่อยเสร็จแล้ว ก็จะส่งผลที่ได้กลับไปทำในโปรแกรมหลักต่อ โดยจะกลับไปเริ่มที่คำสั่งถัดจากคำสั่ง "call" นั้น
call girln. นางทางโทรศัพท์,โสเภณี
call loann. การยืมที่ต้องใช้คืนเมื่อถูกเรียกให้ใช้คืน
call numbern. หมายเลขหิ้งหนังสือ
call-in(คอล'อิน) n. การสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อกระจายเสียง adj. เกี่ยวกับการสนทนาทางโทรศัพท์ที่กระจายเสียง
callboy(คอล'บอย) n. พนักงานชายบริการในโรงแรม,พนักงานคอยเรียกผู้แสดงขึ้นเวที
caller(คอล'เลอะ) n. คนร้องเรียก,สิ่งเรียก,สิ่งที่เรียกร้อง,ผู้ไปเยี่ยม,ผู้โทรศัพท์,ผู้เรียกประชุม
calligraphy(คะลิก'กระพี) n. ลายมือดี,ลายมือสวย,การคัดลายมือ,ศิลปะการคัดลายมือ., See also: calligrapher n. ผู้มีลายมือดี calligraphist n. ผู้มีลายมือดี calligraphic adj. ลายมือดี calligraphical adj. ลายมือดี
calling(คอล'ลิง) n. การเรียกร้อง,อาชีพ,การเยี่ยม,สิ่งดลใจ,การประชุม, Syn. vocation
calling cardn. นามบัตร,บัตรผู้มาเยี่ยม., Syn. visiting card

English-Thai: Nontri Dictionary
call(vt) ร้อง,ร้องเรียก,เรียกหา,มาหา,เยี่ยมเยียน,โทรศัพท์
CALL call girl(n) นางทางโทรศัพท์
caller(n) ผู้ขานชื่อ,ผู้เรียก,ผู้ไปเยี่ยม,ผู้มาหา
calling(n) อาชีพ,การเรียกร้อง,การเยี่ยมเยียน,การไปมาหาสู่
callisthenics(n) การบริหารกาย,การเพาะกาย
callous(adj) แข็ง,ด้าน,กระด้าง,ใจแข็ง,ใจดำ,ไม่เห็นใจ
callow(adj) ยังเล็ก,ยังหนุ่ม,ยังเด็ก,อ่อนหัด
automatically(adv) ด้วยตนเอง,อย่างอัตโนมัติ
botanically(adv) ในทางพฤกษศาสตร์
characteristically(adv) โดยมีลักษณะพิเศษ,โดยมีลักษณะเฉพาะ,โดยมีคุณสมบัติพิเศษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
call๑. เรียก๒. การเรียก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
callการเรียกประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
callเบี้ยพีแอนด์ไอ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
call๑. การทวงถาม (ให้ชำระหนี้) (ปพพ.)๒. การเรียก (ให้ชำระหนี้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
call๑. เรียก๒. การเรียก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
call backการกลับไปติดต่อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
call by nameเรียกด้วยชื่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
call by needเรียกตามความต้องการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
call by referenceเรียกโดยอ้างอิง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
call by valueเรียกด้วยมูลค่า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Call centersศูนย์ประสานงานบริการ [TU Subject Heading]
Call numberเลขเรียกหนังสือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Call numberเลขเรียกหนังสือ, เลขเรียกหนังสือ, Example: หมายถึง รหัส หรือ สัญลักษณ์ที่บรรณารักษ์กำหนดขึ้นสำหรับระบุถึงหนังสือแต่ละชื่อเรื่อง หรือวัสดุห้องสมุดแต่ละชิ้น เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดใช้เป็นจุดเข้าถึงวัสดุของห้องสมุด ซึ่งทำหน้าที่เป็นเหมือนบ้านเลขที่ หรือตำแหน่งของหนังสือแต่ละชื่อเรื่องที่มีอยู่ในห้องสมุดนั่นเอง เมื่อต้องการหาหนังสือชื่อเรื่องนั้น โดยสืบค้นจากบัตรรายการ หรือสืบค้นจากฐานข้อมูลห้องสมุด ได้ทราบถึงเลขเรียกหนังสือ จึงใช้เลขเรียกหนังสือนั้น หาหนังสือที่ต้องการว่าอยู่ที่ชั้นหนังสือใดของห้องสมุด นอกจากนี้ ใช้ในการสื่อสารกับบรรณารักษ์ในงานบริการจ่ายรับหนังสือ บริการตอบคำถาม ฯลฯ และให้บรรณารักษ์ใช้ประโยชน์ในการจัดหา การให้บริการ การจัดเก็บ และการสำรวจวัสดุห้องสมุด เนื่องจากใช้เลขเรียกหนังสือเป็นการอ้างถึงหนังสือแต่ละชื่อเรื่องนั่นเอง

เลขเรียกหนังสือ ประกอบด้วยส่วนที่สำคัญ 2 ส่วน คือ เลขหมู่ และเลขผู้แต่ง

1. เลขหมู่ (Classification number) เป็นรหัสหรือสัญลักษณ์ที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้แทนเนื้อหาของหนังสือ ได้มาจากระบบการจัดหมวดหมู่ เช่น ระบบการจัดหมวดหมู่ทศนิยมของดิวอี้ หรือระบบการจัดหมวดหมู่ของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน หรือเป็นระบบการจัดหมวดหมู่ที่ห้องสมุดกำหนดขึ้นใช้เอง

ตัวอย่าง H (ระบบการจัดหมวดหมู่ของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน) หมายถึง เนื้อหาในสาขาสังคมศาสตร์

025.433 (ระบบการจัดหมวดหมู่ทศนิยมของดิวอี้) หมายถึง เลขที่ใช้แทนเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดหมู่หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

วพ หมายถึง รหัสเพื่อใช้แทนประเภทของหนังสือที่เป็นวิทยานิพนธ์

สวทช. สก. 8 หมายถึง รหัสและเลขที่ใช้หนังสือที่ออกโดยสำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประเภทหนังสือทั่วไป

2. เลขผู้แต่ง (Author number) หรือเลขหนังสือ (Book number) เป็นสัญลักษณ์ที่กำหนดขึ้น แทนชื่อเต็มของผู้แต่งหรือรายการหลักในการลงรายการหนังสือ มักใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรผสมกับตัวเลข โดยใช้อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง หรือชื่อสกุลของผู้แต่ง (กรณีที่เป็นผู้แต่งชาวต่างประเทศ) ที่เป็นรายการหลัก ผสมกับตัวเลขที่กำหนดให้สำหรับผู้แต่งแต่ละคนตามคู่มือสำหรับกำหนดเลขประจำผู้แต่ง

ตัวอย่าง 025.433 อ555ค

เลขเรียกหนังสือนี้ มาจากหนังสือชื่อ "คู่มือการจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน" เขียนโดย อัมพร ทีขะระ จึงได้เลขหมู่เป็น 025.433 ส่วน อ555 คือ หมายเลขผู้แต่งสำหรับ อัมพร ส่วน ค หมายถึง อักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง คือ คู่มือ

การกำหนดเลขผู้แต่ง ช่วยให้หนังสือแต่ละเล่มมีเลขเรียกหนังสือที่ไม่ซ้ำกัน กรณีที่หนังสือมีเนื้อหาเหมือนกันหรือคล้ายกัน และมีการกำหนดเลขหมู่ออกมาเหมือนกัน จากตัวอย่าง ข้างต้น ถ้าห้องสมุดมีการจัดซื้อหนังสือเกี่ยวกับการจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน เข้ามาโดยผู้แต่งที่เขียนหลายๆ คน เลขผู้แต่งจะเป็นตัวแสดงให้เห็นความแตกต่างของผู้เขียนแต่ละคน

ตัวอย่าง ห้องสมุดมีหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน โดยมีการกำหนดชื่อเรื่องที่เหมือนกัน หรือคล้ายกัน ได้แก่

การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน โดย กมลา รุ่งอุทัย จะมีเลขเรียกหนังสือเป็น 025.433 ก138

การจัดหมู่หนังสือระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน โดย บุญถาวร หงสกุล จะมีเลขเรียกหนังสือเป็น 025.433 บ455

การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน โดย ระเบียบ สุภวิรี จะมีเลขเรียกหนังสือเป็น 025.433 ร235

คู่มือการจัดหมู่หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน โดย วิลัย อัคคอิชยา จะมีเลขเรียกหนังสือเป็น 025.433 ว716

คู่มือการจัดหมู่หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน โดย อัมพร ทีขะระ จะมีเลขเรียกหนังสือเป็น 025.433 อ555

ดังนั้น เมื่อเรียงเลขเรียกหนังสือ จะเห็นความแตกต่างของเลขผู้แต่ง ภายใต้เลขหมู่หนังสือเดียวกัน

025.433 ก138

025.433 บ455

025.433 ร235

025.433 ว716

025.433 อ555

3. สัญลักษณ์อื่นๆ ที่ประกอบอยู่ในเลขเรียกหนังสือ

3.1 อักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง กรณีที่ผู้แต่งคนเดียวกันแต่งหนังสือที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน แต่ใช้ชื่อเรื่องต่างกัน กรณี จะมีเลขหมู่ เหมือนกัน เลขผู้แต่ง เหมือนกัน จะทำให้เกิดความซ้ำของเลขเรียกหนังสือได้ จึงได้มีการกำหนดให้ใช้อักษรตัวแรกของชื่อเรื่องใส่ไว้หลังเลขผู้แต่ง

ตัวอย่าง

โฆษณาไทยสมัยแรก โดย เอนก นาวิกมูล เลขหมู่ คือ 659.1 เลขผู้แต่ง คือ อ893

โฆษณาคลาสลิค โดย เอนก นาวิกมูล เลขหมู่คือ 659.1 เลขผู้แต่ง คือ อ 893

โฆษณาไทย โดย เอนก นาวิกมูล เลขหมู่ คือ 659.1 เลขผู้แต่ง คือ อ893

659.1 ในระบบการจัดหมู่ทศนิยมดิวอี้ หมายถึง การโฆษณา แต่เผอิญ เอนก นาวิกมูล แต่งหนังสือโดยใช้ชื่อว่า โฆษณา ขึ้นต้นอยู่หลายเรื่อง ถ้าจะให้เลขเรียกหนังสือ เป็น 659.1 อ893ฆ ก็จะซ้ำกันทั้งหมด ทั้งๆ ที่เป็นคนละชื่อเรื่องกัน จึงใส่ตัวอักษรอีกตัวหนึ่งเพื่อให้เกิดความแตกต่าง เช่น

659.1 อ893ฆ โฆษณาไทยสมัยแรก

659.1 อ893ฆค โฆษณาคลาสลิค

659.1 อ893ฆษ โฆษณาไทย

3.2 กำหนดสัญลักษณ์แทนประเภทของหนังสือ ส่วนมากใส่ไว้เหนือเลขหมู่ เช่น หมวดหนังสืออ้างอิง ใช้ตัว อ (คือ อ้างอิง สำหรับหนังสืออ้างอิงภาษาไทย) และ R หรือ Ref (คือ Reference สำหรับหนังสืออ้างอิงภาษาต่างประเทศ)

อ 495.913 สำหรับ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ที่ใช้เลขหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้

อ PL4185 สำหรับ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ที่ใช้เลขหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

3.3 สัญลักษณ์ระบุแทนปีที่พิมพ์ของหนังสือ ในกรณีที่หนังสือชื่อเรื่องเดียวกัน และผู้แต่งคนเดียวกัน จัดพิมพ์ออกจำหน่ายมากกว่า 1 ครั้ง มักจะใส่ปีที่พิมพ์เพื่อให้ความแตกต่างและให้ทราบว่าเล่มใดมีความทันสมัยมากกว่ากัน โดยใส่ถัดจากเลขผู้แต่ง

ตัวอย่าง

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 พิมพ์ในปี 2498 มีเลขหมู่ เป็น อ 495.913 พร174 2498

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 พิมพ์ในปี 2502 มีเลขหมู่ เป็น อ 495.913 พร174 2502

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 พิมพ์ในปี 2512 มีเลขหมู่ เป็น อ 495.913 พร174 2512

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 พิมพ์ในปี 2523 มีเลขหมู่ เป็น อ 495.913 พร174 2523

3.4 การกำหนดสัญลักษณ์บอกจำนวนซ้ำ กรณีที่ห้องสมุดมีหนังสือชื่อเรื่องเดียวกัน ผู้แต่งคนเดียว ปีพิมพ์เดียวกัน มากกว่า ๑ ฉบับ จะมีการกำหนดลำดับของจำนวนหนังสือแต่ละเล่มไว้ด้วย เป็น ฉ หมายถึง ฉบับ (สำหรับหนังสือภาษาไทย) และ C หมายถึง Copy (สำหรับหนังสือภาษาอังกฤษ) เช่น

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 พิมพ์ในปี 2523 มีจำนวน ๕ ฉบับ มีเลขหมู่ เป็น

อ 495.913 พร174 2523 ฉ.1

อ 495.913 พร174 2523 ฉ.2

อ 495.913 พร174 2523 ฉ.3

อ 495.913 พร174 2523 ฉ.4

อ 495.913 พร174 2523 ฉ.5

3.5 สัญลักษณ์บอกลำดับเล่มที่ของหนังสือ กรณีที่เป็นหนังสือชุด หรือมีหลายเล่มจบ ใช้อักษร ล. (หมายถึง เล่มที่ สำหรับหนังสือภาษาไทย) และ ใช้ v. (หมายถึง volume สำหรับหนังสือภาษาต่างประเทศ) และกำหนดตัวเลขบอกลำดับที่เล่มของหนังสือไว้ถัดจากเลขผู้แต่ง หรือเลขปีที่พิมพ์

สารานุกรมไทย ของ อุทัย สินธุสาร

อ 039.9591 อ821ส ล. 1

อ 039.9591 อ821ส ล. 2

อ 039.9591 อ821ส ล. 3

อ 039.9591 อ821ส ล. 4

อ 039.9591 อ821ส ล. 5

อ 039.9591 อ821ส ล. 6

Call number

ตัวอย่าง เลขเรียกหนังสือที่มีทั้งเลขหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน สัญลักษณ์อื่นๆ ที่กำหนดขึ้นเป็นเลขเรียกหนังสือเฉพาะคอลเลคชั่น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Call priceราคาเมื่อเรียกคืน [เศรษฐศาสตร์]
Call privilegeสิทธิพิเศษในการเรียกคืน [เศรษฐศาสตร์]
Callable capitalทุนที่เรียกไถ่คืนได้ทันที [เศรษฐศาสตร์]
Calligraphyการประดิษฐ์ตัวอักษร [TU Subject Heading]
Calliophisงูปล้องหวาย [การแพทย์]
Calliophis Gracilisงูปล้องหวายเทา [การแพทย์]
Calliophis Hughiงูปล้องหวายหางแหวน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
call(n) ประชุม
call(n) ข้อเรียกร้อง
call onเรียกร้อง เช่น He called on the government to urgently help him.
call optionออฟชั่นไถ่ถอน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
callAbove all, scientific terms call for precise definitions.
callA call for help rang through the night.
callA child whose parents are dead is called an orphan.
callA dead dear being pecked by vultures, remains partly eaten by other animals, that sort of rotten meat is called 'carrion'.
callA doctor was called in right away.
callAfrica was once called the Dark Continent.
callA friend of mine called me up last night.
callA friend of mine called on me at my office.
callAfter she picked up the first glass and water went all over the place, she called the boss out.
callAfter the bushfires, we have independently decided to call off this year's fireworks display.
callA game will be probably called off.
callA gardener is called in to design the garden.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรียกตัว(v) summon, See also: call someone to come, Ant. ส่งตัว, Example: ป.ป.ช. เรียกตัว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร มาให้ปากคำเรื่องหุ้น, Thai Definition: เรียกให้มา
โทร(v) call, See also: telephone, phone, Syn. โทรศัพท์, ติดต่อ, Example: เธอโทรไปถามโรงพยาบาลหรือยังว่าหมอโรคกระดูกเข้าวันไหน, Thai Definition: ติดต่อสื่อสารถึงบุคคลลอื่นโดยใช้โทรศัพท์, Notes: (ปาก)
สู่(v) visit, See also: call on, drop in on, stop by, look someone up, Example: ฉันก็ไปหาไปสู่ยายกับตาอยู่เรื่อยๆ, Thai Definition: ไปเยี่ยม
ร้องเรียก(v) call, Syn. เรียก, กู่เรียก, Example: บริเวณตลาดท่าช้างกำลังพลุกพล่าน แม่ค้าแม่ขายร้องเรียกลูกค้ากันเอ็ดอึง, Thai Definition: ส่งเสียงเรียกเพื่อให้มา
เยี่ยมเยียน(v) visit, See also: call upon, Syn. เยือน, เยี่ยมเยือน, เยี่ยม, Example: คณะของกรุงเทพมหานครออกเดินทางไปตรวจสภาพและเยี่ยมเยียนประชาชนเกือบทุก 2-3 วัน, Thai Definition: ไปมาหาสู่กันเพื่อถามข่าวคราวหรือสารทุกข์สุกดิบ
แปรงล้างขวด(n) callistemon lanceolatus DC, Syn. ต้นแปรงล้างขวด, Example: ชาวสวนกำลังลงแปรงล้างขวดไว้, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อพรรณไม้ในวงศ์ Myrtaceae ก้านเกสรตัวผู้เป็นฝอยสีแดงที่มีลักษณะเหมือนแปรง
แวะ(v) stop, See also: call at, call on, drop in, break the journey, Example: บ้านหลังนี้เปรียบเสมือนศาลาประชาคม ที่ชาวบ้านพากันแวะเวียนมาพบปะสังสรรค์เสวนาปัญหาต่างๆ, Thai Definition: หยุดชั่วคราวระหว่างทาง
เรียก(v) call, See also: shout, yell, hail, cry, Example: ผมเรียกจนแสบคอ เธอก็ยังไม่หันมา, Thai Definition: เปล่งเสียงดังเพื่อให้มาหรือเพื่อมุ่งหมายอย่างอื่น
เรียกร้อง(v) call for, See also: demand, cry out for, make a demand for, require, Example: คนกรุงเทพฯ เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาจราจร, Thai Definition: แสดงความต้องการให้ให้หรือให้กระทำ
ขานชื่อ(v) call out names during a roll call, See also: make a roll call, announce, Syn. เรียกชื่อ, Example: ทหารถูกขานชื่อทีละคนตามลำดับยศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีวะ[āchīwa] (n) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling
อนาถา[anāthā] (adv) EN: pitifully ; miserably ; tragically
อันธพาล[anthaphān] (adj) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer
อนุสรณ์[anusøn] (n) EN: remembrance ; commemoration ; memory ; recollection ; recalling ; souvenir  FR: commémoration [f] ; souvenir [m]
บัตรหมาย[batmāi] (n, exp) EN: official order ; call-up orders ; draft papers
บัตรเติมเงิน[bat toēm ngoen] (n, exp) EN: calltime refill card; prepaid card ; top-up card  FR: carte prépayée [f] ; carte rechargeable [f]
เบียดกรอ[bīetkrø] (adv) EN: economically  FR: frugalement ; chichement
เบ้อเร่อ[boēroē] (adv) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily  FR: largement ; grandement
บอกเลิก[bøkloēk] (v) EN: cancel ; revoke ; abolish ; call off ; withdraw ; wipe out ; rescind ; denounce  FR: annuler ; décommander ; dénoncer
ฉะฉาน[chachān] (adv) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally  FR: clairement ; distinctement

CMU English Pronouncing Dictionary
CALL K AO1 L
CALLY K AE1 L IY0
CALLS K AO1 L Z
CALLE K EY1 L
CALLA K AE1 L AH0
CALL'S K AA1 L Z
CALL'S K AO1 L Z
CALLAS K AE1 L AH0 Z
CALLED K AO1 L D
CALLAN K AE1 L AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
call (v) kˈɔːl (k oo1 l)
calls (v) kˈɔːlz (k oo1 l z)
called (v) kˈɔːld (k oo1 l d)
caller (n) kˈɔːlər (k oo1 l @ r)
callow (j) kˈælou (k a1 l ou)
callus (n) kˈæləs (k a1 l @ s)
call-up (n) kˈɔːl-ʌp (k oo1 l - uh p)
callers (n) kˈɔːləz (k oo1 l @ z)
calling (v) kˈɔːlɪŋ (k oo1 l i ng)
callous (j) kˈæləs (k a1 l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hǎn, ㄏㄢˇ, ] call; cry; to shout, #2,247 [Add to Longdo]
称为[chēng wéi, ㄔㄥ ㄨㄟˊ, / ] called; to call sth (by a name); to name, #2,612 [Add to Longdo]
质疑[zhì yí, ㄓˋ ㄧˊ, / ] call into question; question (truth or validity), #4,127 [Add to Longdo]
号召[hào zhào, ㄏㄠˋ ㄓㄠˋ, / ] call; appeal, #5,504 [Add to Longdo]
自称[zì chēng, ㄗˋ ㄔㄥ, / ] call oneself; claim to be; profess, #6,184 [Add to Longdo]
书法[shū fǎ, ㄕㄨ ㄈㄚˇ, / ] calligraphy; penmanship, #8,083 [Add to Longdo]
书画[shū huà, ㄕㄨ ㄏㄨㄚˋ, / ] calligraphy, #10,684 [Add to Longdo]
停靠[tíng kào, ㄊㄧㄥˊ ㄎㄠˋ, ] call at; stop at; berth, #12,815 [Add to Longdo]
[yīng, ㄧㄥ, / ] calling of birds, #13,474 [Add to Longdo]
字体[zì tǐ, ㄗˋ ㄊㄧˇ, / ] calligraphic style; typeface; font, #15,632 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anrufsignal {n}call sign [Add to Longdo]
Anruferkennung {f}call identification [Add to Longdo]
Anrufbestätigung {f}call confirmation [Add to Longdo]
Anruferkennung {f}call detection [Add to Longdo]
Anrufumleitung {f}call diversion [Add to Longdo]
Anrufwiederholung {f}call repetition [Add to Longdo]
Anrufzeit {f}; Verbindungsdauer {f}call time [Add to Longdo]
Aufrufadresse {f} [comp.]call address [Add to Longdo]
Ausschreibung {f}call for proposal [Add to Longdo]
Bestellschein {m}call card; request form [Add to Longdo]
Bestellzettel {m}call slip [Add to Longdo]
Callcenter {n}call center; call centre [Br.] [Add to Longdo]
Callgirl {n}call girl [Add to Longdo]
Gebührencomputer {m}call charge computer [Add to Longdo]
Kaufoption {f}call option [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
EEPROM[イーイープロム, i-i-puromu] (n) {comp} electrically erasable programmable read-only memory; EEPROM; E2PROM [Add to Longdo]
GM[ジーエム, ji-emu] (n) (1) general manager; GM; (2) guided missile; (adj-f) (3) genetically modified; GM [Add to Longdo]
Pタイル[ピータイル, pi-tairu] (n) vinyl floor tile (typically 30 cm square) [Add to Longdo]
あうんの呼吸;阿吽の呼吸[あうんのこきゅう, aunnokokyuu] (n) the harmonizing, mentally and physically, of two parties engaged in an activity [Add to Longdo]
あぶらとり紙;油取り紙;脂取り紙[あぶらとりがみ, aburatorigami] (n) oil-absorbent paper used cosmetically to absorb oil from (facial) skin [Add to Longdo]
いたずら電話;悪戯電話[いたずらでんわ, itazuradenwa] (n) crank call; prank phone call [Add to Longdo]
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature) [Add to Longdo]
うっとり[uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly [Add to Longdo]
うながっぱ[unagappa] (n) type of maki sushi typically made from eel and cucumber [Add to Longdo]
[e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ,ぞえ,わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]
コール[こーる, ko-ru] call (vs) [Add to Longdo]
コールウエイティング[こーるうえいていんぐ, ko-ruueiteingu] call waiting [Add to Longdo]
コールセットアップ[こーるせっとあっぷ, ko-rusettoappu] call setup [Add to Longdo]
コレクトコール[これくとこーる, korekutoko-ru] collect call [Add to Longdo]
システムコール[しすてむこーる, shisutemuko-ru] system call [Add to Longdo]
スーパバイザコール[すーぱばいざこーる, su-pabaizako-ru] supervisor call [Add to Longdo]
セットアップ手続き[セットアップてつづき, settoappu tetsuduki] (call) setup procedure [Add to Longdo]
ダイレクトコール機能[ダイレクトコールきのう, dairekutoko-ru kinou] direct call facility [Add to Longdo]
テレホンカード[てれほんかーど, terehonka-do] telephone card, calling card [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 call
   n 1: a telephone connection; "she reported several anonymous
      calls"; "he placed a phone call to London"; "he heard the
      phone ringing but didn't want to take the call" [syn:
      {call}, {phone call}, {telephone call}]
   2: a special disposition (as if from a divine source) to pursue
     a particular course; "he was disappointed that he had not
     heard the Call"
   3: a loud utterance; often in protest or opposition; "the
     speaker was interrupted by loud cries from the rear of the
     audience" [syn: {cry}, {outcry}, {call}, {yell}, {shout},
     {vociferation}]
   4: a demand especially in the phrase "the call of duty" [syn:
     {call}, {claim}]
   5: the characteristic sound produced by a bird; "a bird will not
     learn its song unless it hears it at an early age" [syn:
     {birdcall}, {call}, {birdsong}, {song}]
   6: a brief social visit; "senior professors' wives no longer
     make afternoon calls on newcomers"; "the characters in Henry
     James' novels are forever paying calls on each other, usually
     in the parlor of some residence"
   7: a demand by a broker that a customer deposit enough to bring
     his margin up to the minimum requirement [syn: {margin call},
     {call}]
   8: a demand for a show of hands in a card game; "after two
     raises there was a call"
   9: a request; "many calls for Christmas stories"; "not many
     calls for buggywhips"
   10: an instruction that interrupts the program being executed;
     "Pascal performs calls by simply giving the name of the
     routine to be executed"
   11: a visit in an official or professional capacity; "the
     pastor's calls on his parishioners"; "the salesman's call on
     a customer"
   12: (sports) the decision made by an umpire or referee; "he was
     ejected for protesting the call"
   13: the option to buy a given stock (or stock index or commodity
     future) at a given price before a given date [syn: {call
     option}, {call}] [ant: {put}, {put option}]
   v 1: assign a specified (usually proper) proper name to; "They
      named their son David"; "The new school was named after the
      famous Civil Rights leader" [syn: {name}, {call}]
   2: ascribe a quality to or give a name of a common noun that
     reflects a quality; "He called me a bastard"; "She called her
     children lazy and ungrateful"
   3: get or try to get into communication (with someone) by
     telephone; "I tried to call you all night"; "Take two aspirin
     and call me in the morning" [syn: {call}, {telephone}, {call
     up}, {phone}, {ring}]
   4: utter a sudden loud cry; "she cried with pain when the doctor
     inserted the needle"; "I yelled to her from the window but
     she couldn't hear me" [syn: {shout}, {shout out}, {cry},
     {call}, {yell}, {scream}, {holler}, {hollo}, {squall}]
   5: order, request, or command to come; "She was called into the
     director's office"; "Call the police!" [syn: {call}, {send
     for}]
   6: pay a brief visit; "The mayor likes to call on some of the
     prominent citizens" [syn: {visit}, {call in}, {call}]
   7: call a meeting; invite or command to meet; "The Wannsee
     Conference was called to discuss the `Final Solution'"; "The
     new dean calls meetings every week"
   8: read aloud to check for omissions or absentees; "Call roll"
   9: send a message or attempt to reach someone by radio, phone,
     etc.; make a signal to in order to transmit a message;
     "Hawaii is calling!"; "A transmitter in Samoa was heard
     calling"
   10: utter a characteristic note or cry; "bluejays called to one
     another"
   11: stop or postpone because of adverse conditions, such as bad
     weather; "call a football game"
   12: greet, as with a prescribed form, title, or name; "He always
     addresses me with `Sir'"; "Call me Mister"; "She calls him
     by first name" [syn: {address}, {call}]
   13: make a stop in a harbour; "The ship will call in Honolulu
     tomorrow"
   14: demand payment of (a loan); "Call a loan" [syn: {call},
     {call in}]
   15: make a demand, as for a card or a suit or a show of hands;
     "He called his trump" [syn: {bid}, {call}]
   16: give the calls (to the dancers) for a square dance [syn:
     {call}, {call off}]
   17: indicate a decision in regard to; "call balls and strikes
     behind the plate"
   18: make a prediction about; tell in advance; "Call the outcome
     of an election" [syn: {predict}, {foretell},
     {prognosticate}, {call}, {forebode}, {anticipate},
     {promise}]
   19: require the presentation of for redemption before
     maturation; "Call a bond"
   20: challenge (somebody) to make good on a statement; charge
     with or censure for an offense; "He deserves to be called on
     that"
   21: declare in the capacity of an umpire or referee; "call a
     runner out"
   22: lure by imitating the characteristic call of an animal;
     "Call ducks"
   23: order or request or give a command for; "The unions called a
     general strike for Sunday"
   24: order, summon, or request for a specific duty or activity,
     work, role; "He was already called 4 times for jury duty";
     "They called him to active military duty"
   25: utter in a loud voice or announce; "He called my name"; "The
     auctioneer called the bids"
   26: challenge the sincerity or truthfulness of; "call the
     speaker on a question of fact"
   27: consider or regard as being; "I would not call her
     beautiful"
   28: rouse somebody from sleep with a call; "I was called at 5
     A.M. this morning"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top