ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

burn down

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -burn down-, *burn down*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burn down(phrv) ค่อยๆ มอด, See also: เผาไหม้อ่อนลง, เผาไหม้น้อยลง, Syn. burn low
burn down(phrv) เผาไฟ, See also: ทำลายด้วยไฟ, Syn. burn out

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
burn downHe lost his reason when he saw his house burn down.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มอดไหม้(v) burn out, See also: burn down, die out, Example: อาคารบ้านเรือนถูกไฟเผาผลาญให้มอดไหม้ จนไม่มีอะไรเหลือ, Thai Definition: สลายไปเพราะได้รับความร้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มอดไหม้[møt mai] (v) EN: burn out ; burn down ; die out
เผาผลาญ[phao phlān] (v, exp) EN: burn down ; rage to the ground ; consume  FR: ravager complétement

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
焚毁[fén huǐ, ㄈㄣˊ ㄏㄨㄟˇ, / ] burn down; destroy with fire, #37,745 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
煙になる[けむりになる;けむになる, kemurininaru ; kemuninaru] (exp,v5r) to go up in smoke; to burn down; to be cremated; to vanish into thin air [Add to Longdo]
下火になる[したびになる, shitabininaru] (exp,v5r) to be under control; to burn down; to decline; to drop; to wane [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 burn down
   v 1: burn completely; be consumed or destroyed by fire; "The hut
      burned down"; "The mountain of paper went up in flames"
      [syn: {burn down}, {burn up}, {go up}]
   2: destroy by fire; "They burned the house and his diaries"
     [syn: {burn}, {fire}, {burn down}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top