ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

burglar

B ER1 G L ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -burglar-, *burglar*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burglar(n) ผู้ร้ายย่องเบา, See also: คนลักขโมยของ, Syn. robber
burglary(n) การบุกเข้ามาขโมยของในอาคาร/บ้าน, See also: การย่องเบา, Syn. housebreaking
burglarize(vt) ย่องเบา, See also: ขโมย, ยกเค้า, Syn. steal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burglar(เบอร์'กละ) n. ผู้ร้ายย่องเบา,ขโมยย่องเบา -Conf. robber
burglarize(เบอร์'กละไรซ) vt.,vi. ดำเนินการขโมยย่องเบา
burglary(เบอร์'กละรี) n. การขโมยย่องเบา, See also: burglarious adj. ดูburglary

English-Thai: Nontri Dictionary
burglar(n) นักย่องเบา,ขโมย,ผู้ร้าย,พวกตีนแมว
burglary(n) การย่องเบา,การขโมย,การลักขโมย,การลักทรัพย์
CAT cat burglar(n) พวกตีนแมว,พวกแมวขโมย,พวกย่องเบา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
burglaryการลักทรัพย์ในเคหสถานเวลากลางคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
burglary insuranceการประกันภัยลักทรัพย์ในเคหสถาน ดู theft insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Burglar alarmsสัญญาณกันขโมย [TU Subject Heading]
Burglarsนักย่องเบา [TU Subject Heading]
Burglaryการลักทรัพย์ในอาคาร [TU Subject Heading]
Burglary protectionการป้องกันการลักทรัพย์ในอาคาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
burglarA burglar broke into his house.
burglarA burglar broke into my house while I was away on a trip.
burglarA burglar broke into the bank last night.
burglarA burglar broke into the convenience store last month, but I heard the police caught him yesterday.
burglarA burglar broke into the house.
burglarA burglar broke into the shop last night.
burglarA burglar broke into the shop yesterday.
burglarA burglar broke into your house while you were away on vacation.
burglarA burglar broke in while he was asleep.
burglarA burglar made away with my wife's diamond ring.
burglarBurglars broke into his house.
burglarBurglars broke into our apartment and stole my wife's fur coat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักย่องเบา(n) burglar, See also: cat burglar, Syn. ขโมยย่องเบา, Example: นักย่องเบาเป็นผู้กระทำผิดที่ไม่ค่อยนิยมใช้กำลังประทุษร้ายใคร, Count Unit: คน, Thai Definition: พวกที่คอยย่องเข้าไปลักสิ่งของของคนอื่น โดยที่ไม่ให้เจ้าของรู้ตัว
ย่องเบา(v) burgle, See also: burglarize, rob, ransack, rob, steal, break in, hold up, Syn. ขโมย, ยกเค้า, Example: บ้านของเขาถูกขโมยย่องเบาเมื่อคืนนี้
การโจรกรรม(n) robbery, See also: burglary, cheating, looting, pillage, swindling, theft, piracy, Ant. การปล้น, Example: การโจรกรรมที่ร้ายแรงที่สุดในรอบปีนี้คือการปล้นร้านทองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดและคนร้ายกวาดทองไปเกือบหมดร้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวขโมย[hūakhamōi] (n) EN: thief ; bandit; burglar ; cheat ; robber ; king of thieves ; arch-criminal  FR: voleur [m] ; cambrioleur [m] ; roi des cambrioleurs [m]
โจร[jōn] (n) EN: bandit ; robber ; thief ; burglar  FR: bandit [m] ; gangster [m] ; voleur [m] ; truand [m] ; vagabond [m]
โจรผู้ร้าย[jōn phūrāi] (n) EN: criminal ; thief ; robber ; bandit ; burglar  FR: bandit [m] ; voleur [m] ; criminel [m]
โจรกรรม[jōrakam] (n) EN: robbery ; theft ; piracy ; larceny ; burglary
ขโมย[khamōi] (n) EN: thief ; burglar ; pilferer  FR: voleur [m] ; voleuse [f] ; cambrioleur [m] ; cambrioleuse [f] ; chapardeur [m] (fam.) ; chapardeuse [f] (fam.) ; larron [m] (litt.) ; détrousseur [m] (liit. - vx) ; malandrin [m] (litt. - vx) ; brigand [m] (vx)
ขโมย[khamōi] (v) EN: steal ; thieve ; pinch ; burglar ; filch ; pilfer ; plagiarize  FR: voler ; dérober ; subtiliser ; escamoter ; soustraire ; chaparder (fam.) ; détrousser (litt.) ; piquer (fam.) ; filouter (vx)
สัญญาณกันขโมย[sanyān kan khamōi] (n, exp) EN: burglar alarm
ย่องเบา[yǿngbao] (v) EN: burgle ; burglarize ; rob ; ransack ; rob ; steal ; break in ; hold up  FR: dérober ; cambrioler

CMU English Pronouncing Dictionary
BURGLAR B ER1 G L ER0
BURGLARS B ER1 G L ER0 Z
BURGLARY B ER1 G L ER0 IY0
BURGLARIES B ER1 G L ER0 IY0 Z
BURGLARIZE B ER1 G L ER0 AY2 Z
BURGLARIZED B ER1 G L ER0 AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
burglar (n) bˈɜːʳglər (b @@1 g l @ r)
burglars (n) bˈɜːʳgləz (b @@1 g l @ z)
burglary (n) bˈɜːʳgləriː (b @@1 g l @ r ii)
burglaries (n) bˈɜːʳglərɪz (b @@1 g l @ r i z)
burglarious (j) bˈɜːʳglˈɛəʳrɪəʳs (b @@1 g l e@1 r i@ s)
burglar-alarm (n) bˈɜːʳglər-əlaːm (b @@1 g l @ r - @ l aa m)
burglar-proof (j) bˈɜːʳglər-pruːf (b @@1 g l @ r - p r uu f)
burglar-alarms (n) bˈɜːʳglər-əlaːmz (b @@1 g l @ r - @ l aa m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
窃盗[qiè dào, ㄑㄧㄝˋ ㄉㄠˋ, / ] burglar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こそこそ泥棒[こそこそどろぼう, kosokosodorobou] (n) (obsc) (See こそ泥) sneak thief; petty thief; cat burglar [Add to Longdo]
こそ泥[こそどろ, kosodoro] (n) (abbr) (See こそこそ泥棒) sneak thief; petty thief; cat burglar [Add to Longdo]
押し込み;押込み[おしこみ, oshikomi] (n) burglary; burglar; closet [Add to Longdo]
押し込み強盗;押込み強盗[おしこみごうとう, oshikomigoutou] (n) housebreaker; burglar [Add to Longdo]
押し込む(P);押しこむ[おしこむ, oshikomu] (v5m,vi,vt) (1) to push into; to cram into; to stuff into; to crowd into; (vt) (2) to break in; to burglarize; (P) [Add to Longdo]
押し入り(P);押入り[おしいり, oshiiri] (n) breaking into; burglar; (P) [Add to Longdo]
強盗[ごうとう, goutou] (n) (1) robber; mugger; (2) robbery; burglary; (P) [Add to Longdo]
強盗事件[ごうとうじけん, goutoujiken] (n) robbery; robbery case; burglary [Add to Longdo]
空き巣(P);空巣;明き巣[あきす, akisu] (n) (1) prowler; sneak thief; cat burglar; (2) empty nest; (P) [Add to Longdo]
警報器;警報機[けいほうき, keihouki] (n) alarm (fire, burglar, etc.); sensor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  burglar
      n 1: a thief who enters a building with intent to steal

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top