ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cache

K AE1 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cache-, *cache*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cache(n) สถานที่เก็บซ่อนสิ่งของ
cachet(n) คุณสมบัติพิเศษที่ได้รับการชื่นชมและเป็นที่ยอมรับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cache(แค?) {cached,caching,caches} n. ที่ซ่อน,ที่เก็บ,สิ่งที่ซ่อนไว้ vt. ซ่อน,เก็บ หน่วยความจำแคชหมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำ (memory) ที่ถูกกันไว้เก็บข้อมูลที่จะต้องการใช้เป็นการชั่วคราว การเข้าถึงหน่วยความจำส่วนนี้จะทำได้เร็วกว่าธรรมดามาก ในการโฆษณาขายเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ มักจะมีบ่งบอกไว้ด้วยเสมอว่า หน่วยความจำแคชนี้มีขนาดความจุเท่าใด เช่น 256 K cache เป็นต้น เพราะเป็นการแสดงถึงประสิทธิภาพของเครื่องอย่างหนึ่ง บางทีเรียก cache memory
cachet(เคเช?',แคช'เช?) n. ตราประทับ,สัญลักษณ์,เกียรติคุณ,คำขวัญที่พิมพ์บนซองหรือจดหมาย, Syn. mark
disk cacheหน่วยความจำแคชบนจานหมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะกันไว้เก็บข้อมูลที่ใช้บ่อย ๆ โดยคัดออกจากจานบันทึกไปเก็บไว้ โปรแกรมบางโปรแกรมจะจัดแบ่งเนื้อที่ในหน่วยความจำไปให้ บางโปรแกรมจะแบ่งเนื้อที่ในฮาร์ดิสก์ให้ เช่น เมื่อเราทำสำเนาจากแผ่นจานบันทึก

English-Thai: Nontri Dictionary
cache(n) ขุมทรัพย์,ขุมสมบัติ,ที่เก็บของ
cache(vt) ซ่อนของไว้,เก็บเอาไว้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cacheแคช [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cache memoryหน่วยความจำแคช [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cache memoryหน่วยความจำแคช [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cachecticผอมหนังหุ้มกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cachexiaภาวะผอมหนังหุ้มกระดูก [มีความหมายเหมือนกับ skeletisation; skeletization ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cache memoryหน่วยความจำแคช [TU Subject Heading]
Cachetsยาคาเช่ย์ [การแพทย์]
Cachexiaอาการผอมแห้ง,ผอมแห้ง,ร่างกายผอมมากๆคนที่ผอมมาก [การแพทย์]
Cachexia, Severeคนที่ขาดอาหารอย่างมาก [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขุมสมบัติ(n) treasure trove, See also: cache, financial resources, trove, Syn. ขุมทรัพย์, กรุสมบัติ, Example: ยังมีคนไทยกลุ่มเล็กๆ ที่ยังเชื่อตามคำบอกเล่าเรื่องลายแทงขุมสมบัติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[aēp] (v) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบซ่อน[aēp-søn] (v) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud  FR: cacher ; dissimuler
อำ[am] (v) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
บัง[bang] (v) EN: conceal ; hide ; gloss over ; cover up   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
ดวง[dūang = duang] (n) EN: [classifier : stars, moons, suns; individual lights; postage stamps; seals; medals]  FR: [classificateur : astres (étoile, lune, soleil, planète) ; lampes ; cachets, sceaux ; médailles]
แฝง[faēng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; obscure ; seclude ; disguise  FR: cacher ; dissimuler
จ๊ะเอ๋[ja-ē] (n) EN: hide-and-seek  FR: cache-cache [m]
ขี้ฉ้อ[khīchø] (adj) EN: fraudulent ; swindled ; sly  FR: frauduleux ; en cachette
ครั่ง[khrang] (n) EN: sealing wax ; sealing lac ; lac  FR: cire à cacheter [f] ; gomme-laque [f]
ความชำรุดบกพร่องที่มองไม่เห็น[khwām chamrutbokphrǿng thī møng mai hen] (n, exp) EN: hidden defect  FR: défaut caché [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CACHE K AE1 SH
CACHE K AE0 SH EY1
CACHED K AE1 SH T
CACHES K AE1 SH IH0 Z
CACHES K AE0 SH EY1 Z
CACHET K AE1 SH EY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cache (v) kˈæʃ (k a1 sh)
cached (v) kˈæʃt (k a1 sh t)
caches (v) kˈæʃɪz (k a1 sh i z)
cachet (n) kˈæʃɛɪ (k a1 sh ei)
cachets (n) kˈæʃɛɪz (k a1 sh ei z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高速缓存[gāo sù huǎn cún, ㄍㄠ ㄙㄨˋ ㄏㄨㄢˇ ㄘㄨㄣˊ, / ] cache, #60,018 [Add to Longdo]
恶病质[è bìng zhì, ㄜˋ ㄅㄧㄥˋ ㄓˋ, / ] Cachexia (physical wasting associated with long-term illness) [Add to Longdo]
高速缓冲存储器[gāo sù huǎn chōng cún chǔ qì, ㄍㄠ ㄙㄨˋ ㄏㄨㄢˇ ㄔㄨㄥ ㄘㄨㄣˊ ㄔㄨˇ ㄑㄧˋ, / ] cache (computing) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cache {m}; Cachespeicher {m}; Zwischenspeicher {m} [comp.] | in den Cachespeicher aufnehmencache; cache memory | to cache [Add to Longdo]
schneller Pufferspeichercache memory [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
1次キャッシュ[いっしキャッシュ, isshi kyasshu] (n) {comp} level 1 cache [Add to Longdo]
アクティブキャッシュ[akuteibukyasshu] (n) {comp} active cache [Add to Longdo]
アセンブリキャッシュ[asenburikyasshu] (n) {comp} assembly cache [Add to Longdo]
オンチップキャッシュ[onchippukyasshu] (n) {comp} on-chip cache [Add to Longdo]
キャッシュ[kyasshu] (n) (1) cache; (2) cash; (P) [Add to Longdo]
キャッシュコントローラ[kyasshukontoro-ra] (n) {comp} cache controller [Add to Longdo]
キャッシュディスク[kyasshudeisuku] (n) {comp} cache disk [Add to Longdo]
キャッシュファイル[kyasshufairu] (n) {comp} cache file [Add to Longdo]
キャッシュプラグイン[kyasshupuraguin] (n) {comp} cache plug-in [Add to Longdo]
キャッシュメモリ[kyasshumemori] (n) {comp} cache memory [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オンチップキャッシュ[おんちっぷきゃっしゅ, onchippukyasshu] on-chip cache [Add to Longdo]
キャッシュ[きゃっしゅ, kyasshu] cache [Add to Longdo]
キャッシュメモリ[きゃっしゅめもり, kyasshumemori] cache (memory) [Add to Longdo]
セカンダリキャッシュ[せかんだりきゃっしゅ, sekandarikyasshu] secondary cache [Add to Longdo]
ディスクキャッシュ[でいすくきゃっしゅ, deisukukyasshu] disk cache [Add to Longdo]
メモリキャッシュ[めもりきゃっしゅ, memorikyasshu] memory cache [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cache
   n 1: a hidden storage space (for money or provisions or weapons)
   2: a secret store of valuables or money [syn: {hoard}, {cache},
     {stash}]
   3: (computer science) RAM memory that is set aside as a
     specialized buffer storage that is continually updated; used
     to optimize data transfers between system elements with
     different characteristics [syn: {cache}, {memory cache}]
   v 1: save up as for future use [syn: {hoard}, {stash}, {cache},
      {lay away}, {hive up}, {squirrel away}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top